DEPENDENCE OF DAIRY PRODUCTIVITY COWS OF UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED ON GENOTYPIC AND PARATYPIC FACTORS

Keywords: genotype, conditional blood, Ukrainian Red-and-White dairy, force of influence, milk productivity

Abstract

Researches to study the milk productivity dependence of Ukrainian Red-and-White dairy cows on genotypic and paratypic factors were conducted in the breeding farm PAE "Piskivske" Bakhmach district of Chernihiv region. The most representative five genotypic groups of animals divided by the conditional share of heredity of Holstein breed were studied: I - livestock with a share of blood 50.01-56.25; II - 56.26-62.50; III - 62.51-75.00 and IV - 75.01-87.50; V - 87.51% and <. By comparing different genotype groups of cows installed dependence of yield amount on conditional share of inheritance Holstein breed. With the growth conditional proportion of Holstein blood, milk yield increased during the evaluated first three and higher lactations. The high and reliable effect was found on the yield amount of cows firstborn by factors of birth (  = 0.329) and calving (   = 0.336). The share of birth and calving season influence on milk yield although insignificant but reliable and amounted to 3.7 and 5.3%, respectively. The value of milk yield of cows firstborn in the controlled herd greatly depended on the sire genotype (  = 0.315), cow's conditional blood by Holstein breed (  = 0.264), father breeding value (   = 0.335) and mother cow's father (  = 0.340), paternal (   = 0.163) and maternal line (   = 0.089). According to research results was substantiated expediency of monitoring selection information, identification and use of animal-specific patterns of leading traits development of milk productivity depending on the geno-  and paratypic factors influence in the selection process of pedigree herd formation.

References

1 Basovskyi, M. Z., Burkat, V. P., Zubets M. V. [et al]. 1995. Pleminna robota [Breeding work]. Dovidnyk. K.: VNA “Ukraina”.
2. Vel'matov, A. P., Gur'yanov, A. M., Malkin, M. N., Tishkina, T. N. and Vel'matov, A. A., 2016. Razvedenie korov krasno-pestroy porody Povolzhskogo tipa “v sebe” [Breeding of Red-and-White cows of the Volga type “in itself”]. Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka, no. 3(52), pp. 50–56.
3. Verbytskyi, P. I., Mykytiuk, D. M., Bilous, O. V. [et al]. 2009. Kataloh buhaiv molochnykh ta molochno-miasnykh porid dlia vidtvorennia matochnoho poholivia v 2009 rotsi [Catalog of sires of dairy and dairy-meat breeds for reproduction of uterine livestock in 2009]. Kyiv.
4. Danylenko, V. P. and Rudyk, I. A., 2012. Do pytannia efektyvnosti vykorystannia molochnykh porid u hospodarstvi [On the issue of efficient use of dairy breeds in the economy]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 46, pp. 63–66.
5. Zubets, M. V, Burkat, V. P., Kruhliak, A. P. and Khavruk, O. F., 1995. Selektsiini ta orhanizatsiini metody vyvedennia ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Selection and organizational methods of breeding Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 27, pp. 3–9.
6. Zubets, M. V. and Burkat, V. P., 2002. Osnovni kontseptualni zasady novitnoi vitchyznianoi teorii porodoutvorennia [Basic conceptual principles of the latest domestic theory of breed formation]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 36, pp. 3–10.
7. Kalchuk, L. A., and Pelekhatyi, M. S., 2001. Zviazok molochnoi produktyvnosti z pokaznykamy vidtvornoi zdatnosti ta hospodarskoho vykorystannia u koriv chorno-riaboi porody [Relationship between milk productivity and reproductive performance and economic use in Black-and-White cows]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten. Kharkiv, issue 80, pp. 64–67.
8. Koval, T. P., 2020. Henetyko-populiatsiini parametry koriv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody zalezhno vid umovnoi krovnosti za holshtynskoiu porodoiu [Genetic and population parameters of Ukrainian Red dairy cows depending on the conditional blood status by Holstein breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 60, pp. 40–46.
9. Kruhliak, A. P., Biriukova, O. D., Kovalenko, H. S. and Kruhliak, T. O., 2015. Ukrainska chervono-riaba molochna poroda – rezultat realizatsii novoi teorii u skotarstvi. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 39–48.
10. Loginov, Zh., 2004. Razmyshleniya na temu “byk + menedzhment – eto bol'she, chem polovina stada” [Reflections on “sire + management - more than half the herd”]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no. 4, pp. 14–17.
11 Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in animal husbandry]. Moskva: Kolos.
12. Moiseev, K. A., Pavlova, T. V. and Kazarovets, N. V., 2012. Vliyanie genotipicheskikh faktorov na prinadlezhnost' khozyaystvennogo ispol'zovaniya i pozhiznennuyu molochnuyu produktivnost' korov v stade RUP “Uchkhoz BGSKhA” [Influence of genotypic factors on the belonging of economic use and lifetime productivity of cows in the herd of RUE "Uchkhoz BGSHA"]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 46, pp. 106–109.
13. Melnyk, Yu. F., Lytovchenko, A. M., Bilous, O. V., Burkat, V. P. [et al]. 2003. Prohrama selektsii ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby na 2003-2012 roky [Breeding program of Ukrainian Red-and-White dairy breed of cattle for 2003-2012]. Kyiv.
14. Salohub, A. M., 2019. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh chynnykiv na oznaky molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Influence of genotypic and paratypic factors on cow’s dairy productivity trairs of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 57, pp. 126–135.
15. Sydorenko, O. V., Voitenko, S. L. and Porkhun, M. H., 2020. Rezultaty otsinky velykoi rohatoi khudoby pleminnykh stad doslidnykh hospodarstv merezhi NAAN ta rekomendatsii shchodo vedennia pleminnoi spravy u molochnomu skotarstvi: Poltava: PP Astraia [Evaluation results of cattle pedigree herds in experimental farms of the NAAS network and recommendations for breeding in dairy farming: Poltava: PE Astraya].
16. Khmelnychyi, L. M. and Bardash, D. O., 2019. Indicators longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on a share of inheritance of Holstein breed [Pokaznyky dovholittia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid chastky spadkovosti holshtynskoi porody]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 4(39), pp. 13–19. doi: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.2.
17. Khmel'nichiy, L. M. and Vecherka, V. V., 2015. Pozhiznennaya produktivnost' i dlitel'nost' ispol'zovaniya korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov [Lifetime productivity and duration of use cows Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes]. In: All-Russian Institute of Animal Husbandry named after L. K. Ernst, Ways to extend the productive life of dairy cows based on the optimization of breeding, keeping and feeding technologies, Proceedings of the International conference, Dubrovitsy, May 28-29, pp. 159–162.
18 Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Pokaznyky dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv [Indicators of cow's lifetime productivity of Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes]. Naukovo-informatsiinyi visnyk bioloho-tekhnolohichnoho fakultetu. Kherson: KhDAU, VTs «Kolos», issue 5, pp. 45–46.
19. Cherniavska, T. O. and Izmailova, N. O., 2018. Pokaznyky dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid vplyvu spadkovosti holshtynskoi porody [Indicators lifetime productivity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the influence of heredity Holstein breed]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, no. 109, pp. 145–149.
20. Polupan, Yu. P., Melnik, Yu. F. and Biriukova, О. D., 2019. Influence of genetic factors on the productivity of cows. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 58, pp. 41–51.
Published
2021-03-29
How to Cite
Khmelnychyi , L., Pryimachok , V., Prokopovych , M., Kholod , S., & Hryshyn , S. (2021). DEPENDENCE OF DAIRY PRODUCTIVITY COWS OF UKRAINIAN RED-AND-WHITE DAIRY BREED ON GENOTYPIC AND PARATYPIC FACTORS. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (1(44), 23-28. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.3

Most read articles by the same author(s)