Lifetime productivity of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed under various options of selection

Keywords: Ukrainian Red-and-White dairy breed, line, lifetime productivity

Abstract

The results of researches of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed were resulted on the traits of duration of economic use and lifetime productivity within the limits of an estimation of genealogical formations. The experimental basis of the research served retrospective selection information of the herd in the enterprise LLC "Mlynivsky Complex" of the Romny branch in the Sumy region. The indicators of the duration and effectiveness of lifetime use were assessed according to the method of Yu. P. Polupan (2010), having recorded information on the dates of birth, first calving and withdrawal for each cow under study. For every lactation were taken into account its duration, the milk yield, the content and output of milk fat for the entire lactation. The hereditary influence of genealogical formations on indicators of duration of economic use and lifetime productivity at intralinear selection and in separate variants of interlinear combinations was studied. According to the results of the offspring evaluation of cows obtained by intra-line selection of five genealogical formations in the controlled herd, was found a reliable influence of lines inheritance on lifetime productivity indicators. Successful and unsuccessful combinations revealed in separate variants of intralinear and interlinear selection testified about necessity of carrying out in stud flocks of a systematic assessment at selection of sires of the corresponding genealogical formations. Repeated use of the most effective options and rejection of unsuccessful ones will help increase the genetic potential of dairy productivity.

References

1. Babik, N. P. and Fedorovych, Ye. I., 2017. Produktyvne dovholittia koriv molochnykh porid za riznoi yikh liniinoi nalezhnosti [Productive longevity of dairy cows with different linear affiliation]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, no. 118, pp. 48–57.
2. Boiko, Yu. M., 2013. Perspektyva selektsii khudoby ukrainskoi buroi molochnoi porody v aspekti liniinoho rozvedennia z vrakhuvanniam svitovykh tendentsii tryvalosti linii u pokolinniakh [Perspective of the cattle selection of Ukrainian Brown dairy breed in the aspect of linear cultivation taking into account world tendencies of lines duration in generations]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(22), pp. 20–26.
3. Burkat, V. P. and Ladyka, V. I., 1996. Do pytannia stvorennia molochnoho typu buroi khudoby [On the question of creating a dairy type of Brown cattle]. Improving breeding and productive qualities of the Brown cattle population, Proceedings of the International Conference, Kyiv, June 25–27, 1996. K.: Association "Ukraine", pp. 3–5.
4. Burkat, V. P. and Polupan, Yu. P., 2004. Rozvedennia tvaryn za liniiamy: henezys poniat i metodiv ta suchasnyi selektsiinyi kontekst [Breeding animals by lines: genesis of concepts and methods and modern breeding context]. Kyiv: Ahrarna nauka.
5. Vinnychuk, D. T., Strekozov, N., Ambrampalskyi, F. and Abыlkasыmov D., 1982. Struktura porody velykoi rohatoi khudoby [Structure of the breed of cattle]. Visnyk silskohospodarskoi nauky, issue 8, pp. 33–38.
6. Voronina, E., Strekozov, N., Ambrampal'skij, F. and Abylkasymov. D., 2007. Vlijanie variantov podbora korov na ih molochnuju produktivnost' [Influence of cow selection options on their dairy productivity]. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo, no. 4:8–10.
7. Hanchev, M. M., Boiko, M. F. and Narozhnyi, P. A., 1987. Vyiavlennia poiednuvanosti linii chervonoi stepovoi khudoby pry krosakh [Detection of lines compatibility of red steppe cattle in crosses]. Visnyk silskohospodarskoi nauky, issue 3, pp. 27–28.
8. Honcharenko, I. V., 2004. Tryvalist hospodarskoho vykorystannia molochnykh koriv yak oznaka selektsii [Duration of economic use of dairy cows as a sign of selection]. Visnyk ahrarnoi nauky, issue 6, pp. 33–36.
9. Zubets, M. V., Burkat, V. P., Mel'nik, Yu. F. [et al]. ed. 2007. Zubtsa, M. V. and Burkata, V. P., Genetika, selektsiya i biotekhnologiya v skotovodstve [Genetics, Breeding and Biotechnology in cattle breeding]. Kiev: „БМТ”.
10. Kazantseva, E. S., 2015. Pokazateli produktivnogo dolgoletiya korov cherno-pestroy porody v zavisimosti ot lineynoy prinadlezhnosti [Productive longevity indicators of Black-and-White cows depending on the linear affiliation]. Agrarnyy vestnik Urala, no. 6(136), pp. 51–53.
11. Kalchuk, L. A. and Pelekhatyi, M. S., 2001. Zviazok molochnoi produktyvnosti z pokaznykamy vidtvornoi zdatnosti ta hospodarskoho vykorystannia u koriv chorno-riaboi porody [The relationship of milk productivity with indicators of reproductive ability and economic use in Black-and-White cows]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten. Kharkiv, issue 80, pp. 64–67.
12. Kononenko, S. I. and Shostak, V. A., 2012. Razvedenie i sovershenstvovanie zhivotnykh novogo regional'nogo tipa krasnogo molochnogo skota [Breeding and improvement of animals of a new regional type of Red dairy cattle]. Rozvedennya і genetika tvarin, issue 46, pp. 24–25.
13. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in animal husbandry]. Moskva: Kolos.
14. Moiseev, K. A., Pavlova, T. V. and Kazarovets, N. V., 2012. Vliyanie genotipicheskikh faktorov na prinadlezhnost' khozyaystvennogo ispol'zovaniya i pozhiznennuyu molochnuyu produktivnost' korov v stade RUP “Uchkhoz BGSKhA” [Influence of genotypic factors on the belonging of economic use and lifelong productivity of cows in the herd of RUE "Uchkhoz BGSHA"]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 46, pp. 106–109.
15. Pashchenko, S. V., 2010. Povyshenie effektivnosti selektsii molochnogo skota na produktivnoe dolgoletie [Improving the efficiency of dairy cattle breeding for productive longevity]. Niva Povolzh'ya, no. 1, pp. 83–86.
16 Polupan, Yu. P., 2010. Metodyka otsinky selektsiinoi efektyvnosti dovichnoho vykorystannia koriv molochnykh porid [Method of assessing the breeding efficiency of lifetime use cows of dairy breed]. In: Chubynske dedicated to the memory of UAAS Academician Valery Petrovich Burkat, Methodology of scientific research on breeding, genetics and biotechnology in animal husbandry, Proceedings of the International Conference, Chubynske, February 25, 2010. pp. 93–95.
17. Polupan ,Yu., Mashchenko, R., Rozmaritsa, N., Levchenko, L. and Moldovanova, O., 2007. Molochna khudoba Mykolaivshchyny [Dairy cattle of Mykolaivshchyny]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 6, pp.17–21.
18. Polupan, Yu. P., 2015. Henetychna determinatsiia tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannia chorno-riaboi molochnoi khudoby [Genetic determination of the duration and effectiveness of lifetime use of Black-and-White dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, issue 49, pp. 120–133.
19. Popov, N., Ulivanova, G. and Akhmedova, T., 2002. Geneticheskaya i genealogicheskaya odnorodnost' stad cherno-pestroy porody [Genetic and genealogical homogeneity of herds of Black-and-White breed]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, issue 4, pp. 22–24.
20. Saksa, E. I. and Borsukova, O. E., 2010. Effektivnost inbridinga pri vyvedenii korov v vysokoproduktivnom stade [Efficiency of inbreeding during the breeding cows in a highly productive herd]. Zootekhniya, issue 2, pp. 2–4.
21. Stavetska, R. V. and Rudyk, I. A., 2010. Dynamika rozvytku linii molochnoi khudoby [Dynamics of dairy cattle lines development]. Zbirnyk naukovykh prats. Seriia “Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva”. Kamianets-Podilskyi, issue 18, pp. 197–200.
22. Khmelnychyi, L. M., 2016. Problema efektyvnoho dovholittia ta dovichnoi produktyvnosti molochnykh koriv v aspekti yikhnoi zalezhnosti vid spadkovykh ta paratypovykh chynnykiv [The problem of effective longevity and lifetime productivity of dairy cows in terms of their dependence on hereditary and paratypic factors]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 7(30), pp. 13–31.
23 Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2010. Efektyvnist' vnutrishn'o liniynoho rozvedennya ta poyednuvanosti liniy v selektsiyi holshtyns'koyi khudoby [Efficiency of intra-linear breeding and combining lines in Holstein cattle selection]. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 18, pp. 149–153.
24. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Efektyvnist vplyvu henealohichnykh formuvan na pokaznyky dovholittia ta dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Effectiveness of genealogical formations influencing on the indicators of longevity and lifetime productivity cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(29), pp. 3–10.
25. Khmelnychyi, L. M. and Salohub, A. M., 2012. Efektyvnist poiednannia henealohichnykh formuvan v selektsii molochnoi khudoby [The effectiveness of the combination of genealogical formations in the selection of dairy cattle]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzh. ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Seriia “Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva”. Kamianets-Podilskyi, issue 20, pp. 285–287.
26. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Bondarchuk, V. M. and Loboda, V. P., 2015. Pokaznyky dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid metodiv pidboru [Indicators of lifetime productivity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on selection methods]. Tavriiskyi naukovyi visnyk: Naukovyi zhurnal. Kherson, issue 93, pp. 191–196.
27. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Bondarchuk, V. M. and Loboda, V. P., 2015. Tryvalist vykorystannia ta dovichna produktyvnist koriv zalezhno vid metodiv pidboru ta buhaiv-plidnykiv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Duration of use and cow's lifetime productivity depending on selection methods and sires of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 6(28), pp. 65–70.
28. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Otsenka vliyaniya nasledstvennykh faktorov na pokazateli pozhiznennoy produktivnosti korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody [Assessment of hereditary factors influence on lifetime productivity indicators of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva: sbornik nauchnykh trudov Belorusskoy gos. sel'khoz. akademii. Gorki : BGSKhA, issue 17(2), pp. 159–165.
29. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Udoskonalennia stada z rozvedennia ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za pokaznykamy dovichnoi produktyvnosti [Improving the herd for reproduction Ukrainian Red-and-White dairy breed for lifetime productivity indicators]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: «Tvarynnytstvo», issue 2/1 (24), pp. 91–97.
30. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Shevchenko, A. P., Khmelnychyi, S. L., Bilonoh, O. O., Burlachenko, K. Yu. and Koval, O. M., 2012. Minlyvist dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan [Variability lifetime productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed based on genealogical groups]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 10(20), pp. 12–17.
31. Effa, K., Hunde D., Shumiye, M. and Silasie, R. H., 2013 Analysis of longevity traits and lifetime productivity of crossbred in the Tropical Highlands of Ethiopia. J. Of Cell and Animal Biology, no. 11, pp. 138–143.
32. Imbayarwo-Chikosi, V. E., Dzama, K., Halimani, T. E., van Wyk, J. B., Maiwashe, A. and Banga, C. B. 2015. Genetic prediction models and heritability estimates for functional longevity in dairy cattle. South African Journal of Animal Science, no. 45(2), pp. 106–121.
33. Kern, Elisandra Lurdes, Cobuci, Jaime Araujo, Costa, Cláudio Napolis, McManus, Concepta Margaret and Braccini Neto, José. 2015. Genetic association between longevity and linear type traits of Holstein cows. Scientia Agricola, no. 72(3), pp. 203–209.
34. Zavadilová, L. and Štípková, M., 2012. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci., no. 57(3), pp. 125–136.
35. Zavadilová, L., Němcová E., Štípková M. and Bouška, J., 2009. Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., no. 54(9), pp. 387–394.
Published
2021-03-29
How to Cite
Khmelnychyi , L., Suprun , I., & Bardash , D. (2021). Lifetime productivity of cows of the Ukrainian Red-and-White dairy breed under various options of selection. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (1(44), 29-35. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.4

Most read articles by the same author(s)