POTENTIAL OF POTATO VARIETIES BY TABLE QUALITIES OF TUBERS DURING TESTING IN THE CONDITIONS OF THE NORTHEASTERN FOREST STEPPE OF UKRAINE

Keywords: potatoes, varieties, tuber consistency, flour content, wateriness, smell, digestibility, darkening of boiled potato pulp, taste

Abstract

The results of a study to determine the potential of potato varieties for the manifestation of table qualities of tubers, which were performed during 2018–2020 and two surveys per year, are presented. Despite the influence on the manifestation of the consistency of tubers of growing and storage conditions revealed a high potential of some of them in terms of expression. The proportion of samples with the maximum consistency of tubers (9 points) was in the range of 1.8–8.9 %, and the average score of the sign was 4.4–4.8. The possibility of selection of varieties with very floury tubers (9 points) is proved. The share of samples with this characteristic, depending on the years of the study, records was in the range of 1.7–12.9 %, and the average score of the sign – 3.8–5.6. Selected varieties, which are characterized by non-watery tubers. At the same time, the expression of the indicator was influenced by the conditions of years of research and storage, which explains the difference in the proportion of samples with the maximum manifestation of the trait – 3.5–15.0 %, and the average expression of the indicator – 4.9–5.7 points. In 2018 and 2019, no varieties with a very unpleasant smell of tubers were isolated. At the same time, in some cases the share of samples with a very pleasant odor was small – 0.9–14.2 %. Differences in the average expression of the indicator were also signif-icant – 5.1–6.4 points. Only in the second accounting of the 2019 harvest, no varieties with unboiled tubers were isolated. However, the share of samples with the maximum expression of the indicator was in the range of 8.9–33.6 %, and the average score was 4.7–6.2. The share of samples with non-darkening crumb was in the range of 7.1–12.4 %, and the same is the largest for both accounts of the 2018 harvest. The average expression of the indicator was characterized by a small difference – 4.3–5.2 points. Only for the second accounting of the harvest of 2020 the variety with very bad taste is allocated. The maximum manifestation of the trait was also characterized by one variety during the first accounting in 2019. According to the average expression of the indicator of years, the accounts did not differ significantly – 5.3–5.9 points.

References

1. Andriushkyna, N. A., Kliukvyna, Yu. B., Kniazev, V. A., & Pysarenko, B. A. (1978). Metodycheskoe ukazanye po otsenke kartofelia na kachestvo (obzor). Korenevo [Methodical instructions on an estimation of a potato on quality (review). Korenevo]. NYYKKh, 39 (in Russian).
2. Bahantdynova, R. N. (1995). Morfolohycheskye korreliatsyy y funktsyonalnaia tselosnost rastytelnoho orhanyzmaiu [Mor-phological correlations in the functional integrity of a plant organism]. Fyzyolohyia kartofelia. Sverdlovsk, 36‒51 (in Russsian).
3. Banadysev, S. A., Starovoitov, A. M., & Koliadko, Y. Y. (2003). Metodycheskye rekomendatsyy po spetsyalyzyrovannoi otsenke sortov kartofelia [Methodical recommendations for specialized assessment of potato varieties]. Myn-vo s.-kh. y prodovolstvyia Respublyky Belarus, Mynsk, 70 (in Russian).
4. Bondarchuk A. A., Koltunov V. A., & Kravchenko O. A. (2009). Kartoplia: vyroshchuvannia, yakist, zberezhennist [Potatoes: cultivation, quality, safety]. KYT, Kyiv, 231 (in Ukrainian).
5. Bukasov S. M., Bavyko N. F., Kostyna E. Y., Zholudeva Z. Y., & Morozova E. V. (1975). Metodycheskye ukazanyia po opredelenyiu stolovykh kachestv kartofelia [Methodical instructions for determining the table qualities of potatoes]. VYR, Lenynhrad, 15 (in Russian).
6. Bukasov S. M., Kameraz A. Ya., Lekhnovych V. S. Korneichuk V. A., & Kostyna L. Y. (1977). Shyrokyi unyfytsyrovannyi klassyfykator SEV y mezhdunarodnyi klassyfykator klassyfykator SEV vydov kartofelia sektsyy Tuberarium (Dun.) roda Solanum L. [Extensive unified SEV classifier and international CTV classifier of potato species of the Tuberarium (Dun.) Section of the genus Solanum L.]. VYR, Lenynhrad, 61 (in Russian).
7. Bukasov S. M. (1971). Systematyka vydov kartofelia sektsyy Tuberarium (Dun.) Buk. roda Solanum L. Solanum tuberosum L. [Systematics of potato species of the Tuberarium section (Dun.) Buk. Solanum tuberosum L.]. Trudy po prykladnoi botanyke, henetyke y selektsyy. Lenynhrad, 46(1), 3–44 (in Russian).
8. Bukasov S. M. Kartofely Yuzhnoi Ameryky y ykh selektsyonnoe yspolzovanye. Lenynhrad: VYR. 1933. 133 s. (Bukasov S.M. Potatoes of South America and their selection use. Leningrad: VIR. 1933. 133 p.)
9. Bulba. Entsyklopedycheskyi spravochnyk o kartofele [Tuber. Encyclopedic reference book on potatoes] (1988). Minsk, Bel-arusian Soviet Encyclopedia named after P. Brovki, 574 (in Russian).
10. Czombor H. J., Bojanowski J., & Pronczuk S. (2001). Monografie I rozprawy naukowe. INAR: Radzikow, 141.
11. Danylova N. N. Pryroda y nashe zdorove. 1997. 235 s. (Danilova N.N. Nature and our health. 1977. 235 p.)
12. Derzhavnyi Reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukrini v 2020 rotsi [State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine in 2020]. Kyiv, 496.
13. Gavrilenko T. A., & Ermyshyn A. P. (2017). Mezhvydovaia hybrydyzatsyia kartofelia: teoretycheskye y prykladnye aspekty [Interspecific hybridization of potatoes: theoretical and practical aspects]. Vavylovskyi zhurnal selektsyy y henetyky, 21(1), 16–29.
14. Goodwin, E., & Merser, E. (2001). Vvedenye v byokhymyiu rastenyi [Introduction to plant biochemistry]. Myr, Moskva, 392.
15. Kameraz, A. Ya. (1973). Mezhvydovaia y vnutryvydovaia hybrydyzatsyia kartofelia [Interspecific and intraspecific hybridi-zation of potatoes]. Nauka, Moskva, 104–121.
16. Kostina, L. Y. (1978). Aboryhennye sorta Solanum chilotanum Hawk. [Aboriginal varieties of Solanum chilitanum Hawk.]. Trudy po prykladnoi botanyke, henetyke y selektsyy. VYR, Leninhrad, 62(1), 55–83.
17. Kravchenko, N. V., Podhaietskyi, A. A., & Stavytskyi, A. A. (2018). Stiikist do potemninnia miakusha varenykh bulb mizhvydovykh hibrydiv kartopli, yikh bekkrosiv [Resistance to darkening of pulp of boiled tubers of interspecific hybrids of potatoes, their backcrosses]. Selektsiia i nasinnytstvo: mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk. Kharkiv, 113, 135–143 (in Ukrainian).
18. Kravchenko, N. V., Podhaietskyi, A. A., & Stavytskyi, A. A. (2018, a). Zapakh varenykh bulb mizhvydovykh hibrydiv, yikh bekkrosiv [The smell of boiled tubers of interspecific hybrids, their backcrosses]. Visnyk tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti: naukovo-vyrobnychyi zbirnyk. Kharkiv, 24, 165–173 (in Ukrainian).
19. Kravchenko, N. V., Podhaietskyi, A. A., & Stavytskyi, A. A. (2018, b). Rozvariuvanist bulb mizhvydovykh hibrydiv kartopli, yikh bekkrosiv [Digestibility of tubers of interspecific hybrids of potatoes, their backcrosses]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, ser. «Ahronomiia», 22(1), 125–133 (in Ukrainian).
20. Kravchenko, N. V., Podhaietskyi, A. A., & Stavytskyi, A. A. (2018). Vodianystist bulb mizhvydovykh hibrydiv kartopli, yikh bekkrosiv [Water contant of tubers of interspecific hybrids of potatoes, their backcrosses]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: naukovyi zhurnal, seriia «Ahronomiia i biolohiia», 9(36), 99–103 (in Ukrainian).
21. Kozhushko, N. S., & Honcharov, M. D. (2002). Selektsiia na prydatnist do promyslovoi pererobky [Selection for suitability for industrial processing]. VAT «Bilotserkivska knyzhna fabryka», Bila Tserkva, 270–290 (in Ukrainian).
22. Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia doslidzhen z kartopleiu [Methodical recommendations for research with potatoes]. (2002). Nemishaieve, 183 (in Ukrainian).
23. Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv roslyn kartopli ta hrup ovochevykh, bashtannykh, priano-smakovykh na prydatnist do poshyrennia v Ukraini [Methods of examination of potato plant varieties and groups of vegetables, melons, spices for suitability for distribution in Ukraine]. (2016). Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. Ukrainskyi instytut ekspertyzy sortiv roslyn, 18 (in Russsian).
24. Podhaietskyi, A. A., Kravchenko, N. V., & Stavytskyi, A. A. (2018). Selektsyonnaia tsennost mezhvydovykh hybrydov kartofelia, ykh bekkrossov po stolovym kachestvam klubnei [Selection value of interspecific hybrids of potatoes, their backcrosses on table qualities of tubers]. «Kartofelevodstvo»: sb. nauchn. tr. Mynsk, 26, 71–75.
25. Purko, O. Ye., Hristova, T. Ye., & Musienko, M. M. (2017). Ekoloho-fiziolohichni aspekty metabolizmu S. tuberosum L. ta yii znachennia dlia liudyny [Ecological and physiological aspects of Solanum tuberosum L. metabolism and its significance for humans. Monograph]. «Kolor Prynt», Kyiv-Melitopol, 217.
26. Rokytskyi, P. F. (1973). Byolohycheskaia statystyka [Biological statistics]. Higher school, Minsk, 319 (in Russsian).
27. Shanina, E. P., & Kliukyna, E. M. (2014). Kataloh sortov kartofelia [Catalog of potato varieties]. HNU Uralskyi NYYSKh. Ekaterenburh, 21 (in Russsian).
28. Stavytskyi, A. A. (2017). Proiav boroshnystosti bulb sered mizhvydovykh hibrydiv, yikh bekkrosiv [Manifestation of tuber flouriness among interspecific hybrids, their backcrosses]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: naukovyi zhurnal, seriia «Ahronomiia i biolohiia», 2(33), 191–194 (in Ukrainian).
29. Tesliuk, P. S., Podhaietskyi, A. A., & Kutsenko, V. S. (2016). Ukrainska kartoplia [Ukrainian potatoes]. Za red. P. S. Tesliuka, L. P. Tesliuk. Rydzhy, Kyiv, 242 (in Ukrainian).
30. Vlasyuk, P. A., Vlasenko, N. E., & Mytsko, V. N. (2000). Khymycheskyi sostav kartofelia y puty uluchshenyia eho kachestva [Chemical composition of potatoes and ways to improve its quality]. Naukova dumka, Kyev, 196 (in Russsian).
31. Vermenko, Yu. Ya., & Bondarchuk, A. A. (2010). Osnovni skladnyky pozhyvchoi tsinosti kartopli [The main components of the nutritional value of potatoes]. Zb. Kartopliarstvo. Dovira, Kyiv, 39, 85–103 (in Ukrainian).
32. Ivanyuk, V. H., Turko, S. A., & Kolyadko, Y. Y. (2007). Nastolnaia knyha kartofelevoda [Table book of a potato grower]. Minsk, Reiplats, 191 (in Russsian).
Published
2021-10-12
How to Cite
Kravchenko, N. V., PodgayetskyA. А., & Butenko, E. Y. (2021). POTENTIAL OF POTATO VARIETIES BY TABLE QUALITIES OF TUBERS DURING TESTING IN THE CONDITIONS OF THE NORTHEASTERN FOREST STEPPE OF UKRAINE. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 43(1), 26-35. https://doi.org/10.32845/agrobio.2021.1.4