Manifestation of the combination ability of pigs of Irish selection in the industrial production of pork in the steppe of Ukraine

Keywords: sow, breed, combination, heterosis, fertility, crossing, average daily gains

Abstract

The article evaluates the effect of heterosis for direct and reciprocal formation of the main material rocks of large white and landrace of Irish origin in terms of industrial technology of pork production in the steppe of Ukraine. The study revealed the manifestation of the effect of heterosis on most maternal traits in both direct and reverse crossing of the main maternal breeds. But on different grounds, its effect was different. The effect of heterosis in both direct and reverse crossing has been established in terms of fertility. The highest in direct crossing was the specific heterosis – 8,97%, while the true and total heterosis were at 7,48%. In the reverse variant of the combination of pigs of these breeds, the total heterosis in terms of fertility was 3,45%, the true and specific heterosis was 2,04%, while the hypothetical was 2,74%. In sows of large white breed when combined with boars of Landrace breed, negative values of all types of heterosis were observed at the level of 5,24 -5,47%. In the reverse combination of pigs of these breeds, a positive total heterosis was found – 3,90%, true and specific was 3.65%, and hypothetical – 3,77%. In terms of the number of piglets at weaning, the effect of heterosis was lower than direct crossing (♀VB × ♂L) in comparison with the reverse (♀L × ♂VB). Thus, in direct crossing, the specific heterosis was 3,36%, while the hypothetical 2,50%. For backcrossing of animals of these breeds, the effect of total heterosis was 7,56%, true and specific heterosis 5,79% and hypothetical – 6,67%. The effect of heterosis on the nest weight of piglets when weaned in sows of Landrace breed inseminated with sperm boars of large white breed was as follows - general – 6,60%, hypothetical – 6,40%, true and specific – 6,20%. The effect of hybrid force on the complex of traits of reproductive qualities of sows on the indicator SIVYAS was the highest effect of specific heterosis for the combination of breeds ♀VB × ♂L - 8,88%, while the hypothetical heterosis on SIVYAS was 8,26%, and the general and true forms were at the level of 7,65%. When combining Landrace sows with large white boars, the effects of heterosis on SIVYAS total heterosis on the complex of these traits for this combination was 2.64%, hypothetical – 2,05%, and specific and true 1,48%. According to the majority of reproductive qualities of sows of maternal genotypes of large white and landrace breeds, the effect of heterosis was revealed both at their direct and reverse crossing. When crossing sows of large white breed with boars of Landrace breed, the highest manifestation of the effect of heterosis was on the total number of piglets at birth – 1,18… 8,86%, fertility – 7,48… 8,97% and selection index of reproductive qualities (SIVYAS) – 7,85 – 8,88%. In the reciprocal variant of crossing animals of these breeds, the highest rate of heterosis was found in the number of piglets at weaning – 5,79… 7,56%, the weight of piglets at weaning 6,20… 6,60% and the estimated index with a limited number of traits (IVA) – 3,93… 5,08%.

References

1. Anker, A., 1982. Zadachi i problemyi selektsii i gibridizatsii sviney. Aktualnyie voprosyi prikladnoy genetiki v zhivotnovodstve [Tasks and problems of selection and hybridization of pigs. Current issues of applied genetics in animal husbandry]. M.: Kolos, pp. 216–252
2. Berezovskiy, N.D., Pochernyaev, F.K. and Korotkov, V.A., 1986. Metodika modelirovaniya indeksov dlya ispolzovaniya ih v selektsii sviney [Methodology for modeling indices for use in breeding pigs]. Metodyi uluchsheniya protsessov selektsii, razvedeniya i vosproizvodstva sviney (metodicheskie ukazaniya), pp. 3–14.
3. Vashchenko, P.A., 2009. Kombinatsiina zdatnist zavodskykh linii svynei velykoi biloi porody [Combination ability of factory lines of pigs of big white breed]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, issue 3, pp. 71–73
4. Hetia, A.A., 2009. Orhanizatsiia selektsiinoho prohresu v suchasnomu svynarstvi [Organization of selection progress in modern pig breeding]. Abstract of Ph.D. dissertation. Poltava: Poltavskyi literator.
5. Gorin, I.T. and Nikitchenko, I.N., 1969. Vozmozhnost prognozirovaniya geterozisa u sviney [Ability to predict heterosis in pigs]. Trudyi BelNIIZh, issue 10, pp. 104-106
6. Hryshyna, L.P., 2015. Metodolohiia stvorennia spetsializovanoho typu svynei [Methodology of creating a specialized type of pigs]. Monograph, Poltava. TOV «Firma «Tekhservis, p. 236.
7. Grudev, D.I., 1976. Zootehnicheskie aspektyi krupnoplodnosti sviney[ Zootechnical aspects of pig fertility]. Svinovodstvo, issue11, pp. 25–27
8. Zhirnov, F.V., 1980. Mezhlineynaya gibridizatsiya v svinovodstve [Interlinear hybridization in pig breeding]. Moscow. Kolos, p. 87
9. Zinoveva, N.A., Gladyir, E.A., Larionova, P.V., Kalachakova, O.V. and Loban N.A., 2004. Issledovanie polimorfizma gena estragenovogo retseptora – kak markera plodovitosti sviney [Study of estrogen receptor gene polymorphism as a marker of pig fertility]. Materialyi mezhdunar.nauchno-praktich. konf. «Proshloe, nastoyaschee i buduschee zootehnicheskoy nauki». Dubrovitsyi, pp. 50–57.
10. Lisnyi, V. A., 2002. Pidvyshchennia efektyvnosti heterozysnoi selektsii v svynarstvi shliakhom otsinky kombinatsiinoi zdatnosti porid ta typiv svynei [Improving the efficiency of heterosis selection in pig breeding by assessing the combination ability of breeds and types of pigs]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. Mykolaiv, issue 3 (17), pp. 58–67.
11. Mykhalko, O.H., Povod, M.H., 2019. Vidtvoriuvalni yakosti svynomatok danskoho ta frantsuzkoho pokhodzhennia v umovakh promyslovoho kompleksu [Reproductive qualities of sows of Danish and French origin in the conditions of an industrial complex]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1-2 (36-37), pp. 15–26.
12. Piotrovych, N.A., 2017. Formuvannia vidtvoriuvalnykh yakostei svynomatok ta otsinka yikh kombinatsiinoi zdatnosti х Formation of reproductive qualities of sows and evaluation of their combination abilityї. Dissertation abstract. Mykolaiv
13. Povod, M.H, Mykhalko, O.H., 2020. Intensivnost rosta porosyat i sezonnaya produktivnost svinomatok frantsuzskogo i datskogo proishozhdeniya [Growth intensity of piglets and seasonal productivity of sows of French and Danish origin]. Sb. nauch. st. «Zootehnicheskaya nauka Belarusi». Zhodino, issue 55, Vol. 1, pp. 156–171
14. Ryibalko, V.P., Getya, A.A., 2008. Sostoyanie, perspektivyi i nauchnoe obespechenie otrasli svinovodstva [State, prospects and scientific support of the pig industry]. Tavriyskiy naukoviy visnik, issue 52/2, pp. 3–9.
15. Khramkova, O.M., 2019. Vidtvoriuvalni yakosti svynomatok za riznykh poiednan porid i typiv [Reproductive qualities of sows in different combinations of breeds and types]. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, issue 7(2), pp. 115–119. doi: 10.32819/2019.71021
16. Tsereniuk, O.M., 2018. Metodolohiia vyznachennia efektu heterozysu v svynarstvi [Methodology for determining the effect of heterosis in pig breeding]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten, issue 119, pp. 173–184.
17. Tsereniuk, O.M., 2010. Obiektyvna otsinka materynskoi produktyvnosti svynei [Objective assessment of maternal productivity of pigs]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Issue 78, Vol. 2(I), pp. 221–227
18. Sheyko, R.I., 2012. Priemyi i metodyi v selektsii sviney, obespechivayuschie vyisokiy effekt geterozisa v sistemah gibridizatsii [Techniques and methods in pig breeding that provide a high effect of heterosis in hybridization systems]. Monograph, Zhodino, pp. 4–23
19. Shulha Yu.I. Produktyvni yakosti ta kombinatsiina zdatnist linii Beryslavtsia 4465 pry riznykh formakh pidboru [Productive qualities and combination ability of the Berislavets 4465 line at various forms of selection]. Dissertation abstract. Kherson
20. Avalos, E., Smith, C. 1985. Selecting for litter size. Pig Fafrming. Vol. 38, issue 12. pp. 65–88
21. Huang, Y.H., Lee, Y.P., Yang, T.S. and Roan S.W., 2003. Effects of Sire Breed on the Subsequent Reproductive Performances of Landrace Sows. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, issue 16 (4), p. 7, DOI: 10.5713/ajas.2003.489.
22. Knecht, D., Srodon, S. and Duziński, K., 2015. Breed on selected reproductive performance parameters of sows. Arch. Anim. Breed, issue 58, pp. 49–56.
Published
2020-12-25
How to Cite
Ohloblia , V., Povod , M., & Tsap , S. (2020). Manifestation of the combination ability of pigs of Irish selection in the industrial production of pork in the steppe of Ukraine. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 58-64. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.9

Most read articles by the same author(s)