Lifetime of cows of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breeds, depending on the level of assessment of descriptive traits characterizing the body development in the general system of linear classification of the conformation type

Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, Holstein, linear type traits, lifetime.

Abstract

The research was conducted in the aspect of studying the problem of dairy cows lifetime depending on the linear traits assessment of the conformation type. It was estimated according to the linear classification method of firstborn cows of Ukrainian Black-and-White dairy (UBWD) and Holstein (H) breeds. Descriptive traits of the conformation that characterize the general body structure were studied: chest width, body depth, angularity, body condition, rear width and position. According to the research results, the relative variability of scoring of the descriptive traits of type with cow's lifetime was determined. The relative variability of breast width and lifetime of cows was curvilinear. Cows with an assessment for breast width of 4-7 score had a higher lifespan with a variability of 2704-2844 (UBWD) and 2688-2789 (H) days. The highest lifetime was in animals with a score for body depth development of 6-9 score with an unreliable predominance of Ukrainian Black-and-White dairy breed cows, with the highest rates of both breeds 2824 (UBWD) and 2802 (H) days with an assessment of nine score. Animals with an optimal angularity estimation of five score lived the longest - 2842 (UBWD) and 2828 (H) days, while with increasing and decreasing score for this trait, the number of cow's lifetime days declined. According to the assessment of the rump width, lifespan was highest in cows with a nine score - 2766 days (UBWD) and 2832 days (H). Cows UBWD with the highest estimate for this body part development of 9 score were used on 592 (P <0,001), and Holstein by 708 (P <0,001) days longer compared to animals with one score. The maximum lifetime of animals with an average rating for body condition of five score was 2842 (UBWD) and 2774 (H) days. Cows with body condition score below average lived and were used in the herd much longer than with a higher one. The degree of relationship variability between the assessment of these traits and the lifespan of animals depended on the specific body part.

References

1. Amerkhanov, Kh. and Zinov'eva, N., 2008. Molochnyy skot Kanady [Dairy Cattle of Canada]. Zhivotnovodstvo Rossii, issue 1, pp. 11–13.
2. Bashchenko, M. I. and Khmelnychyi, L. M., 2007. Shliakhy polipshennia morfolohichnykh oznak vymeni [Ways to improve the udder morphological traits]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 1, pp. 12–16.
3. Gar'kavyi, F. L., 1974. Selekcija korov i mashinnoe doenie [Breeding of cows and machine milking]. Moskva: Kolos.
4. Hladii, M. V., Polupan, Yu. P., Bazyshyna, I. V., Bezrutchenko, I. M. and Polupan, N. L., 2015. Zviazok tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannia koriv z okremymy oznakamy pervistok [The relationship between the duration and effectiveness of cow's lifetime use with some traits of the firstborn]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 28–39.
5. Hnatiuk, S. I. and Kovalenko, V. M., 2013. Vplyv spadkovosti na pokaznyky produktyvnoho dovholittia u tvaryn riznykh vnutrishnoporodnykh typiv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody [Influence of heredity on productive longevity indicators in animals different intrabreed types of Ukrainian Red dairy breed]. Visnyk SNAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 7 (23), pp. 22–24.
6. Iogansson, I. and Gravert, O., 1970. Genetika i razvedenie domashnikh zhivotnykh [Genetics and breeding of pets]. M.: Kolos.
7. Klopenko, N. I. and Stavets'ka, R. V., 2015 Henetychna determinatsiia hospodarskoho vykorystannia koriv molochnoho napriamu produktyvnosti za vbyrnoho skhreshchuvannia. [Genetic determination of cow's economic use dairy direction of productivity by absorbing crossing]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: Zb. nauk. prats Bilotserk. nats. ahrar. un-ta. Bila Tserkva, issue 1, pp. 23–28.
8. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M. and Salohub, A. M., 2010. Spoluchna minlyvist statei eksterieru koriv z molochnoiu produktyvnistiu [Correlative variability of the conformation body parts cows with milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho NAU, issue 3(72), pp. 9–11.
9. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M. and Khmelnychyi, S. L., 2019. The influence of linear conformation traits that characterize the body condition on the viability cows of Ukrainian Brown dairy breed [Vplyv rozvytku liniinykh oznak eksterieru, yaki kharakteryzuiut stan rozvytku tuluba, na zhyttiezdatnist koriv ukrainskoi buroi molochnoi porody]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 58, pp. 120–129. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.58.16
10. Ladyka, V. I. and Khmelnychyi, S. L., 2017. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia otsinky liniinykh oznak typu, yaki kharakteryzuiut stan kintsivok [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the score level for linear type traits characterizing limbs condition]. Animal Breeding and Genetics, issue 51, pp. 83–92.
11. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M., Burkat, V. P. and Ruban, S. Yu., 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk [ICAR Registration: Reference book]. Sumy: Sumy National Agrarian University.
12. Mel'nyk, Yu. F., 2000. Dependence of livestock productivity of Ukrainian Red-and-White dairy breeds from hereditary and paratypical factors. Abstract of Ph.D. dissertation. Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn imeni M.V. Zubtsia NAAN, Chubins'ke.
13. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in animal husbandry]. Moskva: Kolos.
14. Polupan, Yu. P., 2015. Henetychna determinatsiia tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannia chorno-riaboi molochnoi khudoby [Genetic determination of the duration and effectiveness of lifetime use of Black-and-White dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, issue 49, pp. 120–133.
15. Polupan, Yu. P., 2000. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia chervonoi molochnoi khudoby [Efficiency of lifetime use of Red dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 33, pp. 97–105.
16. Polupan. Yu. P., 2000. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia chervonoi molochnoi khudoby [Efficiency of lifetime use of Red dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn K.: Ahrarna nauka, issue 33, pp. 97-105.
17. Sirokurov, V. M., 1974. Morfolohichni osoblyvosti vymia i prydatnist do mashynnoho doinnia koriv spetsializovanykh molochnykh stad [Morphological udder features and suitability for machine milking of cows specialized dairy herds]. Pleminna sprava i biolohiia rozmnozhennia silskohospodarskykh tvaryn. K.: Urozhai, issue 5, pp. 15–17.
18. Khmelnychyi, L. M., 2005. Estimation the conformation of animals in the breeding system of cattle. Ph.D. Thesis. Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn imeni M.V. Zubtsia NAAN, Chubins'ke.
19. Khmelnychyi, L. M. and Bardash, D. O., 2019. Pokaznyky dovholittia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid chastky spadkovosti holshtynskoi porody [Indicators longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the share of inheritance Holstein breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 4(39), pp. 13–19.
20. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Dolgoletie korov ukrainskoj krasno-pestroj molochnoj porody v zavisimosti ot linejnoj ocenki opisatel'nyh priznakov konechnostej [Longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the linear assessment of limb's descriptive traits]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva. Sbornik nauch. trudov Belorusskoj gos. sel'skohoz. akademii. Gorki. BGSHA, issue. 19(1), pp. 336–340.
21. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2018. Zavisimost' prodolzhitel'nosti zhizni korov molochnyh porod ot ocenki linejnyh priznakov, harakterizujushhih obshhee teloslozhenie [Dependence of the dairy cows lifetime on the assessment of linear traits characterizing the general constitution]. Actual problems of intensive animal husbandry development. Proceedings of the XXI International Conference, Gorki, May 23–25, 2018, pp.108–116.
22. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Vlijanie linejnyh priznakov tipa, harakterizujushhih sostojanie konechnostej, na dlitel'nost' ispol'zovanija korov ukrainskoj cherno-pestroj molochnoj porody [Influence of linear type traits characterizing condition of limbs, on duration use of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Genetika i razvedenie zhivotnyh: Sankt-Peterburg, Pushkin, “OO Reklamnoe bjuro “AZ”, no. 2, pp. 36–39.
23. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Efektyvnist vplyvu henealohichnykh formuvan na pokaznyky dovholittia ta dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Effectiveness of genealogical formations influencing on the indicators of longevity and lifetime productivity cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(29), pp. 3–10.
24. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2017. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid otsinky liniinykh oznak [Lifetime of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the assessment of linear traits]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 53, pp. 197–208.
25. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2017. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia otsinky liniinykh oznak eksterieru [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the assessment level of conformation linear traits]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia, issue 2(96), pp. 249–258.
26. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia liniinoi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on linear assessment level of udder morphological traits]. Naukovo-teoretychnyi zbirnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, no. 2(52), vol. 3, pp. 57–62.
27. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Vplyv buhaiv-plidnykiv na produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Influence of sires on productive longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK. Dnipropetrovsk, no. 1, pp. 267–273.
28. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Vplyv yakisnoho rozvytku morfolohichnykh oznak vymeni koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody na yikhnie dovholittia [Influence of qualitative development morphological udder traits cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed on their longevity]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia, issue 1(91), pp. 211–219.
29. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Spoluchena minlyvist' promiriv ta indeksiv budovy tila z nadoyem koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Сorrelated variability of measurements and indices of body structure with milk yield of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 96–102
30. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Otsenka vliyaniya nasledstvennykh faktorov na pokazateli pozhiznennoy produktivnosti korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody [Assessment of hereditary factors influence on lifetime productivity indicators of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva: sbornik nauchnykh trudov Belorusskoy gos. sel'khoz. akademii. Gorki : BGSKhA, issue 17(2), pp. 159–165..
31. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Udoskonalennia stada z rozvedennia ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za pokaznykamy dovichnoi produktyvnosti [Improvement of the herd on breeding of Ukrainian Red-and-White Dairy breed by indicators of lifetime productivity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(24), pp. 91–97.
32. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P. and Salohub, A. M., 2008. Metodyka liniinoi klasyfikatsii koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [The method of linear classification cows of dairy and dairy-meat breeds by type]. Sumy: VVP “Mriia–1” TOV.
33. Khmelnychyi, S. L., Povod, M. H. and Samokhina, Ye. A., 2020. Produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid spadkovosti holshtynskykh buhaiv-plidnykiv [Productive longevity of Ukrainian Black-and-White dairy cows depending on the Holstein sires inheritance]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(41), pp. 81–85.
34. Battagin, M., Sartori, C., Biffani, S., Penasa, M. and Cassandro, M. 2013. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science, 96(8): 5344–5351.
35. Du Toit, J., Van Wyk, J. B. and Maiwashe, A., 2012. Relationships between functional herd life and conformation traits in the South African Jersey breed. South African Journal of Animal Science, 42(1): 47–54. DOI: 10.4314 / sajas.v42i1.6
36. García-Ruiz, A., Ruiz-López, F. J., Vázquez-Peláez, C. G. and Valencia-Posadas, M. 2016. Impact of conformation traits on genetic evaluation of length of productive life of Holstein cattle. International Journal of Livestock Production, 7(11). https://academicjournals.org/journal/IJLP/article-full-text-pdf/338FE3860409
37. Imbayarwo-Chikosi, V. E., Dzama, K., Halimani, T. E., van Wyk, J. B., Maiwashe, A. and Banga, C. B. 2015. Genetic prediction models and heritability estimates for functional longevity in dairy cattle. South African Journal of Animal Science, 45(2): 106–121.
38. Jovanovac, S. and Raguž, N. 2011. Analysis of the relationships between type traits and longevity in Croatian Simmental cattle using survival analysis. Agriculturae Conspectus Scientificus, 76(3): 249–253.
39. Kadarmideen, H. N. and Wegmann, S. 2003. Genetic parameters for body condition score and its relationship with type and production traits in Swiss Holsteins. J. Dairy Sci., 86(11): 3685–3693.
40. Kern, E. L., Cobuci, J. A., Costa, C. N., McManus, C. M., Campos, G. S., Almeida, T. P. and Campos, R. V. 2014. Genetic association between herd survival and linear type traits in Holstein cows under tropical conditions. Italian J. Animal Science, 13:3419. DOI: 10.4081/ijas.2014.3419
41. Kern, E. L., Cobuci, J. A., Costa, C. N., McManus, C. M. and Braccini, N. J. 2015. Genetic association between longevity and linear type traits of Holstein cows. Scientia Agricola, 72(3): 203–209.
42. Miglior, F., Muir, B. L. and Van Doormaal, B. J. 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. J. Dairy Sci., 88:1255–1263.
43. Vukasinovic, N., Schleppi, Y. and Kunzi, N. 2002. Using conformation traits to improve reliability of genetic evaluation for herd life based on Survival Analysis. Journal of Dairy Science, 85: 1556–1562. http://dx.doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74225-2
44. Zavadilová, L., Němcová, E., Štípková, M. 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science, 94(8): 4090–4099.
45. Zavadilová, L. and Štípková, M. 2012. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci., 57(3): 125–136.
46. Zavadilová, L., Němcová, E., Štípková M. and Bouška, J. 2009. Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., 54(9): 387–394.
Published
2021-03-29
How to Cite
Khmelnychyi , L., & Karpenko , B. (2021). Lifetime of cows of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breeds, depending on the level of assessment of descriptive traits characterizing the body development in the general system of linear classification of the conformation type. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (1(44), 11-22. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.2

Most read articles by the same author(s)