Balance of ferum and copper in the organs of pigs when using non-traditional natural additives

Keywords: pigs, feeding, natural additives, alunite, kaolin, iron, copper, metabolism.

Abstract

The article presents the results of using the influence of non-traditional natural mineral additives - kaolin and alunite flour on the average daily balance of mineral elements of iron and copper in pigs. As a result of research, it was found that the use of rations made on the farm from locally produced raw materials and non-traditional natural mineral additives - kaolin and alunite flour, in the fattening of young pigs provided efficient use of minerals rations, which contributed to more intensive growth production unit. Scientific and economic research was conducted in the conditions of OJSC «Kolodyansky Bacon» of Novograd-Volyn district of Zhytomyr region. On 4 groups of young pigs of large white breed on 15 heads in everyone. The control group received a basic diet balanced in mineral composition with traditional salts of macro- and microelements. The second group was fed 1.5% alunite and 1.5% kaolin flour from the dry matter of the main diet. The third and fourth groups, respectively, 3% of the dry matter of the diet of kaolin and alunite flour, which was fed in a mixture with concentrated feed. The study of the balance of iron and copper in animals was conducted simultaneously with the study of nutrient digestibility. The metabolism of iron in the body of young pigs showed that with the diet of the 2nd, 3rd and 4th experimental groups consumed iron compared to the control of 1.17, 0.4 and 1.95 mg more. The use of iron in relation to the amount taken with feed in young pigs of the 2nd experimental group is higher than the control by 4.9%, the 3rd - by 2.8% and the 4th experimental group - by 5.7% (P <0.05). The introduction of kaolin and alunite flour in the diet increased the copper content to an average of 23.02 mg per day, ie its concentration increased by 0.17%, which caused the peculiarities of copper metabolism in animals. Copper deposition in the body of animals increased with the addition of a mixture of kaolin and alunite flour by 1.5 mg (P <0.05), more compared to the control group. The introduction of a mixture of kaolin and alunite flour in the amount of 1.5% of the dry matter of the diet increases the absorption of iron by 10.7% (P <0.001), copper - by 20.0%% (P <0.05).

References

1. Novhorodska, N. V., Lotka, H. I., Bondar, A. M., Pohrebna, V. P. and Yefimchuk, S. M. 2011. Balans zaliza ta midi u molodniaku svynei za riznykh premiksiv u povnoratsionnykh kombikormakh [Balance of iron and copper in young pigs with different premixes in complete feeds]. Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. Vypusk 6 (46). pp. 53–56.
2. Berezhniuk, N. A., Chornolata, L. P. 2017. Balansuvannia mineralnoho zhyvlennia svynei [Balancing the mineral nutrition of pigs]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. Vypusk 5 (99). Tom 1. pp. 23–29.
3. Biliavtseva, V. V. 2017. Produktyvnist molodniaku svynei za zghodovuvannia bilkovo-vitaminno-mineralnoi dobavky «Enervik» [Productivity of young pigs for feeding protein-vitamin-mineral supplement «Enervik»] : dys. k. s.-h. nauk : 06.02.02 / Bila Tserkva, 162 p.
4. Horbatenko, I. Yu. ta in. 2018. Biolohiia produktyvnosti silskohospodarskykh tvaryn [Biology of productivity of farm animals] : pidruchnyk. Za red. M. I. Hyl. MNAU. Mykolaiv : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 600 p.
5. Vlizlo, V. V., Solohub, L. I., Yanovych, V. H. and Antoniak, H. L. 2006. Biokhimichni osnovy normuvannia mineralnoho zhyvlennia velykoi rohatoi khudoby. 2. Mikroelementy [Biochemical bases of normalization of mineral life of large horny food. 2. Microelements]. Biolohiia tvaryn. T. 8, № 1–2. pp. 41–62.
6. Bomko, V. S., Babenko, S. P. and Moskalyk, O. Yu. 2009. Hodivlia silskohospodarskykh tvaryn [Feeding farm animals] : pidruchnyk. Kyiv. 240 p.
7. Verbelchuk, T. V., Verbelchuk, S. P., 2012. Obmin azotu i mineralnykh elementiv v orhanizmi molodniaku svynei pry vykorystanni okremykh netradytsiinykh kormovykh dobavok. [Metabolism of nitrogen and mineral elements in the body of young pigs using certain non-traditional feed additives]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo». Sumy, issue 12 (21), pp. 5–9.
8. Burlaka, V. A., Hrabar, I. H., Mykytiuk, V. M. [et al]. 2012. ed. Burlaky V. A. Deterhenty suchasnosti [Modern detergents]: Monohrafiia. Zhytomyr: ZhNAEU, 652 s.
9.Yefimov, V. H., Sofonova, D. M., Tryhub, I. D. and Masiuk, D. M. 2016. Znachennia i kontrol vitaminnoho zhyvlennia svynei. [Importance and control of vitamin nutrition of pigs] Hodivlia ta utrymannia svynei. Vyp. 2. p. 17. URL : http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2016/05/4_16.pdf
10. Kaniuka, O. I., Faitelberh-Blank, V.R., Lyzohub, Yu.P. ta in.; za red. Kaniuky, O. I. 2006. Klinichna veterynarna farmakolohiia [Clinical veterinary pharmacology]. Odesa : Astroprynt, 148 p.
11. Usenko, S. O., Siabr, A. S., Bereznytskyi V. I., Chukhlib Ye. V., Slynko, V. H. and Myronenko, O. I. 2019. Novitni aspekty mineralnoho zhyvlennia svynei [The latest aspects of mineral nutrition of pigs] Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. № 4. pp. 126–133. URL : https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.15
12. Khalak, V. I., Maistrenko, A. N. and Dimchia, H. H. Balansuiuchi kormovi dobavky u ratsioni svynomatok ta porosiat [Balancing feed additives in the diet of sows and piglets]. Ahrobiznes sohodni. URL : http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/8108-balansuyuchi-kormovi-dobavki-u-ratsioni-svinomatok-ta-porosyat.html
13. Ganz, T. 2013. Systemic iron homeostasis. Physiological Reviews. V. 93(4), 1721–1741. doi: 10.1152/physrev.00008.2013
14. Grushanska, N. G. Yakimchuk, O. M. Cvilihovskiy, M. I. 2018. Pokaznik obminu mineralnih rechovin v organizmi svinomatok za profilaktiki mikroelementoziv. Naukovi Dopovidi NUBiP Ukrayini. № 1 (71). URL : http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.01.027
15. Pomar, C., Remus, A. 2019. Precision pig feeding: a breakthrough toward sustainability. Animal Frontiers. 9 (2), pp. 52–59. doi: 10.1093/af/vfz006.
16. Yokus, B., Cakir, U. D. 2006. Seasonal and physiological variations in serum chemistry and mineral concentrations in cattle. Biological Trace Element Research. V. 109, № 3. pp. 255–266.
17. Szudzik, M., Starzynski, R. R., Jonczy, A., Mazgaj, R., Lenartowicz, M., Lipinski, P. 2018. Iron Supplementation in Suckling Piglets: An Ostensibly Easy Therapy of Neonatal Iron Deficiency Anemia. Pharmaceuticals (Basel). 11 (4): 128. doi: 10.3390/ph11040128.
Published
2021-05-31
How to Cite
Verbelchuk , T., Verbelchuk , S., Kovalchuk , I., Kovalchuk , I., Vasiliev , R., & Klim , V. (2021). Balance of ferum and copper in the organs of pigs when using non-traditional natural additives. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 77-82. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.11