PHENOTYPICAL CONSOLIDATION OF FIRSTBORN COWS OF UKRAINIAN RED-AND-WHINE DAIRY BREED OF DIFFERENT GENEALOGICAL FORMATIONS BY CONFORMATION TYPE

Keywords: Ukrainian Red-and-White dairy breed, line, firstborn cow, phenotypic consolidation, linear assessment, conformation.

Abstract

The phenotypic consolidation of firstborn cows Ukrainian Red-and-White dairy breed of different lines by conformation type was studied. Cows were evaluated according to the method of linear classification in the herd of breeding farm PAE "Piskivs'ke" Bakhmatsky district of Chernihiv region. The degree of phenotypic consolidation of lines was determined by formulas of Yu. P. Polupan (2005). Regardless of the line representation, the highest degree of phenotypic consolidation was found in the set of traits that characterize udder with coefficients ranging from K = 0.200 (Inganse line) to K = 0.393 (Kevelie line). According to the complex of conformation traits that characterize expression of dairy type in cows, the best were consolidated daughter descendants of Inganse (K = 0.309) and Kevelie lines (K = 0.335). Offsprings of two pedigree lines Siteishn (K = 0.015) and R. Sovering (K = 0.049) have a low degree of phenotypic consolidation by set of dairy-type body parts. A similar situation in determining the degree of phenotypic consolidation was observed for a group of body parts characterizing body development. The best consolidated were animals Inganse (K = 0.267) and Kevelie (K = 0.395), and the worst - Siteshn (K = 0.048) and Valiant (K = 0.042) lines. According to the assessment of descriptive traits within studied lines, following body parts were distinguished by positive values of phenotypic consolidation coefficients : rump height (K = 0.127-273), body depth (K = 0.092-0.328), rear width (K = 0.033-0.363), front udder part attachment (K = 0.041-0.227), dairy type (K = 0.143-0.385), and negative - hooves condition (K = -0.264… -0.046). Analyzing the results of research, it can be argued that practical application of phenotypic consolidation coefficients as objective evaluation criteria will allow in the future to control consolidation of genealogical formations and other breeding groups of animals both by conformation type and another selection traits.

References

1. Boiko, Yu. M., 2011. Fenotypova konsolidatsiia linii ukrainskoi buroi molochnoi porody za oznakamy dovichnoho vykorystannia [Phenotypic consolidation of lines Ukrainian Brown dairy breed by traits of longevity use]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia: “Tvarynnytstvo”. Sumy, issue 7(18), pp. 101–103.
2. Borisenko, E. Ya., 1967. Razvedenie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Breeding of farm animals]. Moskva: Kolos.
3. Verbych, I. V. and Dubyna, O. V., 2000. Konsolidatsiia henealohichnykh formuvan u podilskomu zavodskomu typi ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Consolidation of genealogical formations in the Podolsk pedigree type of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Mizhvidomchyi tem. zb. nauk. prats Cherkaskoho instytutu APV. K.: Ahrarna nauka, issue 2, pp. 38–40.
4. Ignatov, A. V. and Kokhanov, M. A., 2009. Osobennosti ekster'era korov-pervotelok raznykh liniy [Conformation features of firstborn cows of different lines]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa, issue 3(15), pp. 77–80.
5. Ivanov, I. A. and Malenivska, S. P., 2012. Prohnozuvannia dovichnoi molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Prediction of lifetime milk productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Suchasni problemy selektsii, rozvedennia ta hihiieny tvaryn : zb. nauk. prats Vinnytskoho NAU. Vinnytsia, issue 5(67), pp. 111–114.
6. Iliashenko, H. D., 2012. Konsolidatsiia za osnovnymy hospodarsko korysnymy oznakamy u stadakh ukrainskoi chervonoi i chorno-riaboi molochnykh porid [Consolidation by the main economically useful traits in the herds of Ukrainian Red- and Black-and-White dairy breeds]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. K. : Naukovyi svit, issue 46, pp. 126–128.
7. Kibkalo, L. I., Tkacheva, N. I. and Goncharova, N. A., 2015. Ekster'ernye osobennosti i molochnaya produktivnost' golshtinskikh korov gollandskoy i nemetskoy selektsii [Conformation features and milk productivity of Holstein cows Dutch and German selection] Vestnik Kurskoy GSA. Kursk, issue 3, pp. 51–58.
8. Kohut, M. I. and Bratiuk, V. M., 2013. Kharakterystyka eksterieru koriv osnovnykh linii zakhidnoi vnutrishnoporodnoi populiatsii ukrainskoi molochnoi chorno-riaboi porody [Characteristics of cows conformation of the main lines of Western intrabreed population Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. Lviv, issue 55(2), pp. 138–141.
9. Burkat, V. P. and Polupan, Yu. P. eds., 2002. Konsolidatsiia selektsiinykh hrup tvaryn: teoretychni ta metodychni aspekty. Materialy tvorchoi dyskusii. K.: Ahrarna nauka.
10. Kochuk-Yashchenko, O. A., 2016. Linear assessment of cows conformation of Ukrainian Black- and Red-and-White dairy breeds and its relationship with productivity. Abstract of Ph.D. dissertation : spets. 06.02.01 „Rozvedennia ta selektsiia tvaryn". Chubynske.
11. Kochuk-Yashchenko, O. A., 2014. Liniina otsinka typu i molochna produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznoi liniinoi nalezhnosti [Linear assessment of the type and dairy productivity of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed of different linear affiliation]. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho NAU, issue 1(83), pp. 139–149.
12. Pelekhatyi, M. S. and Kochuk-Yashchenko, O. A., 2014. Vplyv henotypu koriv-pervistok ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody na yikh eksteriernyi typ, molochnu produktyvnist i vidtvornu zdatnist [Genotype influence of cows firstborn Ukrainian Black-and-White dairy breed on their conformation type, milk productivity and reproductive ability]. Nauk. visnyk LNUVMB im. S. Z. Hzhytskoho. Lviv, no. (3), pp. 143–158.
13. Polupan, Yu. P., 2005. Metody vyznachennia stupenia fenotypovoi konsolidatsii selektsiinykh hrup tvaryn [Methods for determining the degree of phenotypic consolidation of breeding groups of animals]. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi. K.: Ahrarna nauka, pp. 52–60.
14. Polupan, Yu. P., 1996. Otsenka stepeni fenotipicheskoy konsolidatsii genealogicheskikh grupp zhivotnykh [Assessment of the degree of phenotypic consolidation genealogical groups of animals]. Zootekhniya, issue 10, pp. 13–15.
15. Polupan, Yu. P., 2001. Problemy konsolidatsii riznykh selektsiinykh hrup tvaryn [Problems of consolidation of different breeding groups of animals]. Visnyk ahrarnoi nauky, no. 12, pp. 42–46.
16. Polupan, Yu. P., Rieznykova, N. L. and Havrylenko, M. S., 2010. Vyznachennia fenotypovoi konsolidovanosti selektsiinykh hrup tvaryn na populiatsiinomu rivni [Determination of phenotypic consolidation of selection groups of animals at the population level]. Metodolohiia naukovykh doslidzhen z pytan selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi : materialy nauk.-teoret. konf., prysviachenoi pamiati akad. UAAN V. P. Burkata. K.: Ahrarna nauka, pp. 98–100.
17. Polupan, Yu. P., 2000. Povtoryaemost' i vzaimosvyaz' instrumental'noy i glazomernoy otsenki ekster'era krupnogo rogatogo skota [Repeatability and interrelation of instrumental and visual assessment of the cattle conformation]. Sel'skokhozyaystvennaya biologiya, no. 2, pp. 108–114.
18. Stoliar, Zh., V., 2014. Fenotypova konsolidatsiia hrup koriv riznykh typiv konstytutsii [Phenotypic consolidate groups of cows of different types of constitution]. Rozvedennia i henetyka tvaryn : mizhvid. temat. nauk. zb. K. : Ahrarna nauka, issue 48, pp. 129–136.
19. Suprun, I. O., 2003. Konsolidovanist selektsiinykh oznak koriv vysokoproduktyvnoho stada ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Consolidation of cow's breeding traits of highly productive herd of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia “Tvarynnytstvo”. Sumy, issue 7, pp. 237–241.
20. Khmelnychyi, L. M., 2013. Fenotypova konsolidatsiia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody riznykh linii za eksteriernym typom [Phenotypic consolidation of Ukrainian Red-and-White dairy cows of different lines by conformation type]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia “Tvarynnytstvo”. Sumy, issue 1, pp. 5–9.
21. Khmelnychyi, L. M., 2006. Fenotypova konsolidatsiia selektsiinykh hrup tvaryn ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za eksteriernym typom [Phenotypic consolidation of animal's selection groups of Ukrainian Red-and-White dairy breed by conformation type]. Visnyk Cherkaskoho instytutu APV. Cherkasy, issue 6, pp. 101–115.
22. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P. and Salohub, A. M., 2008. Metodyka liniinoi klasyfikatsii koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [The method of linear classification cows of dairy and dairy-beef breeds by type]. Sumy: VVP “Mriia–1” TOV.
23. Khmelnychyi, L. M., Khmelnychyi, S. L., Loboda, A., V. and Klymenko, O. I., 2019. Phenotypic consolidation of genealogical formations of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed on the traits of linear conformation assessment [Fenotypova konsolidovanist henealohichnykh formuvan sumskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody za oznakamy liniinoi otsinky eksterieru]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. K., issue 58, pp. 72–79. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.58.1079
24. Tsereniuk, O. M., Martyniuk, I. M., Akimov, O. V., Shkavro, N. M. and Khmelnychyi, L. M., 2019. Phenotypic consolidation coefficients of fertility index of Welsh sows [Koefitsiienty fenotypovoi konsolidatsii pokaznyku bahatoplidnosti svynomatok uelskoi porody]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia “Tvarynnytstvo”. Sumy, issue 1-2(36-37), pp. 102–106. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.1-2.15
25. Cherniak, N. H. and Honcharuk, O. P., 2011. Eksterier koriv chorno-riaboi molochnoi porody riznykh linii [Conformation cows of Black-and-White dairy breed of different lines]. Tvarynnytstvo Ukrainy, issue 1/2(21), pp. 22–25.
26. Shcherbatyi, Z. Ye., Pavliv, B. A. and Bodnar, P. V., 2010. Stupin konsolidatsii selektsiinykh oznak koriv okremykh linii stada ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [The degree of consolidation breeding traits of cows individual lines herd Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Nauk. visnyk LNUVM im. S. Z. Hzhytskoho. Lviv, no. 2(44), pp. 275–279.
Published
2020-12-25
How to Cite
Khmelnychyi , L., Anisimova , O., Kompanets , I., Lemeshko , D., & Perekuta , O. (2020). PHENOTYPICAL CONSOLIDATION OF FIRSTBORN COWS OF UKRAINIAN RED-AND-WHINE DAIRY BREED OF DIFFERENT GENEALOGICAL FORMATIONS BY CONFORMATION TYPE. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 13-19. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.2

Most read articles by the same author(s)