The efficiency of index selection in herd of the Simental breed for organic milk production

Keywords: Simmental breed, organic production, exterior, body measurements, indices, udder, force of influence.

Abstract

The article presents the results of selection of Simmental breed cows by udder-mass-metric index, which is a fairly reliable and effective method of determining the best animals by mass-metric parameters of a particular herd. The first-calf cows of the Simmental breed, differentiated by the size of this index, in the vast majority of cases probably differ from each other in these indicators. In general, the size of the animals by the main measurements of body structure in combination with a large live weight within the groups indicates the formation of the milk type of the exterior of the first-calf Simmental cows of the Czech selection PE "Galex-Agro". It has been established that with increasing udder-mass-metric index value of cows observed statistically significant pattern of growth of the vast majority of mass-metric indicators of the exterior, except for live weight and breast girth, where animals with average exterior index values were better. In general, in all indicators of the exterior of animals with medium and high values ​​of this index, statistically significantly superior to peers with low values. Deviation from the milk type towards double productivity was observed by the format index, which is defined as the ratio of the oblique length of the torso to the height at the withers. The value of this index varied within groups from 126.0 to 127.2%. Only this index showed a statistically significant difference in favor of animals with a high value of udder-mass-metric index (P <0.05). With an increase in the value of the external index from (10,5.) до to(23,6) of cows observed increase in the duration of lactation by 29.8 days, an increase in milk yield for 305 days of lactation by 607 kg, obtained more milk fat and protein - by 21.3 and 21.7, respectively, which is confirmed by a statistically significant difference between group averages. Mathematically confirmed inverse relationship between the deterioration of reproduction and the growth of the udder-mass-metric index in cows was observed. The best indicators of reproduction were animals with low value, the worst - with high. The greatest influence of the external index was observed on the morphological properties of the udder (16.8%), and the least – on the reproductive capacity (1,2). In general, the generalized mean strength of the udder-mass-metric index effect on all blocks of the studied features was 6.5% and in 47% of the total number of comparisons was probable (P <0.05-0.001).

References

Petrenko, I. P., Yefimenko, S. T., Mokhnachova, O. I. and Tsapko V. A., 2011. Molochna produktyvnist symentalskykh pervistok zalezhno vid eksteriernykh typiv ta indeksiv [Dairy productivity of Simmental firstborns depending on exterior types and indices]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, no 45, pp. 199–206.
2. Honcharenko, I. V., 2007. Selektsiini indeksy u systemi selektsii molochnykh koriv [Breeding indices in the system of selection of dairy cows]. K.: Ahrarna nauka.
3. Bodnar, P. V. and Bodnar, M. R., 2015. Vykorystannia selektsiinykh indeksiv za kompleksom fenotypovykh oznak u selektsii molochnoi khudoby ta dyferentsiatsii za hospodarskym pryznachenniam [The use of selection indices for a set of phenotypic traits in the selection of dairy cattle and differentiation by economic purpose]. Biolohiia tvaryn, T. 17, no 4. pp. 163.
4. Honcharenko, I. V., 2010. Systema informatsiinoho zabezpechennia i pryskorennia selektsiinoho protsesu v molochnomu skotarstvi [System of information support and acceleration of selection process in dairy cattle breeding]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, no 5 (45), pp. 21–24.
5. Shablia,V. and Synytska O., 2010. Selektsiinyi indeks pozhyttievoho prybutku pleminnykh buhaiv molochnykh porid [Selection index of life expectancy of pedigree bulls of dairy breeds]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 3–4, pp. 36–40.
6. Ruban, S. Yu., Kostenko, O. I., Danshyn, V. O. and Bakadorov, P. P., 2009. Metodolohiia otsinky zmin u populiatsiiakh molochnoi khudoby yak zasib vyznachennia stratehii yikh selektsiinoho udoskonalennia [Methodology for assessing changes in dairy cattle populations as a means of determining the strategy of their selection improvement]. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy, no 138, pp. 39–47.
7. Ferguson, G., 2002. Don`t blame high milk production. Western Dairy Business, no 2. Р. 23–25.
8. Babik, N. P., 2017. Tryvalist ta efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv holshtynskoi porody zalezhno vid selektsiinykh indeksiv yikh predkiv [Duration and efficiency of lifelong use of Holstein cows depending on the breeding indices of their ancestors]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 5/1 (31), pp. 16–21.
9. Pelekhatyi, M. S. and Kochuk-Yashchenko, O. A., 2019. Molochna produktyvnist ta eksteriernyi typ koriv-pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid vymia-maso-metrychnoho indeksu [Dairy productivity and exterior type of first-born cows of the Ukrainian black-spotted dairy breed depending on the udder-mass-metric index]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Kyiv, issue 57, pp. 102–110.
10. Pelekhatyi, M. S., Piddubna, L. M., Kucher, D. M. and Kochuk-Yashchenko, O. A., 2018. Efektyvnist vykorystannia nepriamoho vidboru molochnykh koriv za maso-metrychnymy parametramy [Efficiency of using indirect selection of dairy cows by mass-metric parameters]. Ahropromyslove vyrobnytstvo Polissia, issue 11, pp. 96–100.
11. Polkovnikova, A. P., Frolov, M. M. and Maltsev A. S., 1987. Metodicheskie rekomendatsii po upravleniyu selektsionnyim protsessom v stadah i porodnom massive krupnogo rogatogo skota [Methodological recommendations for the management of the selection process in herds and breed mass of cattle]. H. : NIIZh Lesostepi i Polesya USSR.
12. Petrenko, I. P. and Polupan, Yu. P., 2003. Prohnozuvannia produktyvnosti molochnykh koriv [Forecasting the productivity of dairy cows]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 7, pp. 163–169.
13. Polupan, Yu. P., 2005. Metody vyznachennia stupenia henotypovoi konsolidatsii selektsiinykh hrup tvaryn [Methods for determining the degree of genotypic consolidation of breeding groups of animals]. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi. K. : Ahrar. nauka, pp. 52–61.
14. Kondrateva, T. N., 2002. Vlyianye henetycheskykh y sredovyikh faktorov na produktyvnyie y eksterernyie pryznaky aishyrskoho skota [The influence of genetic and environmental factors on the productive and exterior traits of Ayshir cattle]: avtoref. dys. … kand. s. kh. nauk, SPb.
15. Lefler, T. F. and Bagaev, V. V., 2014. Harakteristika eksterera metodom promerov i indeksov teloslozheniya. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrouniversiteta [Characteristics of the exterior by the method of measurements and body build indices]. issue 9, pp. 142–146.
16. Khmelnychyi, L. M., and Vechorka, V. V., 2015. Spoluchena minlyvist promiriv ta indeksiv budovy tila z nadoiem koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Combined variability of measurements and body structure indices with milking of cows of the Ukrainian black-spotted dairy breed].. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 96–102.
17. Khmelnychyi, L. M., 2007. Otsinka eksterieru tvaryn v systemi selektsii molochnoi khudoby : monohrafiia [Evaluation of the exterior of animals in the system of selection of dairy cattle: a monograph]. Sumy : Mriia.
18. Bashchenko, M. I. and Khmelnychyi, L. M. Morfolohichni vlastyvosti vymeni molochnoi khudoby [Morphological properties of the udder of dairy cattle]. Visnyk Cherkaskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva, issue 4, pp. 21–32.
19. Pelekhatyi, M. S., Piddubna, L. M., Kucher, D. M. and Kochuk-Yashchenko O. A., 2016. Maso-metrychni parametry tuluba koriv-pervistok holshtynskoi ta ukrainskykh chorno-riaboi i chervono-riaboi molochnykh porid v umovakh molochnoho kompleksu [Mass-metric parameters of the body of first-born cows of Holstein and Ukrainian black-spotted and red-spotted dairy breeds in the conditions of the dairy complex]. Visnyk Sumskoho nats. ahrar. un-tu. Nauk. zhurnal. Seriia «Tvarynnytstvo». Sumy, issue 7 (30), pp. 82–88.
20. Piddubna, L. M., 2010. Efektyvnist vykorystannia henofondu holshtynskoi porody pry formuvanni rehionalnoi populiatsii chorno-riaboi molochnoi porody [The efficiency of using the gene pool of the Holstein breed in the formation of the regional population of black-spotted dairy breed]. Zb. nauk. Pr.. Podilskoho derzh. ahrar.-tekhn. un-tu, issue 18, pp. 151–154.
21. Polupan Yu. P., 2013. Ontohenetychni ta selektsiini zakonomirnosti formuvannia hospodarsky korysnykh oznak molochnoi khudoby : dys. … doktora s.-h. nauk. : 06.02.01 [Ontogenetic and selection patterns of formation of economically useful traits of dairy cattle: dis. … Doctor of agricultural sciences Science. : 06.02.01].. In-t rozvedennia i henetyky tvaryn NAAN. s. Chubynske Kyivskoi obl.
22. Pelekhatyi M. S. and Kovalchuk T. I., 2005. Molochna produktyvnist ta vidtvorna zdatnist koriv ukrainskykh novostvorenykh molochnykh porid riznykh henotypiv [Dairy productivity and reproductive ability of cows of Ukrainian newly created dairy breeds of different genotypes]. Visnyk Derzhavnoho ahroekolohichnoho universytetu. Zhytomyr, no 2, pp. 184–191.
23. Honchar O. F. and Sotnichenko Yu. M., 2015. Selektsiini aspekty formuvannia vidtvornoi zdatnosti u koriv molochnykh porid [Selection aspects of reproductive ability formation in dairy cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50. pp. 200–207 .
24. Honcharuk, M. S., 2018. Analiz porushennia vidtvorennia u stadi molochnoi khudoby. Rozvedennia i henetyka tvaryn [Analysis of reproductive disorders in dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 55, pp. 179–186.
25. Kozyr, V. and Movchan, T., 2010. Pidvyshchennia nadoiv mozhe pohirshyty vidtvorennia
[Increased milk yield may impair reproduction]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 10, pp. 16–19.
26. Pidpala, T., Tskhvitava, O. and Yasievin S., 2011. Vidtvorennia velykoi rohatoi khudoby za bezpryviaznoho utrymannia [Reproduction of cattle with loose housing]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 7, pp. 10–12.
Published
2020-10-26
How to Cite
Kochuk-Yashchenko , O., Kucher , D., Shapran , I., & Mosiichuk , M. (2020). The efficiency of index selection in herd of the Simental breed for organic milk production. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (41), 47-55. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.2.8