PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REPAIR HEIFERS RED-AND-WHITE AND BLACK-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN FARMS OF SUMY REGION

Keywords: Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White, repair heifers, live weight.

Abstract

The leading farms of the Sumy region studied the peculiarities of the growth of repair heifers of Ukrainian Black-and-White (PZ PE "Burynske") and Red-and-White (LLC "Mlynivskyi complex") dairy breeds. The absolute and relative indicators of live weight gain of heifers in the age dynamics from birth to 18 months of age were studied. Heifers of the Ukrainian Red-and-White dairy breed (36.2 kg) were the best in terms of live weight at birth in comparison with the peers of the Ukrainian Black-and-White dairy breed (33.9 kg). Their advantage persisted during the 18-month growing period. Repair heifers of the Ukrainian Red-and-White dairy breed at the final stage of development with an average live weight of 414.2 kg exceeded the peer of the Ukrainian Black-and-White dairy breed with a highly reliable difference of 15.5 kg (P <0.001). The development of repair heifers of both breeds within the obtained live weight indicators ensured their increase at the time of mating age at the level of 76-80% of the minimum target standards set for the first-born cows of dairy type of the created breeds. The average daily gains in live weight in the milk period averaged 810.4 g in heifers of the Ukrainian Black-and-White dairy breed, and 847.3 g in their peers of the Ukrainian Red-and-White dairy breed, the highest in the animals of the Ukrainian Red-and-White dairy breed herd LLC "Mlynivsky complex". The results of research showed that with the creation of appropriate conditions for feeding and keeping repair heifers of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds were capable of high growth intensity.

References

1. Burkat, V. P., Melnyk, Yu. F., Yefimenko, M. Ia. [et al]. 2003. Prohramy selektsii porid [Breeds selection programs]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 37, pp. 3-22.
2. Hyl, M. I., Karatieieva, O. I. and Halushko I. A., 2017. Molochna produktyvnist holshtynskykh koriv zalezhno vid typu formuvannia yikh orhanizmu [Dairy productivity of Holstein cows depending on the type of formation of their organism]. «Mo-lodyi vchenyi», no. 5(45), pp. 14-18.
3. Hordiichuk, N. M. and Pivtorak, Ya. I., 2008. Vplyv zhyvoi masy telychok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody pry narodzhenni na rist i rozvytok ta molochnu produktyvnist [Influence of heifers live weight of Ukrainian Red-and-White dairy breed at birth on growth and development and milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, issue 34, vol. 3, pp. 57-60
4. Denysiuk, O. V., 2015. Vplyv intensyvnosti formuvannia zhyvoi masy na molochnu produktyvnist koriv [Influence of intensity of live weight formation on milk productivity of cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 49, pp. 80-85.
5. Zabludovskyi, Ye. Ie. and Holubchyk, Yu. I., 2002. Realizatsiia produktyvnoho potentsialu molochnoi khudoby u zviazku z osoblyvostiamy rostu [Realization of productive potential of dairy cattle in connection with peculiarities of growth]. Rozvedennia i henetyka tvaryn.: materialy naukovoi dyskusii "Rozvedennia silskohospodarskykh tvaryn za liniiamy" : mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk IRHT. K. : Naukovyi svit, issue 36, pp. 61-63.
6. Zubets, M. V., Siratskyi, Y. Z. and Danylkiv, Ya. N., 1993. Vyroshchuvannia remontnykh telyts [Growing of repair heifers]. Kyiv: Urozhai.
7. Zubets', M. V., Burkat, V. P., Yefimenko, M. Ya. [et. al]. 1999. Burkat, V. P., ed. Henetyko-selektsiynyy monitorynh u molochnomu skotarstvi [Genetics and breeding monitoring in dairy cattle]. K.: Ahrarna nauka, 88.
8. Ivashkov, A., I. and Ryzhkova, L. Yu., 2006. Osobennosti rosta vysokoproduktivnykh korov [Features of the growth of highly productive cows]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta, no. 1(6), pp. 121-122.
9. Ikoeva, L. P. and Khaeva, O. E., 2014 Vyrashchivanie remontnykh telok cherno-pestroy porody raznogo genotipa po golshtinskoy porode [Raising replacement heifers of a Black-and-White breed of different Holstein breed genotype]. Izvestiya Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, vol. 51. no 3, pp. 133-141.
10. Iliashenko, H. D., 2017. Zviazok molochnoi produktyvnosti koriv z zhyvoiu masoiu i vikom pry pershomu osimeninni [Relationship between milk production of cows and live weight and age at first insemination]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 45-50.
11. Kruhliak, O. V., 2018, Formuvannia vysokoproduktyvnykh molochnykh stad, yak chynnyk pidvyshchennia efektyv-nosti vyrobnytstva moloka [Formation of highly productive dairy herds as a factor in increasing the efficiency of milk production]. Ekonomika APK, no. 3, pp. 24-31.
12. Kuziv, M. I., 2013. Vahovyi ta liniinyi rist telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v umovakh zakhidnoho rehionu Ukrainy [Weight and linear growth heifers Ukrainian Black and White dairy cattle in the western region of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no. 1, pp. 40-43.
13. Mankovskyi, A. Ia., 2009. Molochna produktyvnist pervistok zalezhno vid zhyvoi masy telyts ta viku otelennia [Dairy productivity of first-borns depending on the live weight of heifers and the age of calving]. Naukovyi visnyk natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, issue 138, pp. 63-68.
14. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic principles of selection in the live-stock]. Moskva: Kolos.
15. Pidpala, T. V., Yasevin, S. Ie. and Drovniak, O. V., 2011. Intensyvne vyroshchuvannia remontnoho molodniaku molochnoi khudoby. Suchasni problemy selektsii, rozvedennia ta hihiieny tvaryn [Intensive rearing of repair young cattle. Mod-ern problems of selection, breeding and hygiene of animals]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU, no. 11(51), pp.117-120.
16. Svechin, K. B., 1976. Individual'noe razvitie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Individual development of farm animals]. K.: Urozhay.
17. Sermyagin, A. A., Filipchenko, A. A., Ermilov, A. N. and Yanchukov, I. N. 2018. Parametry rosta i razvitiya korov cherno-pestroy i golshtinskoy porod v svyazi s produktivnym dolgoletiem [Growth and development parameters of Black-and-White and Holstein cows in connection with productive longevity]. Dal'nevostochnyy agrarnyy vestnik, no. 4(48), pp. 194-202.
18. Sklyarenko, Yu. I., 2018. Vliyanie intensivnosti razvitiya telochek na ikh dal'neyshie khozyaystvenno-poleznye priznaki [Influence of the intensity of development of heifers on their further economically useful traits]. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten' Instituta zhivotnovodstva Natsional'noy akademii agrarnykh nauk Ukrainy. no. 119, pp. 134-141.
19. Sklyarenko, Yu. I., Chernyavskaya, T. A. and Ivankova, I. P., 2017. Vliyanie intensivnosti razvitiya remontnykh telok ukrainskoy buroy molochnoy porody na produktivnost' korov-pervotelok. Integratsiya nauki i praktiki dlya razvitiya Agropromyshlennogo kompleksa [Influence of the intensity of development of replacement heifers of the Ukrainian brown dairy breed on the productivity of first-calf cows. Integration of science and practice for the development of the Agro-industrial complex.]. Sbornik statey Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, pp. 113-119.
20. Stadnytska, O. I., 2011. Vplyv rostu i rozvytku koriv u period vyroshchuvannia na yikh molochnu produktyvnist [Influence of growth and development of cows in the period of cultivation on their dairy productivity]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 45, pp. 264-270.
21. Tytarenko, I. V., Bushtruk, M. V. and Starostenko, I. S., 2016. Vplyv intensyvnosti vyroshchuvannia telyts na yikh vidtvornu zdatnist ta molochnu produktyvnist [The influence of the intensity of growing heifers on their reproductive capacity and milk productivity]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK, vol. 4, no. 1, pp. 260-266
22. Trotsenko, Z. H., 2010. Vplyv tempiv rozvytku remontnykh telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody na molochnu produktyvnist koriv-pervistok [Influence of rates of development of repair heifers of the Ukrainian Black-and-White dairy breed on milk productivity of first-born cows]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no. 2, pp. 79-81.
23. Khmelnychyi, L. M., 2012. Otsinka rostu ta rozvytku telyts ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za vykorystannia vahovykh ta liniinykh parametriv [Estimation of growth and development of heifers of the Ukrainian Red-and-White dairy breed with use of weight and linear parameters]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no. 12, pp. 18-21.
24. Shevchuk, B. I., 2016. Vliyanie vyrashchivaniya telok v molozivno-profilaktornyy i molochnyy periody na budushchuyu molochnuyu produktivnost' korov-pervotelok [Influence of rearing heifers in colostrum-prophylactic and milk periods on the future milk production of first-calf cows]. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten' Instituta zhivotnovodstva Natsional'-noy akademii agrarnykh nauk Ukrainy, no. 116, pp. 186-192.
25. Yushkova, I. V., Petrova, M. Yu. and Knyazeva, T. A., 2015. Parametry vyrashchivaniya remontnykh telok vnutriporodnykh tipov v omskoy oblasti [Parameters of growing replacement heifers of intra-breed types in the Omsk region]. Genetika i razvedenie zhivotnykh, no. 2, pp. 12-15.
Published
2020-10-26
How to Cite
Khmelnychyi , S., Karpenko , B., & Bardash , D. (2020). PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REPAIR HEIFERS RED-AND-WHITE AND BLACK-AND-WHITE DAIRY BREEDS IN FARMS OF SUMY REGION. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (41), 18-23. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.2.3

Most read articles by the same author(s)