The effectiveness of sires use, assessed by conformation type of their daughters, in the herd for breeding dairy cattle

Keywords: Holstein breed, linear type estimation, correlation, conformation body parts

Abstract

Research sires of Holstein breed was carried out for conformation type of their daughters in the conditions of particular farm. The modern method of linear classification recommended by the international organization ICAR was used for assessment. Cows at the age of the first lactation were evaluated for 2-4 months after calving on a 100-score and 9-score scale. Studies conducted in the herd of PE “Burynske” Pidlisnivskoyi branch Sumy region. Comparative analysis of sires made it possible to identify among them conformation type improvers by linear assessment of their daughters. According to results of sires estimation by 100-score system of linear classification, the highest scores for development of group traits and final assessment were sires McDaddy 138438344 (83.5-84.6 and 84.2 score) and J. Rueben 137936344 (83.4- 84.4 and 83.7 score). In general, daughters of all estimated Holstein sires inherited good development of all conformation body parts, as evidenced by estimates of descriptive traits, level of which exceeded average value of their development in the breed. The exception concerned only front and rear teats position and pelvic limbs angle in daughters of certain sires. Productivity daughters estimated by linear classification of sires for highest yield per lactation, depending on the assessment level of body parts that characterize dairy type expression (r = 0.244-0.424), body development (r = 0.286-0.386), udder (r = 0.312-0.461) and final score (r = 0.318-0.475) with reliability P <0.05-0.001. With varying degrees of reliability, installed positive correlation between milk yield and descriptive traits: height in rump (r = 0.124-0.303), body depth (r = 0.226-0.324), angularity (r = 0.277-0.395), rump width (r = 0.214-0.287), pelvic limbs posture (r = 0.217-0.286), front udder parts attachment (r = 0.244-0.384) and negative - between body condition and milk yield (r = -0.118… -0.322). In the process of improving the herd for breeding Holstein breed on the conformation, it is necessary to actively use sires, estimated by the method of linear classification of their daughters, which will ensure the effectiveness of herd selection by type and dairy productivity.

References

1. Antal, L., 2004. Razmyshleniya na temu: “byk – polovina stada” [Reflections on the theme: “bull is half of the herd”]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no. 1, pp. 16–20.
2. Basovskyy, M. Z., Rudyk, I. A. and Burkat, V. P., 1992. Vyroshchuvannya, otsinka i vykorystannya plidnykiv [Growth, estimation and use of sires]. Kyiv: Urozhay.
3. Efimova, L. V., Rostovtseva, N. M. and Koshurina, O. N., 2015. Lineynaya otsenka ekster'era docherey bykov krasno-pestroy i golshtinskoy porod v Krasnoyarskom krae [Linear estimation of conformation bulls of daughters Red-and-White and Holstein breeds in the Krasnoyarsk Territory]. Mol. i myasnoe skotovodstvo, no. 8, pp. 20–22.
4. Karlikov, D. V. and Kleymenova, I. V., 1997. Nedostatki i poroki ekster'era cherno-pestrogo skota [Disadvantages and vices of Black-and-White cattle conformation]. Zootekhniya, no. 1, pp. 8–10.
5. Klopenko, N. I. and Rudyk, I. A., 2010. Vykorystannia selektsiino-henetychnykh parametriv u selektsii stada molochnoi khudoby [The use of selection and genetic parameters in the selection of dairy cattle]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. Bila Tserkva, issue 3(72), pp. 180–182.
6. Konte, A. F., Ermilov, A. N., Yanchukov, I. N. and Sermyagin, A. A., 2018. Parametry geneticheskoy vzaimosvyazi nedostatkov ekster'era s otsenkoy tipa teloslozheniya golshtinizirovannykh korov cherno-pestroy porody [Parameters of genetic relationship of conformation shortcomings with body type assessment holsteinized cows of Black-and-White breed]. Genetika i razvedenie zhivotnykh, no. 3, pp. 32–38.
7. Kochuk-Yashchenko, O. A., 2017. Osoblyvosti eksteriernoho typu ta molochnoi produktyvnosti koriv-pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody za riznykh variantiv pidboru [Features of conformation type and milk productivity of cows firstborn Ukrainian Black-and-White dairy breed under different selection options]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Tvarynnytstvo, issue 5(1), pp. 90–96.
8. Ladyka, V. I., 1998. Formuvannia bazhanoho typu budovy tila shvitskoi khudoby nimetskoi selektsii u protsesi adaptatsii do umov Lisostepu Ukrainy [Formation of the desired body type of Swedish cattle of German selection in the process of adaptation to the Forest-Steppe of Ukraine]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny: Zb. nauk. prats KhZVI. Kharkiv, issue 4, pp. 75–78.
9. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M. and Salohub, A. M., 2010. Spoluchna minlyvist statei eksterieru koriv z molochnoiu produktyvnistiu [Correlative variability of the conformation type traits in cows with milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho NAU, issue 3(72), pp. 9–11.
10. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M. and Shevchenko, A. P., 2015. Liniina otsinka buhaiv-plidnykiv holshtynskoi ta ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porid za eksteriernym typom yikhnikh dochok [Linear estimation sires of Holstein and Ukrainian Black-and-White Dairy breeds for conformation type of their daughters]. Visnyk Sumskoho NAU, issue 2(27), pp. 3–8.
11. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M., Burkat, V. P. and Ruban, S. Yu., 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk [ICAR Registration: Reference book]. Sumy: Sumy National Agrarian University.
12. Lesli, Dzh. F., 1982. Geneticheskie osnovy selektsii sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Genetic basis of selective breeding farm animals]. Moskva: Kolos.
13. Merkur'eva, E. K., 1970. Biometriya v selektsii i genetike sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Biometrics in the selection and genetics of farm animals]. Moskva: Kolos.
14. Pelekhatyy, M. S. and Shulyar, A. L., 2010. Porivniannia novostvorenykh molochnykh porid za eksterierom i konstytutsiieiu [Comparison of newly created dairy breeds by conformation and constitution]. Nauk. visnyk LNUVM im. S. Z. Hzhytskoho. Lviv, no. 3(45), pp. 79–93.
15. Polupan, Yu. P., 2000. Otsinka buhaiv za typom dochok [Estimation of sires according to the type of daughters]. Visnyk ahrarnoi nauky, issue 5, pp. 45–49.
16. Polupan, Yu. P., 2007. Subiektyvni aktsenty z deiakykh pytan osnov selektsii ta porodoutvorennia [Subjective accents on some questions about genetic basis of selection and breed formation]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 41, pp. 194–208.
17. Salohub, A. M. and Khmelnychyi, L. M., 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoi minlyvosti oznak eksterieru koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Features of heritability and correlative variability of the conformation traits of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Collection of scientific works of Vinnitsa NAU. Series: Agricultural Sciences, issue 8, pp. 59–62.
18. Tyagunov, R. S. and Gridin, V. F., 2012. Otsenka ekster'era korov golshtinskoy porody razlichnoy selektsii [Assessment of Holstein cows conformation of various selection]. Agrarnyy vestnik Urala, no. 2(94), pp. 22–23.
19. Khmelnychyi, L. M., 2003. Bazhanyi typ koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Desired type of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 1, pp. 23–24.
20. Khmelnychyi, L. M., 2003. Eksteriernyi typ ta produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Conformation type and productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva UAAN. Kharkiv, no. 84, pp. 142–146.
21. Khmelnychyi, L. M., 2013. Liniyna klasyfikatsiya molochnoyi khudoby v Ukrayini : metodolohichni aspekty [Linear classification of dairy cattle in Ukraine : methodological aspects]. Tvarynnytstvo Ukrayiny, 1(2), pp. 31–33.
22. Khmelnychyi, L. M., 2005. Porivnialna kharakterystyka koriv-pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi ta holshtynskoi porid za eksteriernym typom [Comparative characteristic cows firstborn of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breeds by conformation type]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 39, pp. 216–222.
23. Khmelnychyi, L. M., 2013. Praktychnyy dosvid, stan ta perspektyva vykorystannya metodyky liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnoyi khudoby v Ukrayini [Practical experience, status and prospects of using linear classification method of cows dairy cattle in Ukraine]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 7(23), pp. 11–19.
24. Khmelnychyi, L. M., 2009. Realizatsiia spadkovosti buhaiv-plidnykiv u spivvidnosnii minlyvosti liniinoi otsinky z molochnoiu produktyvnistiu koriv u vikovii dynamitsi laktatsii [Implementation inheritance of sires in comparable variability of linear estimation with milk productivity of cows in lactations age dynamics]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka, no. 43, pp. 329–339.
25. Khmel'nichiy, L. M. and Vecherka, V. V., 2014. Realizatsiya nasledstvennosti bykov-proizvoditeley v korrelyatsionnoy izmenchivosti pokazateley lineynoy otsenki s molochnoy produktivnost'yu korov v dinamike laktatsiy [Realization of sires inheritance in correlation variability of linear assessment indicators with milk productivity of cows in dynamics of lactations]. Genetika i razvedenie zhivotnykh: Sankt-Peterburg, Pushkin, «OO Reklamnoe byuro “AZ”», no. 3, pp. 4–9.
26. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2014. Vikova minlyvist koreliatsii mizh nadoiem ta liniinoiu otsinkoiu typu koriv-pervistok ukrainskykh chorno- ta chervono-riaboi molochnykh porid [Age variability of correlations between milk yield and linear assessment of type cows firstborn of Ukrainian Black- Red-and-White dairy breeds]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats BNAU. Bila Tserkva, no. 1(116), pp. 84–87.
27. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P. and Salohub, A. M., 2008. Metodyka liniinoi klasyfikatsii koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [Method of linear classification cows of dairy and dairy-beef breeds by type]. Sumy: VVP “Mriia–1” TOV.
28. Khmelnychyi, L. M., Loboda, V. P. and Shevchenko, A. P., 2015. Fenotypova ta spoluchena minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv molochnykh porid Sumshchyny [Phenotypic and correlated variability of conformation linear traits of dairy cows in Sumy region]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 103–111.
29. Khmelnychyi, L. M. and Salohub, A. M., 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoi minlyvosti oznak eksterieru koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Features heritability and connective variability of conformation traits cows Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU. Seriia: Silskohospodarski nauky. Vinnytsia, issue 8(48), pp. 59–62.
30. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Bondarchuk, V. M. and Loboda, V. P., 2015. Pokaznyky dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid metodiv pidboru [Indicators of lifetime productivity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on selection methods]. Tavriiskyi naukovyi visnyk: Naukovyi zhurnal. Kherson, issue 93, pp. 191–196.
31. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Vechorka, V. V. and Samokhina, Ye. A., 2015. Otsinka realizatsii pleminnoi tsinnosti buhaiv-plidnykiv na poholivi koriv ukrainskykh chorno- ta chervono-riaboi molochnykh porid [Assessment of sires breeding value realization on the number of cows Ukrainian Black- and Red-and-White dairy breeds]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 6(28), pp. 13–19.
32. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M. and Khmelnychyi, S. L., 2010. Liniina klasyfikatsiia koriv sumskoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Linear classification of Sumy-type cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia “Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva”. Kamianets-Podilskyi, issue 18, pp. 214–218.
33. Khmelnychyi, L. M., 2006. Yak dobyraty bazhanyi typ koriv [How to choose the desired type of cows]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 5, pp. 10–13.
34. Yarantseva, S. B. and Shishkina, M. A., 2010. Otsenka bykov-proizvoditeley cherno-pestroy porody po ekster'ernomu tipu ikh docherey [Assessment of Black-and-White sires by the conformation type of their daughters]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK, no. 5, pp. 60–61.
35. Atkins, G., Shannon, J. and Muir, B., 2008. Using conformational anatomy to identify functionality & economics of dairy cows. WCDS Advances in Dairy Technology, 20:279–295.
36. Berry, D. P., Buckley, R., Dillon, P., Evans, R. D. and Veerkamp, R. R., 2004. Genetic relationships among linear type traits, milk yield, body weight, fertility and somatic cell count in primiparous dairy cows. Irish J. Agr. Food Res. 43:161–176. http://hdl.handle.net/11019/432
37. Campos, R. V., Cobuci, J. A., Kern, E. L., Costa, C. N., McManus, C. M. and Campos, R. V., 2015. Genetic parameters for linear type traits and milk, fat, and protein production in Holstein cows in Brazil. Asian-Australas J Anim Sci., 28(4): 476–484.
38. ICAR Guidelines for Conformation Recording of Dairy Cattle, Beef Cattle and Dairy Goats, 1/76. Section – 5, Conformation Recording, version June, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording.pdf
39. Khmelnychyi, L., Vechorka, V., Salohub, A., Khmelnychyi, S. and Rubtsov, I., 2020. Heritability of traits of the type linear assessment and their genetic association with cow's milk yield of Ukrainian dairy breeds. Scientific papers. Series “management, economic engineering in agriculture and rural development”, issue 1, рр. 269–275.
40. Novotný, L., Frelich, J., Beran, J. and Zavadilová, L., 2017.: Генетичний взаємозв'язок між типовими ознаками, кількістю ініційованих очікувань та життєдіяльністю молока у чеської худоби Fleckvieh. Чех Дж. Аніма. Наук., 62:501–510. https://doi.org/10.17221/60/2017-CJAS
41. Sawa, A., Bogucki, M., Krężel-Czopek, S. and Neja, W., 2013. Relationship between conformation traits and lifetime production efficiency of cows. Veterinary Science. doi:10.1155/2013/124690.
42. Zink, V., L., Zavadilová, J., Lassen, M., Štípková, M., Vacek, L. and Štolc., 2014. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 59(12):539–547.
Published
2020-12-25
How to Cite
Khmelnychyi , L., & Karpenko , B. (2020). The effectiveness of sires use, assessed by conformation type of their daughters, in the herd for breeding dairy cattle . Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 3-12. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.1

Most read articles by the same author(s)