Assessment of influence of the factor complex on milk productivity of cows

Keywords: influencing factor, milk productivity, breed, line, breeding bull, calving age, year and season of calving, live weight.

Abstract

We have studied influence of gene- and paratype factors on the characteristics of milk producing ability of first-calf cows of Ukrainian Black- and-White, Red-and-White and Holstein dairy breeds through absorbing crossbreeding in similar feeding and keeping conditions at PAF “Yerchyky” Popilnia district Zhytomyr region. It was ascertained that genotype factors have dominant influence on characteristics of milk producing ability of cows. Influence of the breed on milk yield is 2.0%, fat content in milk – 4.5%, protein – 3.9%.  Milk yield of first-calf cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed is 6470 kg, Ukrainian Red- and –White dairy breed – 6630 kg, Holstein breed – 6666 kg with the highest fat and protein content in milk 3.83 and 3.11 % respectively. Influence of linear affiliation on milk yield is 3.6%, fat content in milk – 14.7 %, protein content – 15.4 %.  The highest values of milk yield have first-calf cows of lines Valiant 1650414, Gosco Besna 5694028588, Chifa 1427381milk yield 6701-6878 kg, fat content in milk – 3,82-3,86 %, protein content 3.08-3.14 %. Difference max-min between animals of different lines according to said parameters is respectively 811 kg, 0.15 and 0.13%. Characteristics of milk producing ability of daughters are the mostly predetermined by father’s genotype – milk yield 11.4%, fat and protein content in milk – 31.0 and 31,5% respectively.  Depending on the father, difference max-min by milk yield is 1820 kg, fat content – 0.21%, protein – 0.17%.  Two bulls – Kougar 65439939 and Jarvis 66683713 are especially valuable for selection, their daughters combine high milk yield (over 7000 kg for 305 days of lactation) with maximum content of fat and protein in milk (3.90 and 3.17 % respectively). One of the paratype factors that influences milk-producing ability the most is the year of calving, which determines milk yield on 14,1%, content of fat and protein in milk – 30.4-30.6%.  In the course of 4-5 years milk yield has increased by 1281 kg, fat content in milk 0.17%, protein – 0.14%.  Influence of age and season of calving on milk yield of first-calf cows is insignificant – 0.7-2.7 %. It has been proved, that live weight of first-calf cows influences their milk yield significantly (20.9%) which evidences the necessity of intense growing of young cattle.

References

References:
1. Bazyshyna, I. V., 2017. Formuvannia hospodarsky korysnykh oznak molochnoi khudoby v zalezhnosti vid pokhodzhennia za batkom, linii ta sporidnenoi hrupy [Formation of economically useful features of dairy cattle depending on origin of the father, line and related group]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 53, pp. 69-78.
2. Burkat, V. P., 2003. Desiat rokiv vid dnia nabuttia Ukrplemobiednanniam statusu natsionalnoho obiednannia po pleminnii spravi u tvarynnytstvi [Ten years from the date of acquisition by Ukrplemobiednannia of the status of a national association for breeding in animal husbandry]. Kyiv: Ahrarna nauka.
3. Vedmedenko, O. V., 2019. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh faktoriv na molochnu produktyvnist koriv [The effect of genotypes and paratype factors on milk productivity of cows]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, issue 30, pp.31-38.
4. Vedmedenko, O. V., 2019. Molochna produktyvnist koriv zalezhno vid riznykh faktoriv [Milk production of cows depending on various factors]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, no. 107, pp. 199-204. doi:10.32851/2226-0099.2019.107.27.
5. Voitenko, S. L., 2016. Mozhlyvist pidvyshchennia molochnoi produktyvnosti u koriv lokalnykh porіd [Ability to increase milk productivity in cows of local breeds]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no14, pp. 72-75.
6. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M, Vechorka, V.V. and Havryliuk, O. I., 2014. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh chynnykiv na oznaky molochnoi produktyvnosti koriv riznykh porid [Influence of genotype and paratypic factors on signs of milk production of cows of different breeds]. Visnyk SNAU, issue 2/1 (24), pp. 87–91.
7. Voitenko, S. L., Karunna, T. I., Shaferivskyi, B. S. and Zhelizniak, I. M., 2019. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh faktoriv na realizatsiiu molochnoi produktyvnosti koriv [Influence of genotypic and paratype factors on realization of dairy productivity of cows]. Visnyk SNAU, issue 1-2 (36-37), pp. 21–26. doi:10.32845/bsnau.lvst.2019.1-2.3.
8. Havrylenko, M. S., 2003. Dovichna produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi porody zalezhno vid viku yikhnoho pershoho otelennia [Lifelong productivity of Ukrainian Black-and-White Breed cows depending on the age of their first calving]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 35, pp. 19-26.
9. Hnatiuk, S. I. and Khmelnychyi, L. M., 2010. Formuvannia molochnoi produktyvnosti koriv zalezhno vid vplyvu paratypovykh faktoriv[Formation of milk productivity of cows depending on the influence of paratypic factors].Visnyk SNAU, issue 7 (17), pp. 323-35.
10. Illiashenko, H. D., 2017. Zviazok molochnoi produktyvnosti koriv z zhyvoiu masoiu i vikom pry pershomu osimeninni [Relationship of milk productivity of cows with live weight and age at the first insemination]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 45-50.
11. Ilnytska, O. Yu., Fedorovych, Ye. I. and Babik N. P., 2015. Molochna produktyvnist koriv riznykh linii prykarpatskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Milk yield of cows of different lines of prykarpatska internal type of Ukrainian Red-and-White Dairy Breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok i Instytutu biolohii tvaryn, issue 16, no. 2, pp. 320–324.
12. Kosov, V. A., 2010. Otsinka vplyvu kompleksu faktoriv na selektsiini oznaky molochnoi khudoby [Estimation of influence of a complex of factors on selection signs of dairy cattle]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: zb. nauk. pr., issue 3(72), pp. 80–83.
13. Kruhliak, O. V., 2018. Formuvannia vysokoproduktyvnykh molochnykh stad yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva moloka [Formation of highly productive dairy herds as a factor of increasing the milk production efficiency].Ekonomika APK, no.3, pp. 24-31.
14. Novak, I. V., Fedorovych, V. V. and Fedorovych Ye. I., 2012. Vplyv viku pershoho plidnoho osimeninnia i pershoho otelennia na formuvannia molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Effect of the age first fertile insemination and the first calving on formation of milk productivity of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed].Biolohiia tvaryn, vol.14, no. 1–2, pp. 486–490.
15. Pidpala, T. V. and Bondar, S. O., 2017. Uspadkuvannia selektsiinykh oznak potomstvom buhaiv-plidnykiv holshtynskoi porody [Inheritance of selective features by offspring of bulls of Holstein Breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 53, pp. 173-178.
16. Pishchan, I. S., 2016. Henotypovi ta paratypovi faktory formuvannia molochnoi produktyvnosti koriv shvitskoi porody v avstriiskii ekolohichnii zoni pokhodzhennia [Genotypic and paratypic factors formation of milk productivity of Austrian Swiss breed cows in environmental area of origin]. Naukovyi visnyk LNUVMBT im. Gzhytskoho, vol.18. no 2 (67), pp. 187–194. doi:10.15421/nvlvet6742.
17. Hladii, M.V. et al, 2016. Porivnialna kharakterystyka molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskykh chervono-riaboi, chorno-riaboi molochnykh ta holshtynskoi porid u DPDH «Oleksandrivske» [Comperative description of milk productivity of cows Ukrainian Red -and-White Dairy Cattle and Ukrainian Black-and-White Dairy Cattle and Holstein Breeds in SERF «Oleksandrivske»]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 52, pp. 6-12.
18. Poslavska, Yu. V., Fedorovych, Ye. I. and Babik, N. P., 2015. Vplyv sezonu narodzhennia ta sezonu otelennia koriv na yikh molochnu produktyvnist [The influence of season of birth and calving on their dairy production]. Naukovyi visnyk LNUVMBT im. Gzhytskoho, vol. 17, no.3 (63), pp. 297–302.
19. Sydorenko, O. V., Voitenko, S. L. and Porkhun, M. H., 2020. Rezultaty otsinky velykoi rohatoi khudoby pleminnykh stad doslidnykh hospodarstv merezhi NAAN ta rekomendatsii shchodo vedennia pleminnoi spravy u molochnomu skotarstvi [The results of the assessment of cattle of breeding herds of research farms of the NAAS network and recommendations for breeding in dairy farming]. Poltava: PP Astraia.
20. Skliarenko, Yu. I., Bratushka, R. V. and Cherniavska T. O., 2011. Vplyv sezonu otelennia koriv na riven nadoiv i pokaznyky stiikosti laktatsii [Influence of the calving season of cows on milk yield and stability of lactation]. Naukovyi visnyk LNUVMBT im. Gzhytskoho, vol.13, no. 4(3), pp. 293–296.
21. Dunin, I. M. et al., 2015. Sravnitel'naya ocenka bykov-proizvoditelej krasno-pestroj porody krupnogo rogatogo skota po proiskhozhdeniyu i kachestvu potomstva metodom docheri-sverstnicy (D-S) [The comparative assessment of the bull-sires of the cattle Red-Motley Breed on the origin and the posterity quality by the method of daughter-peer (D-P)]. Vestnik KrasGAU, no. 9, pp. 212-218.
22. Stadnytska, O.I., 2010. Vplyv plidnykiv na formuvannia molochnoi produktyvnosti dochok [Influence of breeders on formation of dairy productivity of daughters]. Materialy VIII naukovoi konferentsii molodykh vchenykh i aspirantiv Instytutu rozvedennia i henetyky tvaryn. Chubynske. pp.69.
23. Bashchenko, et al., 2018. Ukrainian Red-and-White Dairy Breed. In: M. V. Hladiia and Yu. P. Polupana, ed. Selektsiini, henetychni ta biotekhnolohichni metody udoskonalennia i zberezhennia henofondu porid silskohospodarskykh tvaryn[Selection, genetic and biotechnological methods of improvement and preservation of the gene pool of farm animal breeds]. Poltava: LLC ”Techservice Company”, pp. 209-253.
24. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2013. Selektsiine znachennia linii ta buhaiv-plidnykiv u formuvanni oznak molochnoi produktyvnosti yikhnoho potomstva[Selection value of breeding lines and bulls in the formation of signs of milk productivity of their offspring]. Visnyk ZNAEU, no 1, vol. 2 (35), pp. 40–45.
25. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka V. V., 2019. Formuvannia oznak molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody pid vplyvom henetychnykh chynnykiv [Formation of cow's milk productivity traits of ukrainian black- and-white dairy breeds under the influence of genetic factors]. Visnyk SNAU, issue 3 (38), pp. 62–72. doi: 10.32845/bsnau.lvst.2019.3.9
26. Ben Meir YA, Nikbachat M, Fortnik Y, Jacoby S, Levit H, Adin G, Cohen Zinder M,Shabtay A, Gershon E, Zachut M, Mabjeesh SJ, Halachmi I and Miron J (2018). Eating behavior, milk production, rumination and digestibilitycharacteristics of high and low efficient lactating cows. Journal of Dairy Science, 101, 1–12
27. Broucek, Jan & Arave, C.W. & Kisac, Peter & Mihina, Stefan & Fľak, P. & Uhrincat, Michal & Hanus, A. (2006). Effects of Some Management Factors on Milk Production in First-calf Heifers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 19. doi: 10.5713/ajas.2006.672.
28. Mhamdi, N., Bouallegue, M., Frouja, S., Ressaissi, Y., Kaur, S., Ben, M., (2012). Effects of Environmental Factors on Milk Yield, Lactation Length and Dry Period in Tunisian Holstein Cows. doi:10.5772/50803.
29. Verma, M K & Sachdeva, Gulshan & Yadav, A.K. & Gautam, Srijan & Ali, M.M. & Bindal, S.. (2016). Effect of genetic and non-genetic factors on milk yield and milk constituents on sahiwal cattle. 50. 808-810. doi:10.18805/ijar.5711.
30. Senbeta, Ewonetu Kebede. (2018). Effect of Cattle Breed on Milk Composition in the same Management Conditions.
Published
2021-05-31
How to Cite
Piddubna , L., Zakharchuk , D., & Korniichuk , D. (2021). Assessment of influence of the factor complex on milk productivity of cows. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 113-120. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.17