FEATURES OF CONFORMATION TYPE OF COWS BROWN CATTLE OF SUMY REGION ESTIMATED BY THE METHOD OF LINEAR CLASSIFICATION

Keywords: Lebedynsk, Ukrainian dairy Brown, Swiss Brown, conformation type, linear classification, correlation, type

Abstract

Researches cows firstborn of Lebedynsk, Ukrainian Brown dairy, Brown Swiss, estimated by the method of linear classification were carried out on livestock population in Sumy region. The interbreed variability was installed according to assessment by 100-score system of linear classification and by 18 descriptive traits of 9-score scale. Traits of dairy type were better expressed in cows of Swiss breed (83.5 score) against 80.4 and 81.8 scores in peers of Lebedynsk and Ukrainian Brown dairy. The traits of cows' body didn't differ in significant variability when comparing the tested breeds and were within the error of average value (83.6-83.9 scores). The average assessment of cows firstborn of Brown Swiss breed for udder morphological traits at the level of 83.1 scores exceeded animals assessments of Lebedynsk (80.4 scores) and Ukrainian Brown dairy (81.8 scores) breeds. Descriptive traits, in contrast to the group, have a significant level of variability, regardless of the assessed breed. High and reliable relationships were established between the assessment of group traits and the amount of milk yield during the first lactation, that characterize dairy type (0.222-0.433; (P <0.001), body development (0.392-0.412; P <0.001) and udder (0.364 -0.484; P <0.001). The correlation coefficients between the final assessment of type and milk yield in animals of the experimental breeds were in the range of 0.377-0.378 (P <0.001). A positive correlation was observed for almost all individual descriptive traits of conformation and milk yield within the experimental breeds, with the exception of udder depth (-0.119 ... -0.085), teat length (-0.044 ... -0.115) and body condition (-0.256 ... -0.303). According to the results of a linear assessment of Brown cows, the best indicators of conformation type were in Brown Swiss, characterizing it as a specialized dairy type. Lebedynsk cattle, according to the traits of linear classification, approached the combined type, and Ukrainian Brown dairy cattle occupied an intermediate position between scores of Lebedynsk and Swiss breeds with characteristic traits of dairy type.

References

1. Burkat, V. P., Kotendzhi, G. P. and Ladyka, V. I., 1991. Metody selektsii lebedinskogo skota na sovremennom etape [Breeding methods of Lebedinsky cattle at the present stage]. New methods of selection and biotechnology in animal husbandry, Proceedings of the research and production conference, Kiev, pp. 118–120.
2. Burkat, V. P., Polupan, Yu. P. and Yovenko, I. V., 2004. Liniina otsinka koriv za typom [Linear estimation of cows by type]. Kyiv: Ahrarna nauka.
3. Hrinkevych, L. Z., 2004. Vzaiemozviazok mizh produktyvnistiu i morfofunktsionalnymy vlastyvostiamy vymeni koriv holshtynizovanoho typu chervonoi molochnoi porody [Relationship between productivity and morphofunctional traits of udder of Holsteinized cows of Red dairy breed]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Kherson, issue 36, pp. 101-104.
4. Ladyka, V. I. 2004., Metody stvorennia, suchasnyi stan ta shliakhy podalshoho udoskonalennia buroi molochnoi porody. Derzhavna knyha pleminnykh tvaryn burykh porid velykoi rohatoi khudoby [Methods of creation, current state and ways of further improvement of Brown dairy breed. State book of breeding animals Brown cattle breeds]. Kyiv: „PPNV”.
5. Ladyka, V. I., Pavlenko, Yu. M. and Sukharieva, A. V., 2017. Vplyv liniinoi nalezhnosti na riven produktyvnosti koriv ukrainskoi buroi molochnoi porody [Influence of linear affiliation on the productivity level of Ukrainian Brown dairy cows]. Visnyk Sumskoho NAU: seriia “Tvarynnytstvo”, issue 7(33), pp. 72-77.
6. Ladyka, V. I. and Khmelnychyi, L. M., 2018. Osoblyvosti fenotypovoi riznomanitnosti koriv za eksteriernym typom v aspekti zberezhennia henofondu buroi khudoby [Features phenotypic diversity cow's conformation type in the aspect of pre-serving the gene pool of Brown cattle]. Visnyk Sumskoho NAU: seriia “Tvarynnytstvo”, issue 2(34), pp. 3–10.
7. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L., Burkat, V. P. and Ruban, Yu. D., 2010. Reiestratsiia ICAR: Dovidnyk [ICAR Registra-tion: Reference book]. Sumy.
8. Ladyka, V., Kotendzhi, H., Rubtsov, I. [et al.]. 2007. Ukrainska bura molochna poroda [Ukrainian Brown dairy breed]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 2, pp. 37-40.
9. Ladyka, V. I. and Khmelnychyi, L. M., 2007. Pleminnu otsinku – na zahalnoderzhavnyi riven [Pedigree assessment - at national level]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 2, pp. 10-11.
10. Ladyka, V.I., 2000. Stan ta perspektyvy selektsii buroi khudoby [Status and prospects of breeding Brown cattle]. Visnyk ahrarnoi nauky, issue12, pp. 84–86.
11. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in livestock]. Moskva: Kolos.
12. Polupan, Yu. P., 2013. Ontogenetic and breeding regularities formation of economically useful traits of Dairy cattle. Doctor's thesis of Agricultural sciences. Institute of Animals breeding and Genetics NAAS, Chubynske.
13. Polupan, Yu. P. and Koval, T. P., 2006. Zviazok morfolohichnykh osoblyvostei vymia koriv chervonoi molochnoi khudoby z yikhnoiu molochnoiu produktyvnistiu [Relationship between udder morphological features of Red dairy cows and their milk productivity]. Visnyk ahrarnoi nauky, no. 11, pp. 49–52.
14. Khmelnychyi, L. M., 2018. Uspadkovuvanist ta koreliatsiina minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv-pervistok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody Cherkashchyny [Heritability and correlation variability of linear conformation traits cows firstborn Ukrainian Red-and-White dairy breed of Cherkasy region]. Naukovo-informatsiinyi Visnyk Khersonskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Kherson, issue 11, pp. 73-75.
15. Khmelnychyi, L. M., 2018. Formuvannia eksteriernoho typu koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za vykorystannia buhaiv-plidnykiv, otsinenykh za metodykoiu liniinoi klasyfikatsii [Formation of conformation type cows of Ukraini-an Red-and-White dairy breed with the use of sires, estimated by the method of linear classification]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(34), pp. 10-20.
16. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2014. Vikova minlyvist koreliatsii mizh nadoiem ta liniinoiu otsinkoiu typu koriv-pervistok ukrainskykh chorno- ta chervono-riaboi molochnykh porid [Age variability of correlations between milk yield and linear assessment of type cows firstborn of Ukrainian Black- Red-and-White dairy breeds]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats BNAU. Bila Tserkva, no. 1(116), pp. 84-87.
17. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2020. Influence of linear conformation traits on the state of milk productivi-ty cows firstborn of Ukrainian Black- and Red-and-White dairy breeds [Vplyv liniinykh oznak eksterieru na stan molochnoi produktyvnosti koriv-pervistok ukrainskykh chorno-riaboi ta chervono-riaboi molochnykh porid]. Visnyk Sumskoho natsional-noho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(40), pp. 11-16. doi: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.1.2
18. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2018. Vplyv otsinky liniinykh oznak typu, yaki kharakteryzuiut stan kintsivok, na tryvalist zhyttia koriv ukrainskykh chervono-riaboi ta chorno-riaboi molochnykh porid [Impact of assessment linear type traits that characterize condition of limbs, on the lifetime cows of Ukrainian Red-and Black-and-White dairy breeds]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(34), pp. 20–26.
19. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2017. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid otsinky liniinykh oznak [Lifetime of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the assessment of linear traits]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 53, pp. 197-208.
20. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia liniinoi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni [Lifetime cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the level of linear assessment of udder morphological traits]. Naukovo-teoretychnyi zbirnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, issue 2(52), vol. 3, pp. 57–62.
21. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V. and Khmelnychyi, S. L., 2018. Osoblyvosti eksteriernoho typu molochnoi khudoby riznoho pokhodzhennia ta spivvidnosna minlyvist liniinykh oznak z nadoiem koriv holshtynskoi porody [Features of dairy cattle conformation type of different origin and relative variability of linear traits with milk yield of Holstein cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, issue 56, pp. 77-83.
22. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2020. Phenotypic consolidation of Brown cows by linear traits of confor-mation type [Fenotypova konsolidovanist koriv burykh porid za liniinymy oznakamy eksteriernoho typu]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Kyiv, issue 59, pp. 168-174. https://doi.org/10.31073/abg.59.18
23. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V. and Khmelnychyi, S. L., 2020. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi buroi molochnoi porody v zalezhnosti vid liniinoi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni [Lifetime of Ukrainian Brown dairy cows depending on the linear assessment of udder morphological traits]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho DAU, issue 1(156), pp. 29-37.
24. Khmelnychyi, L. M., Kryvonos, Yu. O., Burnatnyi, S. V. and Samokhina, Ye. A., 2008. Kharakterystyka henealohich-nykh ta zavodskykh linii buroi khudoby za molochnoiu produktyvnistiu [Characteristics of genealogical and stud lines of Brown cattle by milk productivity]. Visnyk Sumskoho NAU: seriia «Tvarynnytstvo», issue 10(15), pp.123-127.
25. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P., and Salohub, A. M., 2008. Metodyka liniinoi klasyfikatsii koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [The method of linear classification cows of dairy and dairy-beef breeds by type]. Sumy: “Mriya–1”.
26. Alphonsus, C., Akpa G. N., Oni O. O., Rekwot P. I., Barje P. P., and Yashim S. M., 2010. Relationship of linear conformation traits with body weight, body condition score and milk yield in Friesian × Bunaji Cows, Journal of Applied Animal Research, issue 38(1), pp. 97-100.
27. Battagin, M., 2013. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. M. Battagin, C. Sartori, S. Biffani, M. Penasa, M. Cassandro. Journal of Dairy Science, June 3, Vol. 96, issue 8, pр. 5344–5351.
28. Daliri, Z., Hafezian S. H., Shad Parvar A. and Rahimi G., 2008. Genetic relationships among longevity, milk production and linear type traits in Iranian Holstein cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 7, issue 4. рр. 512-515.
29. Getu, A. and Misganaw G. The role of conformational traits on Dairy cattle production and their longevities. Open Access Library Journal, 2: e1342.
30. Gibson, K. D., and C. D. Dechow. 2018. Genetic parameters for yield, fitness, and type traits in US Brown Swiss dairy cattle. J. Dairy Sci., issue 101(2), рр. 1251-1257.
31. ICAR Recording Guidelines approved by the General Assembly held in Berlin, Germany, on May 2014. Copyright: 2014, ICAR. 618 р.
32. Jovanovac, S., and N. Raguž., 2011. Analysis of the relationships between type traits and longevity in Croatian Simmental cattle using survival analysis. Agriculturae Conspectus Scientificus, issue 76(30), рр. 249-253. doi: https://hrcak.srce.hr/72046 10
33. Kern, E. L., Cobuci, J. A., Costa, C. N., Margaret, C. and Pimentel, M. M., 2014, Factor analysis of linear type traits and their relation with longevity in Brazilian Holstein cattle. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. issue 27(6), рр.784-790.
34. Khan, M. A., 2016. Genetic parameters of udder traits and their relationship with milk yield in Sahiwal cows of Pakistan. Journal of Animal and Plant Sciences, issue 26(4), рр. 880-886.
35. Koeck, A., Heringstad B., Egger-Danner C., Fuerst C., Winter P., Fuerst-Waltl B., 2010. Genetic analysis of clinical mastitis and somatic cell count traits in Austrian Fleckvieh cows. Journal of Dairy Science, issue 93, рр. 5987–5995.
36. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M. and Khmelnychyi, S. L., 2019. Conformation types of Brown cattle of Sumy region in Ukraine (Monograph). Lublin, 133 р.
37. Liu, S., H. Tan, L. and Yang, J. Yi. 2014. Genetic parameter estimates for selected type traits and milk production traits of Holstein cattle in southern China. Turk. J. Vet. Anim. Sci., issue 38, рр. 552-556.
38. Ptak, E., Jagusiak W., Zarnecki A. and Otwinowska-Mindur A. 2011. Heritabilities and genetic correlations of lactational and daily somatic cell score with conformation traits in Polish Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science, issue 56, рр. 193–200.
39. Satoła, A., Ptak, E.; Jagusiak, W., Otwinowska-Mindur, A. Genetic relationship of conformation traits with lactose percentage and urea concentration in milk of Polish Holstein-Friesian cows. Animal Science Papers & Reports. 2017, Vol. 35, issue 3, p241-251.
40. Sewalem, A., Kistemaker, G. J. and Van Doormaal, B. J., 2005. Relationship between type traits and longevity in Canadian Jerseys and Ayrshires using a Weibull proportional hazards model. Journal of Dairy Science, Vol. 88, issue 4, pр.1552–1560.
41. Tapki, I. and Ziya, G. Y., 2013. Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and milk production yields of Turkish Holstein dairy cows. Green. J. Agric. Sci., issue 3(11), рр. 755-761.
42. Zavadilová, L, Němcová, E., Štípková, M., 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science. Vol. 94. issue 8, рр. 4090–4099.
43. Zink, V., Zavadilová L., Lassen J., Štípková M., Vacek M., Štolc L., 2014. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., issue 59(12), рр. 539-547.
Published
2020-10-26
How to Cite
Khmelnychyi , L. (2020). FEATURES OF CONFORMATION TYPE OF COWS BROWN CATTLE OF SUMY REGION ESTIMATED BY THE METHOD OF LINEAR CLASSIFICATION. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (41), 3-11. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.2.1

Most read articles by the same author(s)