Ukrainian White-Headed breed for purebreed breeding and crossing

Keywords: cattle, bulls, year of birth, introductory and industrial crossing, purebred and local animals, productivity.

Abstract

Methods of purebred breeding with a breed of farm animals allow to preserve breed features, to fix desirable traits of ancestors in offspring, to consolidate selection groups, to improve productivity, but at a certain stage of work with it there is a problem of inbreeding and productivity reduction which are very difficult to solve. The Ukrainian White-Headed breed of cattle currently belongs to domestic local populations, in which inbred animals are present and which, given the low economically important characteristics, cannot compete not only with the world, but also with the best domestic breeds. With this in mind, the search for ways to increase the economically useful characteristics of animals and reduce the homozygosity of the population is one of the current problems. The research was conducted on livestock of Ukrainian White-Headed breed in LLC "Podilsky Gospodar" of Khmelnytsky region. The influence of bull, father of offspring and year of birth on the improvement of economically useful traits of cows in purebred breeding, as well as the possibility of using introductory crossbreeding to reduce the level of inbreeding in the herd and increase the genetic potential of cattle on the main selection traits. To determine the effectiveness of attracting white-headed Ukrainian cows to milk production on an industrial basis, we studied the effectiveness of their crossing with the Jersey breed. The main selection traits were determined based on the materials of the dairy cattle management system (DCMS "Intesel-Orsek") as of January 1,2018. It was found that the difference between the highest and lowest milk yield of Ukrainian White-Headed cows for the first lactation in 2009-2014 years of birth was 584 kg (P≤ 0.01), while the strength of the year of birth on the hopes of the firstborn was 9.4% 0.001), fat content - 18.0% (p ≤ 0.001), the amount of milk fat – 9.4%. The highest milk productivity in 3 lactations was found to be the daughters of Orel’s UA235 and Som’s UA6800085660, but in general the influence of the bull’s on cow productivity is insignificant, as the intragroup difference between milk yields between high-yielding and low-yielding daughter offspring exceeds one lactation for each of the three lactations. The strength of the bull's influence on the hopes of the firstborn was 3.4%. It is proved that the use of introductory and industrial crossbreeding increases milk productivity in crossbreed cows, compared to purebred and can be used as methods to increase the genetic potential of livestock in milk production on a breeding and industrial basis.

References

1. Bashchenko, M. I. Hladii, M. V Melnyk, Yu. F. Yefimenko, M. Ya., A. P. Kruhliak ta in., Polupan Yu. P., Vyshnevskyi L. V., Biriukova O. D., Kruhliak O. V., Kuzebnyi S. V. and Pryima S. V., 2017. Stan i perspektyvy rozvytku molochnoho skotarstva Ukrainy [State and perspectives divelopmen of dairy cattle of the Ukraine] Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue. 54, pp. 6–14. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.54.01.
2. Vinnychuk, D. T., Pabat, V. O., 1996. Obgruntuvannia systemy selektsii v tovarnykh stadakh holshtynizovanoi molochnoi khudoby: metodychni rekomendatsii [Substantiation of the selection system in commercial herds of Holsteinized dairy cattle: guidelines]. Kyiv: Nyva.
3. Vechorka, V. V., Salohub, A. M., Bondarchuk, V. M. and Khmelnychyi, S. L., 2018. Realizatsiia henetychnoho potentsialu molochnoi produktyvnosti buhaiv-plidnykiv [Realization of genetic potential of dairy productivity of sires]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, issue 2 (34), pp. 30–33.
4. Voitenko, S. L. and Vyshnevskyi, L. V., 2016. Biloholova ukrainska poroda v istorychnomu aspekti [Ukrainian Whitehead Breed in historical perspective]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 7 (30), pp. 51–57.
5. Voitenko, S. L. and Vyshnevskyi, L. V., 2016. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku biloholovoi ukrainskoi porody [Modern condition and prospects of development of the Ukrainian Whitehead breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 52, pp. 194–202. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.52.26.
6. Voitenko, S. L. and Sydorenko, O. V., 2020. Efektyvnist rozvedennia khudoby biloholovoi ukrainskoi porody [selection efficiency of inbred cattle of Ukrainian Whitehead breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten IT NAAN, no 124, pp. 232–245. DOI: https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-124-232-245.
7. Havrylenko, M. S., 1999. Rezultaty vykorystannia koriv holshtynskoi porody [The results of the use of Holstein cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 30, pp. 47–53.
8. Zubetc M.V., Melnik Iu.F., Efimenko M.Ia., Petrenko I.P., Khavruk A.F., Krugliak A.P., Kuznetcov V.E., Antonenko V.I., Bashchenko M.I., Bliznichenko V.B., Guzev I.V., Kostiuk A.G., Podoba B.E., Chirkova O.P., Volenko I.S, Ladyka V.I. and Ianko T. S., 1997. Henetyka, selektsyia y byotekhnolohyia v skotovodstve [Genetics, breeding and biotechnology in cattle breeding]. K.: «BMT».
9. Iliashenko, H. D., 2017. Formuvannia hospodarsky korysnykh oznak koriv zalezhno vid pokhodzhennia za batkom [Relationship of milk productivity of cows with live weight and age at the first insemination]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 50–58. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.54.06.
10. Yefimenko, M., Podoba, B. and Bratushka, R., 2014. Perspektyvy rozvytku ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Prospects for the development of the Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 5, pp. 10–14.
11. Kosilov, V. I. and Mironenko, S. I., 2009. Povyshenie miasnykh kachestv bestuzhevskogo skota putem skreshchivaniia s simmentalskimi [Improving the meat qualities of the Bestuzhev cattle by crossing with Simmental]. Zootekhnii, no 11, pp. 2–3.
12. Kruhliak, A. P., 2016. Metodychni osnovy vykorystannia krosbrydynhu v molochnomu skotarstvi [Methodical basis of crossbreeding using in dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 52, pp. 41–48. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.52.07.
13. Kuznetcov, A., 2009.Vliianie bykov na dolgoletie i produktivnost docherei [Influence of bulls on longevity and productivity of daughters]. Molochnoe i miasnoe skotovodstvo, no 5, pp. 12–13.
14. Kurash, V. H., Bulka, V. M., Kruhliak, A. P., Podoba, B. Ye. and Stoianov, R. O., 1999. Biloholova ukrainska poroda – rezerv spadkovoho materialu, adaptovanoho do umov Ukrainy [The Whiteheaded Ukrainian breed is a reserve of hereditary material adapted to the conditions of Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue. 31– 32, pp. 132–133.
15. Labinov, V. V. and Prokhorenko, P. N., 2015. Cherno-pestraia poroda molochnogo skota: sostoianie i napravleniia sovershenstvovaniia s ispolzovaniem genofonda golshtinskoi porody [Black-and-White Dairy breed of cattle: state and directions of improvement using the gene pool of the Holstein breed]. Molochnaia promyshlennost, no 2, pp. 56–59.
16. Lakin, G. F., 1990. Biometriia : uchebnoe posobie dlia biol. spetc. vuzov [Biometrics: a tutorial for biol. university specialists]. M.: Vysshaia shkola.
17. Oleshko, V. P., 2010. Efektyvnist vykorystannia buhaiv-plidnykiv u pleminnykh stadakh molochnoi khudoby [Efficiency of use of breeding bulls in breeding herds of dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, no 44, pp. 135–139.
18. Omelkovych, S. P., 2014. Molochna produktyvnist ta vidtvorna zdatnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv [Dairy productivity and reproductive capacity of Ukrainian Black-and-White Dairy cows of different genotypes]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 1 (83), vol. 2, pp. 159–165.
19. Piddubna, L. M., 2014. Holshtynizatsiia vidkrytoi rehionalnoi populiatsii chorno-riaboi molochnoi khudoby ta perspektyvy yii podalshoho udoskonalennia [Holsteinization of open regional population of Black-and-White cattle and prospects of its further improvement]. Biolohiia tvaryn, no 4, vol. 16, pp. 121–132.
20. Pelekhatyi, M. S. and Piddubna, L. M., 2013. Otsinka buhaiv za kompleksom oznak dochok-pervistok u stadi molochnoi khudoby [Assessment of bulls by a set of traits of first-born daughters in a herd of dairy cattle]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu: seriia «Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva», issue 21, рр. 205–208.
21. Poslavska Yu.V., Fedorovych Ye.I. and Babik, N. P., 2015. Vplyv sezonu narodzhennia ta sezonu otelennia koriv na yikh molochnu produktyvnist [Influence of birth season and calving season of cows on their milk productivity]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho, vol. 17, no 3 (63), pp. 297–302.
22. Prokhorenko, P. N. and Loginov, Zh. G., 1985. Golshtino-frizskaia poroda skota [Holstein-Friesian cattle]. Leningrad: Agropromizdat.
23. Ruban, S. and Fedota, O., 2017. Systema pidboru par u suchasnomu molochnomu skotarstvi [The system of selection of pairs in modern dairy farming]. Agroexpert, no 10, pp. 41–48.
24. Samusenko, L. D., 2010. Molochnaia produktivnost golshtinizirovannykh cherno-pestrykh korov v zavisimosti ot genotipa i lineinoi prinalezhnosti [Milk productivity of Holsteinized Black-and-White cows depending on genotype and lineage]. Vesnik OrelGau, no 6 (27), pp. 101–103.
25. Sydorenko, O. V., Voitenko, S. L., Polupan, Yu. P., Dzhus, P. P Dudka, O. I. Fursa, N. M., Pryima, S. V. and Ilnytska, T. Ye. 2020. Suchasnyi stan i rekomendatsii z vedennia pleminnoi roboty z avtokhtonnymy porodamy tvaryn v Ukraini [Current state and recommendations for breeding with indigenous breeds of animals in Ukraine]. Poltava: PP Astraia.
26. Fyl, S. I., Fedorovych, Ye. I. and Bodnar, P. V., 2019. Molochna produktyvnist koriv-dochok riznykh buhaiv-plidnykiv [Milk productivity of cows-daughters from different bulls]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho. Seriia: Silskohospodarski nauky, vol. 21, no 90, pp. 68–75. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9012.
27. Sharafutdinov, G., Shaidullin and R., Tiulkin, S., 2007. Ispolzovanie golshtinskikh proizvoditelei raznoi selektcii [The use of Holstein producers of various breeding]. Molochnoe i miasnoe skotovodstvo, no 6, pp. 21–23.
28. Shemihon, O. I., 1995. Rezultaty skhreshchuvannia lebedynskoi porody iz shvitskoiu [The results of crossing the Lebedyn breed with the Swiss]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue. 27, pp. 42–46.
29. Shendakov, A. I., 2006. Ustoichivost priznakov u simmental-golshtinskikh korov [Trait persistence in Simmental Holstein cows]. Zootekhniia, no 7, pp. 4–5.
30. Shcherbatyi, Z. Ye. and Bodnar, P. V., 2015. Molochna produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody dochok riznykh holshtynskykh buhaiv [Ukrainian Black Spotted cows’ Dairy breed daughters’ milk productivity of different holstein bulls]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Gzhytskoho, vol. 17, no 3 (63), pp. 347–354.
31. Allore, H. G., Oltenacu, P. A. and Erb, H. N., 1997. Effekts of Season, Heard Size and Geographic Region on the Composition and Quality of Milk in the Notheast. Journal of Dairy Saience, no 11, pp. 3040–3049. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)76271-4.
32. Cassell, B. G., Jobst, S. M., McGilliard, M. L. and Pearson, R. E., 2002. Evaluating Sire Selection Practices Using Lifetime Net Income Functions. Journal of Dairy Saience, vol. 85, no. 12, pp. 3492–3502. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74438-X.
Published
2021-03-29
How to Cite
Voitenko , S., & Sydorenko , O. (2021). Ukrainian White-Headed breed for purebreed breeding and crossing. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (1(44), 55-62. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.8