The relationship between haematological indexes and the composition of cow's colostrum with the development of their offspring

Keywords: dairy cattle, colostrum, haematological indexes, calf growth, correlation variability.

Abstract

To find ways of selection of animals on haematological characteristics of calves depending on sex, colostrum composition, and parameters of maternal blood, one studied the morphological and biochemical composition of calves and maternal blood and the number and composition of colostrum of cows. The research was carried out at 14 calves (8 bulls and 6 heifers) in the breeding herd "Tarasivskyi" of Kyiv region (Ukrainian Black-and-White dairy breed). There was no significant difference in morphological, biochemical composition and immunological parameters of blood of cows aged four years and older and mothers of bulls or heifers. Older cows have a natural advantage in the amount of colostrum obtained in the first five milkings. On the composition of colostrum of the first milking, no noticeable, statistically significant difference between cows of younger and older than four years’ age was found. Cows, which born bulls, had a higher content of total protein, gamma globulins and all Ig fractions in colostrum of the first milking. In terms of the content of albumin and alpha-globulins in colostrum, cows that born heifers had a slight advantage. The different direction of correlation relationship between haematological parameters of newborn cows and the composition of colostrum of the first milk indicates the lack of certain biological relationship and the impossibility of predicting the quality of colostrum by blood parameters of cows. Examination of haematological parameters of the blood of controlled calves for the majority of indexes does not show a significant difference between the averages of bulls and heifers both on the first and on the sixth day after birth. From the first to the sixth day after birth, the content of erythrocytes, segmental nuclear neutrophils, Ig I, phagocytic, bactericidal and lysozyme activity and phagocytic index in the blood of calves increases slightly, and the content of lymphocytes significantly increases (almost twice). On the other hand, the content of globulin, Ig G and stick-nuclear neutrophils, monocytes and Ig A is slightly reduced. On the majority of the studied haematological indexes of newborn calves on the first and sixth days of colostrum feeding, no significant stable unidirectional correlation of haematological parameters with the quantity and quality of colostrum of the first mother's milk was detected. A statistically significant multidirectional correlation was found only for certain indexes of blood and colostrum, which cannot provide a reliable prognosis for the formation of passive colostral immunity. Postnatal length growth of calves is inversely proportional to the content of total protein in the mother's colostrum and directly proportional to the content of alpha and beta globulin. Content of gamma globulins in colostrum correlates and facilitate to the relative narrowness of the offspring at one year age.

References

1 .Bakaeva L. N., Karamaeva A. S. and Karamaev S. V., 2019. Formirovanie immunnogo statusa u no-vorozhdjonnyh teljat molochnyh i kombinirovannyh porod [Formation of immune status in newborn calves of dairy and combined breeds]. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo. № 1. S. 32–37.
2. Bezukh V. M., Datsenko D. V. and Bilochenko O. V., 2014. Stan zdorovia ta pokaznyky nespetsyfichnoi rezystentnosti u novonarodzhenykh teliat [Health status and non-specific resistance in newborn calves]. Naukovyi visnyk veterynarnoi medytsyny. Bila Tser-kva. 2014. Vyp. 13 (108). S. 35–37.Available at< URL http://nbuv.gov.ua>/UJRN/nvvm_2014_13_11.
3. Borovikov, V. P., 2003. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannyh na komp'jutere: dlja professionalov [The art of data analysis on a computer: for professionals]. Sankt-Peterburg, 2003. 688 s.
4 .Butkaliuk Zh. V., 2004. Hematolohichni pokaznyky krovi u koriv riznykh typiv konstruktsii ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Hematological parameters of blood in cows of different types of construction of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Visnyk derzh. ahroekoloh. un–tu. № 1. C. 371–374.
5. Vaskes R., Bkhushan Ch., Bersma R. and Mantek K., 2020. Zhyttiestiikist teliat: novyi pidkhid do zdorovia [Sustainability of calves: a new approach to health]. Tvarynnytstvo ta veterynariia. № 7–8. S. 22–27.
6. Vdovina G. V., 2011. Ontogeneticheskaja dinamika fiziologicheskogo statusa tjolochek pri raznyh tehnologijah vyrashhivanija i ocenka kachestva moloziva korov-rozhenic [Ontogenetic dynamics of the physiological status of heifers in different breeding technologies and assessment of the quality of colostrum of parturient cows]: avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Novosibirsk, 24 s.
7. Vlizlo V. V., Fedoruk R. S., Ratych I. B., Vishchur O. I., Sharan M. M., Vudmaska I. V., Fedorovych Ye. I., Ostapiv D. D., Stapai P. V., Buchko O. M., Hunchak A. V., Salyha Yu. T., Stefanyshyn O. M., Hevkan I. I., Lesyk Ya. V., Simonov M. R., Nevostruieva I. V., Khomyn M. M., Smolianinov K. B., Havryliak V. V., Kolisnyk H. V., Petrukh I. M., Broda N. A., Luchka I. V., Kovalchuk I. I., Kropyvka S. Y., Paraniak N. M., Tkachuk V. M., Khrabko M. I., Shtapenko O. V., Dzen Ye. O., Maksymovych I. Ya., Fedorovych V. V., Yuskiv L. L., Dolaichuk O. P., Ivanytska L. A., Cirko Ya. M., Kystsiv V. O., Zahrebelnyi O. V., Simonov R. P., Stoianovska H. M., Kyryliv B. Ya., Kuziv M. I., Maior Kh. Ya., Kuzmina N. V., Talokha N. I., Lisna B. B., Klymyshyn D. O., Chokan T. V., Kaminska M. V., Kozak M. R., Oliinyk A. V., Holova N. V., Dubinskyi V. V., Iskra R. Ya., Rivis Y. F., Tsepko N. L., Kyshko V. I., Oleksiuk N. P., Denys H. H., Slyvchuk Yu. I. and Martyn Yu. V., 2012. Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni : dovidnyk ; za red. V. V. Vlizla. Lviv, 759 s.
8. Havrylenko M., 2006. Rol molozyva v zhytti teliat [The role of colostrum in the life of calves]. Propozytsiia. № 5. S. 110–112.
9. Ganushhenko O., 2020. Molozivnyj period: oshibki nedopustimy [Colostrum period: mistakes are not allowed]. Zhivotnovodstvo Rossii. № 3. S. 53–56.
10. Herasymchuk A. V., Huziev I. V., 1987. Otsinka yakosti molozyva u velykoi rohatoi khudoby ta formuvannia imunolohichnoi reaktyvnosti teliat riznoi stati [Evaluation of colostrum quality in cattle and the formation of immunological reactivity of calves of different sexes]. Visnyk silskohospodarskoi nauky. № 11. S. 49–53.
11. Holovko A. M., Fotina T. I., Kassich V. Yu., Berezovskyi A. V., Ushkalov V. O., Fotin A. I., Volosianko O. V. and Nahorna L. V., 2011. Veterynarna imunolohiia: navchalnyi posibnyk. K. : Ahrarna osvita, 160 s.
12. Humennyi V. D., Humen V. V., Yemets O. Yu. and Ostapenko A. I., 2015. Molozyvo – ridke zoloto! (porady fakhivtsiam tvarynnytstva) [Colostrum is liquid gold! (advice for livestock experts)]. Naukovo-tekhnichnyi biulleten Instytutu tvarynnytstva. Kharkiv. № 114. S. 47-57. Available at< URL: http://nbuv.gov.ua>/UJRN/Ntb_2015_114_10.
13. Iefimenko M. Ya. and Savchuk O. V., 2002. Morfolohichni i biokhimichni pokaznyky krovi buhaitsiv mo-lochnykh porid riznoho pokhodzhennia [Morphological and biochemical parameters of blood of bulls of dairy breeds of different origin]. Suchasna ahrarna nauka: napriamy doslidzhen, stan i pers-pektyvy : zb. mat. druhoi mizhvuzivskoi nauk.-prakt. konf. aspirantiv. Vinnytsia. S. 148–149.
14. Kazak L. M., 2012. Dynamika vmistu imunohlobulinu v molozyvi koriv i formuvannia kolostralnoho imunitetu teliat [Dynamics of immunoglobulin content in colostrum of cows and formation of colostral immunity of calves]. Materialy Kh naukovoi konferentsii molodykh vchenykh ta aspirantiv (Chubynske, 17 travnia 2012 roku). Chubynske, S. 36-38.
15. Kazmiruk L. V. and Butkaliuk Zh. V., 2004. Vplyv shyrokoho ta vuzkoho typiv konstytutsii na morfolohichni ta biokhimichni pokaznyky krovi koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Influence of wide and narrow types of constitution on morphological and biochemical parameters of blood of cows of Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho DAU. № 17. C. 135–140.
16. Karlikov D. V., 1984. Selekcija skota na ustojchivost' k zabolevanijam [Selection of livestock for disease resistance]. Moskva : Rossel'hozizdat, 191 s.
17. Karput' V. A., 2013. Immunnaja zashhita teljat v zavisimosti ot sostava i biologicheskoj cennosti moloziva [Immune protection of calves depending on the composition and biological value of colostrum]. Zootehnicheskaja nauka Belorussii. Zhodino. T. 48, ch. 2. S. 178–184
18. Kirovych N. O. and Ivanov V. K., 1996. Osoblyvosti rostu, rozvytku, molochnoi produktyvnosti ta deiaki biokhimichni pokaznyky v krovi koriv v zviazku z tryvalistiu embrionalnoho periodu rozvytku. Shliakhy pidvyshchennia produktyvnosti i profilaktyka khvorob silskohospodarskykh tvaryn [Features of growth, development, milk productivity and some biochemical parameters in the blood of cows due to the length of the embryonic period of development. Ways to increase productivity and prevent diseases of farm animals] : materialy mizhvuzivskoi naukovoi konferentsii. Kyiv, S. 9.
19. Kuziv M. I., 2015. Vikova dynamika rostu ta interiernykh osoblyvostei telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Age dynamics of growth and interior features of heifers of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Biolohiia tvaryn. T. 17, № 2. S. 96–103.
20. Lishchuk S. H., 2012. Osoblyvosti biokhimichnykh ta morfolohichnykh pokaznykiv krovi koriv ukrainskoi chorno-riaboi ta chervono-riaboi molochnykh porid v umovakh Podillia [Features of biochemical and morphological parameters of blood of cows of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White Dairy breeds in the conditions of Podillya]. Materialy Kh naukovoi konferentsii molodykh vchenykh ta aspirantiv (Chubynske, 17 travnia 2012 roku). Chubynske, S. 53-54.
21. Lumbunov S. G. and Ignat'ev R. R., 1999. Izmenenija morfologicheskogo i biohimicheskogo sostava krovi tjolok s vozrastom [Changes in the morphological and biochemical composition of the blood of heifers with age]. Agrarnaja nauka. № 4. S. 24–25.
22. Mamchuk N. A., Fedorovych Ye. I., Siratskyi Y. Z. and Fedorovych V. S., 2006. Bilkovyi sklad syro-vatky krovi i humoralni faktory zakhystu koriv ta yikh teliat riznoho viku [Protein composition of raw blood and humoral factors of protection of cows and their calves of different ages]. Visnyk Cherkaskoho IAPV. Cherkasy, Vyp. 6. S. 149-157.
23. Melnychuk D. O., Hryshchenko V. A., 2015. Rol molozyva u formuvanni imunitetu v novonaro-dzhenykh teliat [The role of colostrum in the formation of immunity in newborn calves]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv, Vyp. 205. S. 328–335.
24. Pershuta V. V., 2010. Vplyv intensyvnosti vyroshchuvannia na hematolohichni pokaznyky krovi ukrainskoi chorno–riaboi molochnoi porody [Influence of cultivation intensity on hematological parameters of blood of Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 3. C. 69–70.
25. Polshchykova I. L., 2006. Pro humoralni chynnyky pryrodnoi rezystentnosti velykoi rohatoi khudoby v rannomu postnatalnomu ontohenezi [On humoral factors of natural resistance of cattle in early postnatal ontogenesis]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva. Kharkiv, № 92. S. 85–94.
26. Sidorenko S. V., 2010. Fiziko-himicheskie svojstva i sostav moloziva korov v zavisimosti ot vozrasta i urovnja produktivnosti [Physico-chemical properties and composition of colostrum of cows depending on age and level of productivity]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva : sb. nauchn. tr. UO BGSHA. Gorki, Vyp. 13, ch. 1. S. 360–366.
27. Stil M. A., 2020. Vid molozyva do moloka: nova kontseptsiia hodivli novonarodzhenykh teliat [From colostrum to milk: a new concept of feeding newborn calves]. Tvarynnytstvo ta veterynariia. № 7–8. S. 8–10.
28. Strekozov N. I., Motova E. N. and Fedorov Ju. N., 2008. Ocenka himicheskogo sostava i immunologicheskih svojstv moloziva pervogo udoja korov [Evaluation of the chemical composition and immunological properties of colostrum of the first milking cows]. Doklady Rossijskoj akademii sel'skohozjajstvennyh nauk. № 4. S. 40–41.
30. Tytarenko O., 2019. Neonatalna diareia teliat: khvoroba pohanoho menedzhmentu na fermi [Neonatal diarrhea of calves: a disease of poor management on the farm]. Tvarynnytstvo ta veterynariia. № 9. S. 35–37.
31. Fedorovych Ye. I., Kuziv M. I. and Kuziv M. N., 2013. Formuvannia pryrodnoi rezystentnosti u telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v umovakh zakhidnoho rehionu Ukrainy [Formation of natural resistance in heifers of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed in the conditions of the western region of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky. № 3. S. 40–43.
32. Halafjan A. A., 2006. STATISTICA 6. Statisticheskij analiz dannyh. 3-e izd. Uchebnik. Moskva : OOO “Binom-Press”, 512 s.
33. Khokhmut T., 2018 Vsia uvaha na molodniak [All attention to the young]. Tvarynnytstvo ta veterynariia. № 5. S. 40–42.
34.Shejgracova L. N., 2011. Jenergija rosta i immunobiologicheskaja reaktivnost' teljat v ontogeneze [Growth energy and immunobiological reactivity of calves in ontogenesis]. Zbіrnik naukovih prac' Vіnnic'kogo NAU. Serіja «Sіl's'kogospodars'kі nauki». Vіnnicja, Vip. 10 (50). S. 164–169.
34. Sheihratsova L. N., 2011. Эnerhyia rosta y ymmunobyolohycheskaia reaktyvnost teliat v ontoheneze [Growth energy and immunobiological reactivity of calves in ontogenesis]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU. Seriia «Silskohospodarski nauky». Vinnytsia, Vyp. 10 (50). S. 164–169.
35. Shuliar A. L., 2012. Deiaki pokaznyky krovi novostvorenykh ukrainskykh molochnykh porid [Some indicators of blood of newly created Ukrainian dairy breeds]. Zbir-nyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU. Seriia: Suchasni problemy selektsii, rozvedennia ta hihi-yeny tvaryn. Vyp. 3(61). S. 148–152.
36. Shcherbatiuk N. V., 2009. Morfolohichni ta biokhimichni pokaznyky krovi koriv podilskoho zavod-skoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Morphological and biochemical parameters of blood of cows of Podolsk factory type of Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Biolohichni i tekhnolohichni aspekty vy-robnytstva ta pererobky produktsii tvarynnytstva v konteksti yevrointehratsii. Kamianets-Podilskyi, S. 188–189.
37. Abuelo A., Havrlant P., Wood N. and Hernandez-Jover M., 2019. An investigation of dairy calf management practices, colostrum quality, failure of transfer of passive immunity, and occurrence of enteropathogens among Australian dairy farms. J. Dairy Sci., Vol. 102, is. 9, P. 8352-8366.
38. Bartier A. L., Windeyer M. C. and Doepel L., 2015. Evaluation of on-farm tools for colostrum quality measurement. J. Dairy Sci. Vol. 98. P. 1878–1884. 10.3168/jds.2014-8415 (25582586)
39. Devery-Pocius J., Larson B., 1983. Age and previous lactations as factor in the amountof bovine colostral immunoglobulins. J. Dairy Sci. Vol. 66, no. 2. P. 221–226.
40. Furman-Fratczak K., Rzasa A. and Stefaniak T., 2011. The influence of colostral immunoglobulin concentration in heifer calves’ serum on their health and growth. J. Dairy Sci. Vol. 94, is. 11, P. 5536-5543.
41. Haines D. M. and Godden S. M., 2011. Short communication: Improving passive transfer of immunoglobulins in calves. III. Effect of artificial mothering. J. Dairy Sci. Vol. 94, is. 3. P. 1536–1539.
42. Morrill K. M., Conrad E., Lago A., Campbell J., Quigley J. and Tyler H., 2012. Nationwide evaluation of quality and composition of colostrum on dairy farms in the United States. J. Dairy Sci. Vol. 95. P. 3997–4005. 10.3168/jds.2011-5174 (22720954)
43. Phipps A. J., Beggs D. S., Murray A. J., Mansell P. D., Stevenson M. A. and Pyman M. F., 2016. Survey of bovine colostrum quality and hygiene on northern Victorian dairy farms. J. Dairy Sci. Vol. 99. P. 8981–8990. 10.3168/jds.2016-11200 (27614837)
44. Vogels Z., Chuck G. M. and Morton J. M., 2013. Failure of transfer of passive immunity and agammaglobulinaemia in calves in south-west Victorian dairy herds: Prevalence and risk factors. Aust. Vet. J. Vol. 91. P. 150–158 10.1111/avj.12025 (23521100)
Published
2020-12-25
How to Cite
Polupan , Y., & Klimkovetskyi А. (2020). The relationship between haematological indexes and the composition of cow’s colostrum with the development of their offspring. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 133-147. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.20