Form and functional properties of the udder of the black-and-white cattle of different selectio

Keywords: Black-and-White cattle, selection, milk productivity, udder form, intensity of milk production, strength of influence.

Abstract

The form and functional properties of the udder of Black-and-White cattle of Dutch, West German, East German and Ukrainian selection and their connection with dairy productivity were studied. It is established that among the Black-and-White cattle of Dutch selection 66% of cows had a cup-shaped udder, 22 - bath-shaped and 12% - round, among West German - 66, 23 and 11%, East German - 71, 22 and 7% and Ukrainian selection - 50, 24 and 26% respectively. Animals with cup-shaped and bath-like form of the udder had the highest milk yields. Among the animals of Dutch selection of cows with these forms breast milk, depending on lactation, prevailed over individuals with a rounded form of udder by 401-1424 kg, West German selection – by 1386-2747 kg, East German selection - by 546-1396 kg and Ukrainian selection - by 167-788 kg at P & lt; 0.05-0.001 in most cases. Among the animals of West German selection, cows with cup-shaped udder had highest fat content in milk, and East German selection - in cows with a rounded form of udder. No dependence was found in animals of Dutch and Ukrainian selection the above indicator of the form of udder. Animals of Dutch, East and West German origin selection prevailed animals of Ukrainian selection by daily milk yield, by 3.4; 3.1 and 2.0 kg at P<0.001, and cows of Dutch and West German selection predominated East German selection by 1.4 (P<0.001) and 1.1 kg (P<0.001), respectively. Coefficient of the variability of this feature was in the range of 13.6-19.1%. The intensity of milk production in cows - the firstborn of foreign selection was 1.71-1.75 kg / min., Ukrainian selection - 1.58 kg / min. The coefficient of variability of the intensity of milk production in cows of foreign selection was in the range of 15.2-21.9%, and in animals of domestic selection it was much lower and amounted to 6.7%. Correlation coefficient between daily milk yield and milk production intensity in foreign cows selection was negative, statistically significant and ranged from -0.145 (P<0.05) to -0.238 (P<0.001), and in animals of domestic selection - low positive and was 0.174. Strength of influence of udder form on the yields of cows, depending on selection and lactation, ranged from 7.5 to 22.5, on the fat content in milk - from 0.3 to 12.7 and the amount of milk fat - from 8.3 to 23.6%.

References

1. Babiy N.M. 2008. Hospodarsko-biolohichni osoblyvosti chorno-riaboi khudoby vitchyznianoi ta zarubizhnoi selektsii v umovakh zakhidnoho rehionu Ukrainy [Economical and biological peculiarities of Black-and-White cattle of domestic and foreign selection in the conditions of Western Ukraine] : dys… kan. s.-h. nauk : spets. 06.02.01 «Rozvedennia ta selektsiia tvaryn». Kyiv-Chubinske. 225 s.
2. Boiko O.V., Honchar O.F., Sotnichenko Yu.M., Machulnyy V.V. 2017. Efektyvnist selektsii za eksteriernym typom u pleminnykh stadakh molochnykh porid [Efficiency of selection by exterior type in the breeding herds dairy breeds]. Rozvedennia i henetyky tvaryn. Issue. 53. pp. 78–84.
3. Vedmedenko O.V. 2019. Molochna produktyvnist koriv zalezhno vid riznykh faktoriv [Milk production of cows depending on various factors]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. № 107. pp. 119–204. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.27
4 Vyshnevskyi L.V., Voitenko S.L., Sydorenko O.V. 2018. Monitorynh produktyvnosti velykoi rohatoi khudoby molochnykh porid v pleminnykh stadakh doslidnykh hospodarstvakh merezhi NAAN ta rekomendatsii shchodo yii pokrashchennia. Poltava: PP «Astraia», 24 s.
5. Ilyashenko G. D., 0 Polupan Yu. P. 2014. Morfolohiia i spadaiemist vymia koriv ta yikh zviazok z molochnoiu produktyvnistiu [Cow udder morphology and size fall and their connection to the milk productivity]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Issue 48. pp. 68–80.
6. Klopenko N. I. 2012. Morfolohichni osoblyvosti vymia ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi khudoby za vykorystannia holshtynskoi khudoby [Morphological features the udder of the Ukrainian black-pied, suckling cattle for the use of golshtinskogo cattle]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. № 3 (61). pp. 107–111.
7. Kohut M. I. 2018. Porivnialna otsinka morfolohichnykh oznak vymenikoriv symentalskoi kombinovanoi porody [Comparative assessment of udder morphological signs of simultal combined breed cows]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. Issue. 64. pp. 162–171. https://www.doi.org/10.32636/01308521.2018-(64)-14
8 Kosior L.T., Borch O.V., Pirova L.V. 2012. Molochna produktyvnist ta pokaznyky moloko vyvedennia koriv riznoho viku ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi ta holshtynskoi porody [Dairy cow performance and speed of milk of cows of different age of ukrainian black-spotted and holschtyn breeds]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: Zb. nauk. prats. Bila Tserkva. Issue. 7 (90). pp. 105–107.
9 Kuziv M.I. 2009. Produktyvni ta biolohichni osoblyvosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv [Economic and biological particularities of cows of Ukrainian red and white breed of different genotypes]. Naukovyi visnyk LNUVM taBT im. S. Z. Hzhytskoho. T. 11, no 3 (42), ch. 2. pp. 277–280.
10 Kuziv M. I. 2016. Morfolohichni ta funktsionalni vlastyvosti vymeni koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v umovakh zakhidnoho rehionu Ukrainy [Morphological and functional properties of cows udder in Ukrainian black and white dairy cattle in west Ukraine region]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Issue. 5 (29). pp. 63–66.
11. Lakyn H. F. 1990. Byometryia [Biometrics]. M.: Vysshaia shkola 352 s.
12. Lishchuk S.H. 2016. Porivnialna otsinka morfolohichnykh oznak ta funktsionalnykh vlastyvostei vymia u koriv [Comparison of morphological characteristics and functional properties of the udder in cows]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu Issue. 24. ch. 1. pp. 145–150.
13. Marykina O.S. 2014. Otsinka tekhnolohichnykh yakostei koriv spetsializovanykh molochnykh pored [Assessment process qualities of specialized cow’s milk breeds]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Issue. 2/1 (24). pp. 168–172.
14. Omelkovych S. P. 2008. Morfo-funktsionalni vlastyvosti vymia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznykh vyrobnychykh typiv [Morphological and functional characteristics of the udder of Ukrainian black-and-white dairy cows belonging to various industrial types]. Naukovyi visnyk LNUVMtoBT im. S. Z. Hzhytskoho. T. 10, no 2 (37), ch.3. pp. 105–110.
15. Polupan Yu. P., Oleshko V. P. 2015. Morfolohichni osoblyvosti vymia koriv molochnykh porid ta yikh zviazok z nadoiem [Morphological features of cow’s udder of dairy breeds and their relationship with milk yield]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Issue. 2 (27). pp. 21–27.
16. Ponko L. P. 2014. Morfolohichni ta funktsionalni vlastyvosti vymeni tvaryn riznykh linii ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Morphological and functional properties of cattle’s udder of different lines of Ukrainian black-and-white dairy breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Issue. 7 (26). pp. 68–71.
17. Pronoza O. L. 2014. Morfolohichna otsinka vymeni koriv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody riznoho viku pershoho osimeninnia [Morphological evaluation the udder Ukrainian red dairy cow breed, depending on age at first insemination]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Issue. 2/2 (25). pp. 89–92.
18. Romanenko O. A., Shcherbatiuk N. V., Kostash V. B. 2012. Morfofunktsionalni vlastyvosti vymeni i molochna produktyvnist koriv podilskoho zavodskoho typu ukrainskoi chorno – riaboi molochnoi porody [Morphofunctional properties of the udder and milk productivity of cows of podilskyj factory type of the Ukrainian black-and-white dairy breed]. Materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Zootekhnichna nauka: Istoriia, problemy perspektyvy». Kamianets-Podilskyi, pp. 239-241.
19. Siratskyi Y. Z., Ferents L. V., Fedorovych Ye. I. 2006. Funktsionalni vlastyvosti vymia koriv zakhidnoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Functional properties of udder of cows of western intrabreed type of Ukrainian black-and-white dairy breed]. Visnyu Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo». Issue 10 (11). pp. 113–121.
20. Stavetska R., Klopenko N. 2015.Kharakterystyka vymia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Characteristics of the udder of Ukrainian black-and-white dairy cows]. Tvarynnytstvo Ukrainy. no 12. pp. 15–20.
21. Stavetska R. V., Klopenko N. I. 2016. Morfolohichni vlastyvosti vymia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody za vbyrnoho skhreshchuvannia [Udder morphological characteristics of Ukrainian black-and-white dairy breed under absorbing crossbreeding]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. no 51. pp. 153–160.
22. Khmelnychyi L. M. 2003. Morfolohichni ta funktsionalni zminy vymeni koriv u protsesi doinnia [Morphological and functional changes in the udder of cows during milking]. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S. Z. Hzhytskoho. T. 5 (3), ch. 3. pp. 82–88.
23. Alic Ural D., Baritci İ. Determination of relationship between some udder and body traits of Holstein cows by canonical correlation analysis. Kocatepe Veterinary Journal. 2013. Vol. 6 (1). P. 11–17. https://doi.org/10.5578/kvj.5476
24. Bardakcioglu H. E. Sekkin S., Oral Toplu H. D. Relationships between some teat and body measurements of Holstein cows and sub-clinical mastitis and milk yield. Journal of Animal and Veterinary Advances . 2011. Vol. 10 (13). P. 1735–1737. https://doi.org/10.3923/javaa.2011.1735.1737
25. Crossbreds of Jersey × Holstein compared with pure Holsteins for production, fertility, and body and udder measurements during first lactation / Heins B. J., Hansen L. B., Seykora A. J., Johnson D. G., et al. J. Dairy Sci. 2008. Vol. 91. P. 1270–1278. https://doi.org/10.3168/jds.2007-0564
26. Gašparík M., Ducháček J., Stádník L., Tančin V. Impact of a Wide Range of Teat Lengths on Udder Health and Milking Time in Holstein Cows. Scientia agriculturae bohemica. 2019. Vol. 50 (2). P.80–88. https://doi.org/10.2478/sab-2019-0012
27. Genetic associations of in-line recorded milkability traits and udder conformation with udder health / Carlström C., Strandberg E., Johansson K., Pettersson G., et al. Acta Agriculturae Scandinavica, Section Animal Science. 2016. Vol. 66. P. 84–91. https://doi.org/10.1080/09064702.2016.1260154
Published
2021-05-31
How to Cite
Kuziv , M., Fedorovych , Y., Kuziv , N., & Fedorovych , V. (2021). Form and functional properties of the udder of the black-and-white cattle of different selectio. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 96-102. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.14