THE LEVEL OF HETEROSIS AND THE DEGREE OF PHENOTYPIC DOMINANCE OF THE MAIN TRAITS OF PRODUC-TIVITY IN THE F1 WINTER TRITICAL

Keywords: selection, hybrid populations, inheritance, hypothetical and true heterosis

Abstract

When creating varieties of winter triticale to achieve higher productivity results, namely mastering the effect of heterosis, it is necessary to evaluate parental forms.The most complete description of the material under study can be obtained using the method of dialysis analysis, which is based on the results of the F1 assessment and allows to determine the combinatorial ability of the forms involved in crossing. The results of research (2014–2017) on the manifestation of the effects of heterosis and the nature of inheritance of the main traits of productivity in 30 hybrid populations (F1) are presented. Six varieties of winter triticale of different ecological and geographical origin and the manifestation of valuable economic char-acteristics were used in crosses according to the scheme of full diallel analysis: Polovetske (Ukraine), Amos (Ukraine), Kapryz (Russia), Tsekad 90 (Russia), Dubrava (Belarus), and Pawo (Poland). Determining the degree of phenotypic dominance and the level of effects of heterosis allowed to identify the best productive bushiness of 16 best hybrid combinations compared to the parental forms; the number of grains from the ear – 6 hybrid combinations; the weight of grain from the ear – 15 hybrid combinations; grain weight from the plant – 16 hybrid combinations. The results of research on the effects of heterosis and the degree of phenotypic dominance in hybrid combinations (F1) of winter triticale were obtained. It was found that different traits had different types of inheritance. Thus, on the grounds of "productive bushiness", "grain weight from the ear" and "grain mass from the plant" were observed mainly heterosis, while the "number of seeds per ear" – intermediate inheritance. Some combinations showed partly positive dominance, partly negative inheritance, and depres-sion. The best hybrid combinations of winter triticale have been selected and proposed for use in the selection process on the grounds of “productive bushiness” ‒ Dubrava / Amos and Amos / Dubrava, in which hp was 27.6 and 16.7, hypothetical heterosis – 15.5 % and 9.4 %, true heterosis – 14.8 % and 8.7 %, respectively; "number of grains from the ear" ‒ Polovetske / Kapryz (hp = 29.1), hypothetical heterosis – 28.1 %, true heterosis – 26.9 %; "mass of seeds from the ear" ‒ Dubrava / Kapryz (hp = 95.7), hypothetical heterosis – 32.1 %, true heterosis – 31.7 %; "grain weight from the plant" ‒ Dubrava / Kapryz (hp = 603), hypothetical heterosis – 169.9 %, true heterosis – 169.1 %.

References

1. Adamchuk, G. K., Zdril'ko, A. F.,& Derevjanko, V. P. (1981). Sozdanie geneticheskoj sistemy CMS dlja korotkostebel'noj rzhi [Creation of the CMS genetic system for short-stemmed rye]. Novoe v selekcii, semenovodstve, tehnologii vozdelyvanija ozimoj rzhi i opyt ispol'zovanija kampazana, 126–128 (in Russian).
2. Aseeva, T. A., & Zenkina, K. V. (2018) Nasledovanie osnovnyh hozjajstvenno cennyh priznakov gibridami jarovogo tritikale F1 v uslovijah Srednego Priamur'ja. [Inheritance of the main economically valuable traits by hybrids of spring triticale F1 in the conditions of Middle Amur region]. Dal'nevostochnyj agrarnyj vestnik, 4(48), 7‒12 (in Russian).
3. Bakumenko, O. M, & Vlasenko, V. A. (2015) Heterozys ta uspadkuvannia masy 1000 nasinyn v F1 pshenytsi miakoi ozymoi (Triticum aestivum L.). [Heterosis and inheritance of 1000 seed weight in F1 soft winter wheat]. Avtokhtonni ta introdukovani roslyny, 11, 67‒73 (in Ukrainian).
4. Beil, G. M., & Atkins, R. E. (1965) Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State Journal, 39, 3.
5. Biliavska, L. H., & Kornieieva, O. M. (2012) Fenotypovyi proiav kisnykh oznak u hibrydnykh kombinatsiiakh F1 soi [Phenotypic manifestation of quantitative traits in F1 soybean hybrid combinations]. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn, 1, 28‒31 (in Ukrainian).
6. Bilitiuk, A. P. (1999) Porivnialna produktyvnist ozymykh zernovykh kultur u Lisostepovii zoni Volyni [Comparative productivity of winter grain crops in the Forest-Steppe zone of Volyn]. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 31–34 (in Ukrainian).
7. Bilitiuk, A. P., Hirko, V. S., Kalenska, S. M., & Andrushkiv, M. I. (2004) Trytykale v Ukraini [Triticale in Ukraine]. Navch. posibn. Ahrarna nauka, Kyiv, 371 (in Ukrainian).
8. Diordiieva, I., Riabovol, Ia., & Riabovol, L. (2020). Triticale breeding improvement by the intraspecific and remote hybridiza-tion. Ukrainian Journal of Ecology, 10(4),67–71. doi: 10.15421/2020_169.
9. Fonseca, S., & Patterson, F. L. (1968) Hybrid vigor in a seven parent diallel cross in common winter wheat (Triticum aestivum L.). Crop Science, 1, 85‒88.
10. Griffing, B. (1950) Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques. Genetics, 35, 303‒321.
11. Guzhov, Ju. L., Fuks, A., & Valichek, P. (1991). Selekcija i semenovodstvo kul'turnyh rastenij [Selection and seed produc-tion of cultivated plants]. Agproizdat, Moskva (in Russian).
12. Huba, I. I. (2021) Proiav i minlyvist bahatokvitkovosti u hibrydiv pershoho pokolinnia zhyta ozymoho [Manifestation and variability of multicolor in the hybrids of the first generation of winter rye]. Colloquium-journal, 5(92), 55‒57 (in Ukrainian). doi: 10.24412/2520-6990-2021-592-55-57
13. Krjuchkova, N. A., Murugova, G. A.,& Klykov, A. G. (2021) Velichina geterozisa hozjajstvenno-cennyh priznakov u mnog-orjadnyh gibridov F1 jarovogo jachmenja pri nasyshhajushhih skreshhivanijah. Zernovoe hozjajstvo Rossii, 1(73), 26‒30. doi: 10.31367/2079-8725-2021-73-1-26-30.
14. Lilyk, T. V., Bortnovskyi, V. M.,& Buhaiova, N. A. (2013). Metody i rezultaty selektsii trytykale ozymoho furazhnoho typu vykorystannia [Methods and results of triticale selection of winter fodder type of use]. Kormy i kormovyrobnytstvo, 77, 9‒15 (in Ukrain-ian).
15. Lisova, Yu. A. (2014) Heterozys kilkisnykh oznak u hibrydiv vivsa v pershomu pokolinni [Heterosis of quantitative traits in oat hybrids in the first generation]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 56(1), 108‒116 (in Ukrainian).
16. Ljatamborg, S. I. Vevericje, E. K.,Ratar', S. G.,& Gore, A. I. (2020). Osnovnye rezul'taty sozdanija novyh form ozimyh tritikale [The main results of the creation of new forms of winter triticale]. Protecţia plantelor - realizări şi perspective, 57, 337‒342 (in Russian).
17. Lozinska, T. P. (2019). Uspadkuvannia ta transhresyvna minlyvist masy zerna kolosa u F1 i F2 pshenytsi yaroi [Inheritance and transgressive variability of ear grain mass in F1 and F2 of spring wheat]. Lohos. Mystetstvo naukovoi dumky, 4, 129‒131.
18. Majsak, G. P. Itogi ispytanija sortov tritikale ozimoj v Permskom krae [Results of testing winter triticale varieties in the Perm Territory]. Permskij agrarnyj vestnik, 1, 53‒59. doi: 10.24411/2307-2873-2020-10002 (in Russian).
19. Matzinger, D. F., Mannand, T. J., & Cockerham, C. C. (1962). Diallel cross in Nicotiana tabacum.Crop Science, 2, 238–286.
20. Mazer, K., & Dzhinks, Dzh. (1985) Biometricheskaja genetika [Biometric genetics]. Mir, Moskva (in Russian).
21. Mazur, O. V. (2017) Heterozys, stupin dominuvannia oznak zernovoi produktyvnosti sortiv soi [Heterosis, the degree of dominance of signs of grain productivity of soybean varieties]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 5, 91‒98 (in Ukrainian).
22. Mazur, Z. O. (2020) Porivnialnakharakterystykakilkisnykhoznakbatkivskykhformtakrashchykhhibrydivzhytaozymoho [Het-erosis, the degree of dominance of signs of grain productivity of soybean varieties]. Scientific collection «Interconf», 3(33), 162‒170 (in Ukrainian).
23. Oettler, G., Tams, S. H., & Utz, H. F. (2005). Prospect for hybrid breeding in winter triticale: I. Heterosis and combining ability for agronomic traits in Eurapean elite germplasm. Crop. Sci, 45,1476‒1482.
24. Prosunko, V. M. (2004). Naslidky hlobalnoho poteplinnia klimatu v zemlerobstvi [The effects of global warming on agricul-ture]. Ahronom, 4, 67–69 (in Ukrainian).
25. Singh, H., Sharma, S. N.,& Sain, R. S. (2004). Heterosis studies for yield and its components in bread wheat over environ-ments.Hereditas, 141, 106‒114.
26. Shelepov, V. V.,Havryliuk, M. M., Chebakov, M. P., & Honchar, O. M. (2007) Selektsiia, nasinnytstvo ta sortoznavstvo pshenytsi [Breeding, seed production and varietal science of wheat]. Myronivka, 405.
2Skowrońska, R., Mariańska, M., & Ulaszewski, W. (2020). Development of triticale × wheat prebreeding germplasm with loci for s7. low-rusting resistance. Front Plant Sci., 11, 1‒8. doi: 10.3389/fpls.2020.00447
28. Weissmann, S. & Weissman, E. A. (2002). Hybrid triticale – prospects for research and breeding – Part I: Why hybrids? Proceedings of the 5th International triticale symposium,June 30 – July 5 2002, Poland,187‒191.
29. Zaika, Ye. V. (2015) Efekt heterozysu ta uspadkuvannia hospodarsko tsinnykh oznak u hibrydiv F1 pshenytsi miakoi ozymoi v zoni Pivnichnoho Lisostepu [The effects of heterosis and inheritance of economically valuable traits in F1 hybrids of soft winter wheat in the Northern Forest-Steppe zone]. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 5. Ac-cess mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2015_5_19 (in Ukrainian).
30. Zhuchenko, A. A. (1980) Jekologicheskaja genetika kul'turnyh rastenij [Ecological selection of cultivated plants]. Kishinev: Shtiinca (in Russian).
Published
2021-10-12
How to Cite
Tromsyuk, V. D., & Bugayov, V. D. (2021). THE LEVEL OF HETEROSIS AND THE DEGREE OF PHENOTYPIC DOMINANCE OF THE MAIN TRAITS OF PRODUC-TIVITY IN THE F1 WINTER TRITICAL. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 43(1), 49-54. https://doi.org/10.32845/agrobio.2021.1.7