Fattening and meat qualities of young pigs of different genealogical lines and inbreed differentiation according to some evaluators

Keywords: young pigs, breed, genealogical line, fattening and meat qualities, evaluation index, economic efficiency, variability, correlation.

Abstract

The results of evaluation of fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of different genealogical lines and intrabreed differentiation according to the B. Tyler index, as well as the economic efficiency of their use are presented. The study was conducted in the conditions of «Agro-Elita» LLC, Dnipropetrovsk region, «Dnipro» meat-packing plant and livestock laboratory of the Institute of Grain Crops of NAAS. The work was performed according to the research program of NAAS №30 "Pig breeding". Control fattening of young pigs was carried out in the farm according to the "Methods for assessing boars and sows by the quality of offspring in breeding plants and breeding breeders" (M.D. Berezovsky, I.V. Khat’ko, 2005). Evaluation of young pigs for fattening and meat qualities was carried out taking into account the following indicators: average daily live weight gain for the period of fattening from 30 to 100 kg, age of live weight 100 kg, length of chilled carcass, fat thickness at 6-7 thoracic vertebrae, the area of the "muscle eye", the mass of the posterior third of the cooled carcass. Comprehensive assessment of animals of the main herd was performed according to the index of fattening and meat qualities of their offspring (B. Tyler index) (quoted by P.A. Vashchenko, 2019). It was found that young pigs of the controlled herd at the age of 100 kg, fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebrae and the length of the chilled carcass exceed the minimum requirements of the elite class by an average of 5.47%. Animals of the Slavutych line outnumber their Snizhka and Chingiza peers in terms of average daily live weight gain by 1.97-7.00%, age of 100 kg live weight - 2.97-4.32%, fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebra - 10.48-16.14%, the area of the "muscle cell" - 10.96-10.69%, the weight of the rear third of the cooled carcass - 0.95-2.85%, a comprehensive index of fattening and meat qualities (B. Tyler index) - 8.47-17.65%. A significant difference with a probability of P <0.05-0.001 was found between animals of class M + and M- on the average daily gain of live weight during the period of fattening from 30 to 100 kg (33.7-45.0 g), the area of «muscle eyes» (by 1.0–4.8 cm2), complex index of fattening and meat qualities (B. Tyler index) (by 17.55–43.68 points). By weight of the rear third of the cooled carcass, young pigs of class M+ outperformed peers of class M- by 0.6 kg (td = 3.52; P <0.01). Lower indicators of "age of live weight of 100 kg (3.6-10.2 days) and "fat thickness at the level of 6-7 vertebrae"(2.8-5.9 mm) are characterized by young pigs with a complex index fattening and meat qualities ranged from 174.12 to 193.06 points. The maximum increase in additional products on the indicator "average daily live weight gain for the period of fattening from 30 to 100 kg, g" "was obtained from young pigs of the Slavutych genealogical line (+3.22%) and the distribution class according to B. Tyler's index M+ (+4,19%). The cost of additional products received from animals of these groups is +777.06 - +1011.14 UAH/head.

References

1. Kovalenko V.P.,. Stryzhak T.A, Khvatov F.I. 2012. Vykorystannya matematychnykh funktsiy dlya vyznachennya zakonomirnostey rostu ta prohnozuvannya zhyvoyi masy svyney [The use of mathematical functions to determine the patterns of growth and forecasting of live weight of pigs] Tavriyskyy naukovyy visnyk., vol. 78, р. 2. рр. 190-195.
2. Loban N.A. 2020. Selektsiya na povysheniye produktivnikh kachestv sviney belorusskoy krupnoy beloy porody s ispol'zovaniyem markernikh genov. [Breeding to improve the productive qualities of pigs of the Belarusian Large White breed using marker genes] Zootekhnicheskaya nauka Belorusi: sb. nauch. tr. Zhodino,. vol. 55.р.1. рр. 145-156.
3. Loban N.A. 2014. Sistema selektsionno-geneticheskikh metodov otsenki otkormochnykh i myasnykh kachestv sviney [System of selection and genetic methods for assessing the fattening and meat qualities of pigs] Svinarstvo. Mízhvídomchiy tematichniy naukoviy zbyrnik Ínstitutu svinarstva í APV NAAS. – issue 65. pp. 69-75.
4. Hryshyna L.P. 2014. Vykorystannya matematychnoho modelyuvannya dlya prohnozuvannya zhyvoyi masy molodnyaku svyney riznykh henotypiv [The use of mathematical modeling for predicting the live weight of young pigs of different genotypes] Svynarstvo. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk Instytutu svynarstva i APV NAAS. – issue 65. Pp. 101-108.
5. Bridges T.C. A mathematical procedure for estimating animal growth and body composition / T.C.Bridges, L.W.Turner, E.M. Smith [e.a.].– Trans. ASAE. St. Joseph. Mich. – 1986. – V.29. – №5. P.1342–1347.
6. Minkema A. An experiment on crossbreeding between Holstein-Friesian bulls and Dutch Friesian coms / A. Minkema // Proc.Work.Symp.Breed Evolution and Crossing Experiment in Form Animals. – Zeist, 1974. – рр. 207–216.
7. . Rybalko V.P,. Berezovskyy M.D,. Bohdanov H.A. 2005. Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi [Modern research methods in pig breeding]. Poltava.
8. Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Ilchenko, M., Horchanok, A. Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), (2020). 158–161. (doi: 10.15421/2020_25).
9. Khalak V.I. 2019. Biokhimichni pokaznyky syrovatky krovi ta yikh zv'yazok z vidhodivelnymy i myasnymy yakostyamy ta fizyko-khimichnymy vlastyvostyamy naydovshoho myaza spyny molodnyaku svyney velykoyi biloyi porody [Biochemical parameters of blood serum and their relationship with fattening and meat qualities and physicochemical properties of the longest back muscle of young pigs of large white breed]. Zernovi kultury. Vol. 3. no.2. pp. 361–368.
10. Berezovskyy M.D., Khatko I.V. 2005. Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh reproduktoriv [Methods of evaluation of boars and sows by the quality of offspring in the conditions of breeding plants and breeding breeders] Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi. рр. 32-37.
11. Instruktsiya z bonituvannya svyney. Instruktsiya z vedennya pleminnoho obliku u svynarstvi. 2003 [Instructions for grading pigs. Instructions for keeping breeding records in pig breeding] «Kyyivskyy universytet»
12. Vashchenko P.A. 2019. Prohnozuvannya pleminnoyi tsinnosti svyney na osnovi liniynykh modeley selektsiynykh indeksiv ta DNK-markeriv [Prediction of breeding value of pigs based on linear models of selection indices and DNA markers]: avtoref. dys.. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra s.-h. nauk : spets. 06.02.01 «Rozvedennya ta selektsiya tvaryn». Mykolayiv.
13. Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol'zovaniya v sel'skom khozyaystve rezul'tatov nauchno-issledovatel'skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy. 1983 [Methods for determining the economic efficiency of the use in agriculture of the results of scientific research, new technology, inventions and rationalization proposals]..– M.: VAIIPI.
14. Lakin G.F. 1990. Biometriya. [Biometrics], M.: Vysshаіа shkоla. P. 352.
Published
2020-10-26
How to Cite
Khalak , V. (2020). Fattening and meat qualities of young pigs of different genealogical lines and inbreed differentiation according to some evaluators. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (41), 75-80. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.2.12