Estimation conformation cow's of Ukrainian Black-and-White dairy breeds in Sumy region by using linear classification methods

Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, conformation, milk yield, linear type estimation, correlation

Abstract

The research of the first-born cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed on the conformation in the herds of Sumy region (AF "Pershe Travnya" and "State Enterprise of Research Institute of Agriculture of the North-East of NAAS of Ukraine"). The animals were evaluated according to the method of linear classification at 2-4 months after calving. The 9-score system described 18 traits of the conformation. Four groups of conformation traits, which characterize the dairy type, body, limbs and udder, were estimated on a 100-score scale. The estimate for group traits that characterize the dairy type was (82.4 and 81.4 score, respectively), body (83.5 and 82.4 score), limbs (82.6 and 81.7 score), udder (81.9 and 80.7 score) and the overall score by type (82.5 and 81.5 score) with the highest rates in cows of the herd AF "Pershe Travnya". Assessment of descriptive traits of first-born cows showed that the degree of their development, compared with group, has a significantly higher variability both inside the herd and between herds with coefficients of variation 11.9-37.3%. In both experimental farms, was established a sufficient for effective selection connection level of milk yield amount between group traits of the conformation that characterize the severity of dairy type of cows (r = 0.338 and 0.279), body development (r = 0.422 and 0.344), udder quality (r = 0.315 and 0.299) and overall type assessment (r = 0.328 and 0.277). A positive relationship with milk yield was observed for a number of individual descriptive traits of the conformation similarly within the controlled farms: rump height (r = 0.355 and 0.266), body depth (r = 0.326 and 0.333), angularity (r = 0.355 and 0.328), rump width (r = 0.398 and 0.341), pelvic limbs posture (r = 0.402 and 0.304), fore (r = 0.312 and 0.267) and rear udder attachment (r = 0.151 and 0.145), central ligament (r = 0.237) and 0.263), locomotion (r = 0.253 and 0.227). The correlation between body condition and milk yield was negative (r = -0.222 and -0.188). The use of linear classification methods in the selection process of dairy cattle allowed determining the breed features of the conformation of animals, and a significant correlation between linear traits and milk yield confirmed the need for indirect selection by type, which will improve both the conformation and dairy productivity.

References

1. Kochuk-Yashchenko, O. A., 2015. Liniina otsinka eksterieru i molochna produktyvnist koriv-pervistok ukrainskykh chorno-riaboi i chervono-riaboi molochnykh porid riznykh henotypiv za chastkoiu spadkovosti holshtynskoi porody [Linear assessment of the conformation and milk productivity of firstborn cows of Ukrainian Black- and Red-and-White dairy breeds of different genotypes by the share of Holstein heredity]. In: Zhytomyr, Agrarian science, education, production: European experience for Ukraine: Proceedings of the International Conference, Zhytomyr, November, 17–18, pp. 406–409.
2. Kochuk-Yashchenko, O. A., 2015. Rezultaty liniinoi otsinky eksterieru ta molochnoi produktyvnosti koriv-pervistok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv [Results of linear estimation conformation and milk production of cows firstborn Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes]. Visn. Zhytomyrskoho nats. ahroekol. un-tu., no. 2(52), pp. 113–121.
3. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in animal husbandry]. Moskva: Kolos.
4. Novoselova, K. S., 2019. Svyaz' molochnoy produktivnosti korov-pervotelok s ekster'erom v SKhPK-SKhA (kolkhoz) "Pervoe Maya" [Relationship of firstborn cows milk productivity with the conformation in the APC-AA (collective) "Pervoe Maya"]. Aktual'nye voprosy sovershenstvovaniya tekhnologii proizvodstva i pererabotki produktsii sel'skogo khozyaystva, no. 21, pp. 356–359.
5. Polupan, Yu. P., 2000. Otsinka buhaiv za typom dochok [Estimation of sires according to the type of daughters]. Visnyk ahrarnoi nauky, issue 5, pp. 45–49.
6. Polupan, Yu. P., 2000. Povtoryaemost' i vzaimosvyaz' instrumental'noy i glazomernoy otsenki ekster'era krupnogo rogatogo skota [Repeatability and interrelation of the instrumental and visual assessment of the cattle conformation]. Sel'skokhozyaystvennaya biologiya, no. 2, pp. 108–114.
7. Khmelnychyi, L. M., 2017. Osoblyvosti eksteriernoho typu koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody Cherkaskoho rehionu otsinenykh za metodykoiu liniinoi klasyfikatsii [Conformation type features of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed in Cherkassy region estimated by the method of linear classification]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 112–119.
8. Khmelnychyi, L. M., 2018. Uspadkovuvanist ta koreliatsiina minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv-pervistok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody Cherkashchyny [Heritability and correlation variability of linear conformation traits cows firstborn Ukrainian Red-and-White dairy breed of Cherkasy region]. Naukovo-informatsiinyi Visnyk Khersonskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Kherson, issue 11, pp. 73–75.
9. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2020. Influence of linear conformation traits on the state of milk productivity cows firstborn of Ukrainian Black- and Red-and-White dairy breeds [Vplyv liniinykh oznak eksterieru na stan molochnoi produktyvnosti koriv-pervistok ukrainskykh chorno-riaboi ta chervono-riaboi molochnykh porid]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(40), pp. 11–16. doi: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.1.2
10. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2018. Vplyv spadkovykh chynnykiv na ekster"yernyy typ koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Influence of hereditary factors on the conformation type of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. In: Zhytomyr: Polissya, Rozvedennya ta selektsiya tvaryn: dosyahnennya, problemy, perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats' mizhnar. nauk.-prakt. konf., Proceedings of the International Conference, Zhytomyr, April 20, pp. 105–110.
11. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V. and Khmelnychyi, S. L., 2018. Osoblyvosti eksteriernoho typu molochnoi khudoby riznoho pokhodzhennia ta spivvidnosna minlyvist liniinykh oznak z nadoiem koriv holshtynskoi porody [Features of the dairy cattle conformation type of different origin and relative variability of linear traits with milk yield of Holstein cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, issue 56, pp. 77–83.
12. Khmelnychyi, L. M. and Karpenko, B. M., 2020. Eksteriernyi typ koriv-pervistok holshtynskoi porody otsinenykh za metodykoiu liniinoi klasyfikatsii [Conformation type firstborn cows of Holstein breed estimated by the method of linear classification]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 60, pp. 78–84. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.60.01
13. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P., Bratushka, R. V., Pryima, S. V. and Vechorka, V. V., 2016. Liniina klasyfikatsiia koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom. (Metodychni vkazivky) – 2-e vyd., pererob. i dop. [Linear classification of dairy and dairy-meat cows by type. (Methodical instructions). 2nd ed., reworked and ext.]. Sumy: Sumskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet.
14. Alphonsus, C., Akpa, G. N., Oni, O. O., Rekwot, P. I., Barje, P. P. and Yashim, S. M., 2010. Relationship of linear conformation traits with body weight, body condition score and milk yield in Friesian × Bunaji cows, Journal of Applied Animal Research, issue 38(1), pp. 97–100. https://doi.org/10.1080/09712119.2010.9707164
15. Bilal, G., Cue, R. I. and Hayes, J. F., 2016. Genetic and phenotypic associations of type traits and body condition score with dry matter intake, milk yield, and number of breedings in first lactation. Can. J. Anim. Sci., issue 96, рр.434–447. doi:org/10.1139/cjas-2015-0127.
16. De Haas, Y., Janss, L. L. G. and Kadarmideen, H. N., 2007. Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. J. Anim. Breed. Genet., issue 124(1), рр. 12–19. DOI:10.1111/j.1439-0388.2007.00630.x
17. Efimova, L. V., Rostovtseva, N. M., Kulakova, T. V., Ivanova, O. V. and Ivanov, E. A., 2017. Russian Journal of Agricultural and Biological Sciences, no. 2, рр.4–15.
18. ICAR Guidelines for conformation recording of dairy cattle, beef cattle and dairy goats, 1/76. Section 5, Conformation Recording, version June, 2018. [Електронний ресурс]. Rezhim dostupu: https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording. pdf
19. Tapki, I. and Ziya, G. Y., 2013. Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and milk production yields of Turkish Holstein dairy cows. Green. J. Agric. Sci., issue 3(11), рр. 755–761.
20. Zink, V., Zavadilová, L., Lassen, J., Štípková, M., Vacek, M. and Štolc, L., 2014. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., issue 59(12), рр. 539–547.
Published
2021-03-29
How to Cite
Samokhina , E., Avramenko , L., Kuzmenko , O., & Chubar , A. (2021). Estimation conformation cow’s of Ukrainian Black-and-White dairy breeds in Sumy region by using linear classification methods. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (1(44), 86-91. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.12

Most read articles by the same author(s)