Economic useful features of Simental breed cows of different linears in conditions of organic production

Keywords: Simmental breed, organic production, exterior, body measurements, indices, udder, consolidation.

Abstract

The article presents the results of comparative evaluation of first-born cows of the Simmental breed of Czech selection of different linear affiliation in organic milk production in the conditions of PE "Galex-Agro". The first-born cows of the studied lines do not differ significantly in live weight and basic body measurements. In general, the first-born cows of the Simmental breed of the herd PE "Galex-Agro" are characterized by a proportionate body structure. They are high-legged (height at the withers and in the buttocks, respectively 134.8-135.3 and 141.6-142.1 sm) with deep and well developed chest (chest depth and chest girth - 73.5-73.8 and 203.4-204.6) both in width (width of the chest behind the shoulders 50.2-50.9) and in length (length breast 80.0-80.4) with a live weight of 610.6-618.3 kg. Cows have a wide back, which provides ease of calving (width in the hips and buttocks, respectively, 51.2-51.7 and 32.4-32.6 cm). The size of the animals by the main measurements of body structure in combination with a large live weight within the lines indicates the formation of the milk type of the exterior of the first-born Simmental cows of the Czech selection PE "Galex-Agro". The main indices of the body structure of cows of the whole herd and within the lines correspond to the dairy type of animals and testify to the harmony and good proportional development of all parts of body. Significant differences between animals of different lines on the morphological properties of the udder could not be established. In particular, the girth of the udder ranged from 118.9 to 122.3 sm, length 38.7 and 40.3, width 30.1 and 30.6, depth 29.9 and 30.7 cm, the distance from the bottom of the udder to the ground 57.2 and 59.8, the length of the front teats 6.3 in all groups, the rear - 5.3 and 5.4, the distance between the front teats 15.4 and 16.2, the rear - 8.2 and 8.6, lateral - 13.8 and 14.0. The animals of the Redada line significantly outperformed the Horror and Morello peers in most quantitative indicators of milk productivity, and no significant intergroup difference was found in terms of qualitative indicators (protein milk and fat content). The difference between the lines in 30% of cases was significant. The maximum difference in milk productivity was observed between the Morello and Redada lines, which in 50% of cases was reliable and the average generalizing criterion of Student's reliability was 1.53. The values of the coefficients of phenotypic consolidation of animals of different lines are characterized by a positive value and insignificant variability. It should be noted that among all blocks of the studied traits within the lines, negative coefficients of phenotypic consolidation were found only in animals of the Redada line (milk productivity -0.032) and Morello (body structure indices -0.002).

References

References:
1. Burkat, V. P. and Polupan Yu. P., 2007. Rozvedennia tvaryn za liniiamy: henezys poniat i metodiv ta suchasnyi selektsiinyi kontekst [Breeding animals along lines: the genesis of concepts and methods and the modern breeding context]. K.: Ahrarna nauka.
2. Iefimenko, M., Kovalenko, H., and Biriukova, O., 2002. Perspektyvy rozvytku henealohichnoi struktury ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Prospects for the development of the genealogical structure of the Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 12, pp. 35–36.
3. Siratskyi, Y., 2005. Problemy pytannia rozvedennia tvaryn za liniiamy [Problems of animal breeding along the lines]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 9, pp. 16–17.
4. Vinnychuk, D.T., 1979. Osnovni pryntsypy rozvedennia za liniiamy v skotarstvi [Basic principles of breeding lines in livestock]. Molochno-miasne skotarstvo, no. 49, pp. 96.
5. Burkat, V. P. and others.Symentalska poroda [Simmental breed]. Pleminni resursy Ukrainy. K.: Ahrarna nauka.
6. Pochukalin, A. Ye., Rizun, O. V. and Pryima, S. V., 2017. Monitorynh symentalskoi porody v Ukraini [Monitoring of Simmental breed in Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, no. 53, pp. 179–184.
7. Polupan, Yu. P., 2005. Metody vyznachennia stupenia henotypovoi konsolidatsii selektsiinykh hrup tvaryn [Methods for determining the degree of genotypic consolidation of breeding groups of animals]. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi, pp. 52–61.
8. Khmelnychyi, L. M., 2007. Otsinka eksterieru tvaryn v systemi selektsii molochnoi khudoby : monohrafiia [Evaluation of the exterior of animals in the system of selection of dairy cattle: a monograph]. Sumy : Mriia.
9. Bashchenko, M.I. and Khmelnychyi, L.M., 2004. Morfolohichni vlastyvosti vymeni molochnoi khudoby [Morphological properties of the udder of dairy cattle]. Visnyk Cherkaskoho instytutu ahropromyslovoho vyrobnytstva, no. 4, pp. 21–32.
10. Pelekhatyi, M.S., Piddubna, L.M., Kucher, D.M. and Kochuk-Yashchenko, O.A., 2016. Maso-metrychni parametry tuluba koriv-pervistok holshtynskoi ta ukrainskykh chorno-riaboi i chervono-riaboi molochnykh porid v umovakh molochnoho kompleksu [Mass-metric parameters of the body of first-born cows of Holstein and Ukrainian black-white and red-white dairy breeds in the conditions of the dairy complex]. Visnyk Sumskoho nats. ahrar. un-tu. Nauk. zhurnal. Seriia «Tvarynnytstvo», no. 7 (30), pp. 82–88.
11. Hladii, M. V. and others, 2014. Vplyv henetychnykh i paratypovykh chynnykiv na hospodarsky korysni oznaky koriv [Influence of genetic and paratypic factors on economically useful traits of cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, no 48, pp. 48–61.
12. Kovalenko, H. S. and Biriukova, O. D., 2005. Suchasnyi stan rozvedennia za liniiamy v ukrainskii chorno-riabii molochnii porodi [The current state of breeding along the lines in the Ukrainian black-and-white dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, no. 38, pp. 152–158.
13. Pelekhatyi, M. S. and Kucher, D. M., 2012. Efektyvnist vykorystannia krosiv linii v zavodskomu stadi ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [The efficiency of using cross lines in the factory herd of Ukrainian black-and-white dairy breed]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, no 2 (1), pp. 141–150.
14. Koval, T. P., 2008. Vplyv viku pershoho otelennia na vidtvornu zdatnist koriv [Influence of the age of the first calving on the reproductive capacity of cows]. Visnyk ahrarnoi nauky, no 11, pp. 29–32.
15. Novak, I. V., Fedorovych, V. V. and Fedorovych, Ye. I., 2012. Vplyv viku pershoho plidnoho osimeninnia i pershoho otelennia na formuvannia molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Influence of the age of the first fertile insemination and the first calving on the formation of milk productivity of cows of the Ukrainian black-sand-white dairy breed]. Biolohiia tvaryn, T. 14, no. 1-2., pp. 486–490.
16. Tytarenko, I. V., Bushtruk, M. V. and Starostenko I. S., 2011. Vidtvorna zdatnist koriv zalezhno vid henealohichnoi nalezhnosti [Reproductive capacity of cows depending on genealogical affiliation]. Zb. nauk. prats Vinnytskoho NAU, no. 8 (48), pp. 74–77.
17. Sharapa, H. S., 1995. Vidtvorna zdatnist koriv novykh porid i henotypiv [Reproductive ability of cows of new breeds and genotypes]. Teoretychni y praktychni aspekty porodoutvoriuvalnoho protsesu u molochnomu ta miasnomu skotarstvi, pp. 323–324.
18. Polupan, Yu. P., Rieznykova, N. L. and Havrylenko, M. S., 2010. Vyznachennia fenotypovoi konsolidovanosti selektsiinykh hrup tvaryn na populiatsiinomu rivni [Determination of phenotypic consolidation of selection groups of animals at the population level]. Metodolohiia naukovykh doslidzhen z pytan selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi : materialy nauk.-teoret. konf., prysviachenoi pamiati akad. UAANV. P. Burkata, (Chubynske, 25 liutoho 2010 r.). K. : Ahrarna nauka,pp. 98–100.
19. Khmelnychyi, S. L., 2017. Otsinka eksterieru tvaryn sumskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody: dys. kand. s.-h. nauk : 06.02.01 Nats. akad. ahrar. nauk Ukrainy, In-t rozvedennia i henetyky tvaryn im. M. V. Zubtsia [Estimation of an exterior of animals of the Sumy intrabreed type of the Ukrainian black-spotted dairy breed: dis. Cand. s.-g. Science: 06.02.01 Nat. acad. agrarian. Sciences of Ukraine, Institute of Animal Breeding and Genetics. MV Zubets]. c. Chubynske Kyiv. obl.
20. Хмельничий С. Л. Оцінка екстер'єру тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи: дис. канд. с.-г. наук : 06.02.01 Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. c. Чубинське Київ. обл., 2017. 222 с.
Published
2021-05-31
How to Cite
Kochuk-Yashchenko , O., Kucher , D., Lobodzinskyi , V., & Holiak , V. (2021). Economic useful features of Simental breed cows of different linears in conditions of organic production. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 88-95. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.13