SIGNS OF PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS OF LARGE WHITE BREED AND THEIR RELATIONSHIP WITH UREA CONTENT AND ACTIVITY OF SOME BLOOD SERUM ENZYMES

Keywords: young pigs, serum biochemical parameters, fattening and meat qualities, complex assessment, index, variability, correlation, economic efficiency

Abstract

The results of studies of fattening and meat qualities of young pigs of large white breed, some biochemical parameters of blood serum (urea content, aspartate aminotransferase (AsAT) activity, alanine aminotransferase (AlAT) activity are presented), as well as the economic efficiency of research results is calculated. The study was conducted in LLC "Druzhba-Kaznacheyivka"of Dnipropetrovsk region, in the Research center of biosafety and ecological control of agricultural resources of Dnipropetrovsk state agrarian and economic university, meat processing plant «Jazz» and Laborator Livestock y of the State institution Institute of grain crops of NAAS of Ukraine. The work was performed according to the research program of NAAS of Ukraine №30 "Innovative technologies of breeding, industrial and organic production of pig products" ("Pig breeding"), state registration number 0116U001247. The object of the study was young pigs of large white breed. Evaluation of animals for fattening and meat qualities was carried out taking into account the following indicators: average daily live weight gain during the control period of fattening, g, age of live weight 100 kg, days, fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebrae, mm, length of chilled carcass , cm, the length of the bacon half of the cooled half-carcass, cm (M.D. Berezovsky, I.V. Kha’tko, 2005). A comprehensive assessment of young pigs for fattening and meat qualities was calculated according to the B. Tailer index (P.A. Vashchenko, 2019), biometric indicators - according to the methods of G.F. Lakin (1990). Economic efficiency of research results was calculated according to the generally accepted technique (Methodology for determining the economic ..., 1983). It was found that the urea content, activity of aspartate aminotransferase (AsAT) and alanine aminotransferase (AlAT) in the serum of young pigs of the experimental group corresponds to the physiological norm of clinically healthy animals and amount to 4.77±0.576 mol/l, 68.11±6.445 units/l, and 4.22±3.209 units/l, respectively. According to the age of reaching a live weight of 100 kg (days), the thickness of the fat at the level of 6-7 thoracic vertebrae (mm) and the length of the chilled carcass (cm) of the specified production group and breed correspond to class I and class "elite". The maximum values of "average daily gain of live weight during the period of control fattening, kg", "length of chilled carcass, cm", "length of bacon half of chilled carcass, cm" and minimum values of "age of live weight 100 kg, days" and "fat thickness per levels of 6-7 thoracic vertebrae, mm "are characterized by animals in which the complex index of fattening and meat qualities (B. Tailer's index) ranges from 157.68 to 182.36 points. The number of reliable relationships between the biochemical parameters of blood serum, fattening and meat qualities of young white pigs is 26.67 %. The cost of additional products obtained from young pigs with B. Tailer index of 157.68 – 182.36 points is equal to +1732.04 UAH/head.

References

1. Oliynichenko Ye.K. 2019. Rozroblennya henetychnykh markeriv produktyvnykh oznak svyney na osnovi odnonukleotydnykh polimorfizmiv heniv leptynu ta katepsynu F: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-h. nauk: spets. 06.02.01 «Rozvedennya ta selektsiya tvaryn». [Development of genetic brands of heads of productive traits of pigs on the basis of single nucleotide polymorphisms of leptin and cathepsin F genes] Poltava, 22 p.
2. Krasnoshchok O.O. 2020. Formuvannya produktyvnosti sviney u zalezhnosti vid metodiv rozvytku ta intensyvnosti rostu: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-h. nauk: spets. 06.02.01 «Rozvedennya ta selektsiya tvaryn». [Formation of productivity of pigs depending on methods of development and intensity of growth] Poltava, 23 p.
3. Bazhov G.M., Komlatskiy V.I. 1989. Biotekhnologiya intensivnogo svinovodstva. [Biotechnology of intensive pig breeding]. Moskva: Rosagropromizdat, 269 р.
4. Bazhov G. M., Stepanova O. V., Kryshtop Ye. A. 2012. Vzaimosvyaz' produktivnykh kachestv sviney s pokazatelyami funktsional'noy aktivnosti vazhneyshikh sistem organizma. [The relationship of the productive qualities of pigs with indicators of the functional activity of the most important systems of the body] Nauchnyy zhurnal KubGAU. № 77 (03). http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/61.pdf.
5. Inter’yer sil’s’kohospodars’kykh tvaryn. 2009. [Interior of farm animals] J.Z. Siratsky and others. Kyiv: Vycsha shkola, 280 p.
6. Lazarev V.M. Vzaimosvyaz' belkov krovi s produktivnymi kachestvami zhivotnykh. Sovremennyye plemennyye i produktivnyye kachestva zhivotnykh. 1992. [The relationship of blood proteins with the productive qualities of animals]. Saratov: Saratovskiy s-.kh. in-t, рр. 66–74.
7. Lykhach V. Ya. 2005. Hematolohichni pokaznyky svyney riznikh henotipiv. [Hematological parameters of pigs of different genotypes]. Ahrarnyy visnyk Prychornomor'ya, issue 31, рр. 91-92.
8. Negreeva A., Babushkin V. 2004. Dinamika biokhimicheskikh pokazateley krovi molodnyaka sviney pri skreshchivanii [Dynamics of biochemical parameters of the blood of young pigs when crossing]. Svynovodstvo, No. 6. pp. 3–7.
9. Khalak V. I. 2014. Fermenty syrovatky krovi molodnyaku svyney ta yikh zv'yazok z yakisnymy pokaznykamy svynyny.: [Enzymes of blood serum of young pigs and their relationship with quality indicators of pork] Stratehichni napryamky staloho vyrobnytstva silskohospodarskoyi produktsiyi na suchasnomu etapi rozvytku ahrarnoho kompleksu Ukrayiny tezy Vseukrayinskoyi nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh i spetsialistiv (m. Dnipropetrovsk, 22-23 travnya 2014 r.). Dnipropetrovsk: Aktsent, pp. 83–86.
10. Khalak V., Gutyj B., Bordun O., Ilchenko M., Horchanok A. Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (1). Р. 158-161. (doi: 10.15421/2020_25).
11. Khalak, V., Horchanok, A., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L., Lieshchova, M., Кalinichenko, A., Liskovich, V., Zagoruy, L. Protein metabolism, physicochemical properties and chemical composition of muscle tissue in Large White weaners. Ukrainian Journal of Ecology, (2020), 10(4), 127-131. doi: 10.15421/ 2020_ 179.
12. Furata S., Hashimoto T. Partification and properties of 3 – hydroxyacyl coenzyme a dehydrohenese – binding protein from rat liver mitochondria. L. Of biochemistry. 1995. T. 118. № 4. pp. 810–818.
13. Berezovskyy M. D., Khatko I. V. 2005. Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh reproduktoriv.[Methods for assessing boars and sows on the quality of offspring in breeding plants and breeding breeders] Suchasni metodyky doslidzhen u svynarstvi. Poltava, рр. 32–37.
14. Vashchenko P.A. 2019. Prohnozuvannya pleminnoyi tsinnosti svyney na osnovi liniynykh modeley selektsiynykh indeksiv ta DNK-markeriv [Prediction of breeding value of pigs on the basis of linear models of selection indices and DNA markers]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra s.-h. nauk : spets. 06.02.01 «Rozvedennya ta selektsiya tvaryn». Mykolaiv, 43 p.
15. Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine]: dovidnyk / V. V. Vlizlo ta in.; za red. V. V. Vlizlo. Lviv: SPOLOM, 2012. 767 p.
16. Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol'zovaniya v sel'skom khozyaystve rezul'tatov nauchno-issledovatel'skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy.1983. [Methodology for determining the economic efficiency of the use in agriculture of the results of scientific research, new technology, inventions and rationalization proposals] Moskva: VAIIPI, 149 p.
17. Praktikum po teorii statistiki: uchebnoye posobiye 2003. [Workshop on the theory of statistics] / A. V. Sidorova i dr. Donetsk: Don. nats. un-tet., 252 p.
18. Lakin G.F. 1990. Biometriya [Biometrics]. Moskva, 352 р.
Published
2021-05-31
How to Cite
Khalak , V. (2021). SIGNS OF PRODUCTIVITY OF YOUNG PIGS OF LARGE WHITE BREED AND THEIR RELATIONSHIP WITH UREA CONTENT AND ACTIVITY OF SOME BLOOD SERUM ENZYMES. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 41-46. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.6