Features of regression dependence of signs in cows of holstein breed of different selection

Keywords: Holstein breed, productive signs, milk yield, regression.

Abstract

It has been used general zootechnical methods (individual accounting of milk productivity, reproductive capacity), laboratory (determination of the quality of milk), variation-statistical method (regression analysis) during the research process. The material of the study was the data of milk productivity and reproductive capacity of cows of two generations of German Holstein breed (n = 362) and Ukrainian (n = 350) selection. The comparative analysis showed that the cows of the Holstein breed of German selection were characterized by lower regression coefficients of traits of milk productivity, except for the protein content in milk, than the animals of the Holstein breed of Ukrainian selection. At the same time, we observe a negative regression dependence on the fat content in milk (bD/M = -0.182), which can be explained by the changes that occur in the process of adaptation of imported cattle to new technological conditions of operation. The cows of Holstein breed of Ukrainian selection set straight regression dependence of milk signs production, yield during 305 days of lactation (bD/M = 0.274), the amount of milk fat (bD/M = 0.279) and the number of milk protein (bD/M = 0.258 ), the amount of milk fat per lactation (bD/M = 0.227) and per day (bD/M = 0.295). It is established that cows of Holstein breed of German selection, despite existence in different natural-climatic and forage conditions, keep not only a high level of productive signs, but also reproductive ability. According to the results of regression analysis, the presence of a rectilinear dependance between both breeding signs and individual traits in related groups of animals (daughter-mother) has established. This, in turn, allowed clarifying the effectiveness of selection in the formation of a highly productive herd of Holstein breed, which occurs through the introduction of uterine livestock and the use of bulls-breeders. A comparative analysis of the regression coefficients of productive signs of Holstein cows of Ukrainian selection revealed that more attention is paid to increasing milk yield in animals and due to this there is an increase in milk fat and protein in daughters which came from mothers of different productivity levels. According to the results of regression analysis, it was found that the selection of Holstein dairy cattle in increasing protein milk yield should be continued, as selection for fat milk production will be much less conducive to increasing the protein content in milk.

References

1. Kramarenko, S. S., Lugovyj, S. I., Ly`xach, A. V. and Kramarenko O. S., 2019. Analiz biometrychnykh danykh u rozvedenni ta selektsii tvaryn [Analysis of biometric data in breeding and selection of animals]. Mykolaiv.
2. Bashchenko, M. I. and Khmelnychyi, L. M., 2002. Adaptatsiini osoblyvosti holshtyniv nimetskoi selektsii [Adaptive features of Holsteins of German selection]. In: mizhvid. tematych. nauk. zb. : «Nove v selektsii, henetytsi ta biotekhnolohii tvaryn». Rozvedennia i henetyka tvaryn, Materialy nauk.-vyrob. konferentsii. Kyiv, issue 36, pp. 28-29.
3. Gill, M. I., 2006. Komponenty fenotypovoi minlyvosti selektsiinykh oznak koriv zavodskykh linii chervonoi stepovoi porody dnipropetrovskoho zonalnoho typu v umovakh vzaiemodii «henotyp×seredovyshche» [Components of phenotypic variability of selection traits of cows of factory lines of red steppe breed of Dnipropetrovsk zonal type in the conditions of interaction "genotype × environment"]. Visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, no. 1, pp. 126-129.
4. Maceevskij, Ja. and Zemba, Ju.,1988. Genetika i metody razvedenija zhivotnyh [Genetics and methods of animal breeding]. Moskva.
5. Movchan, T. V. and Danko, V. I. 2005. Selektsiino-henetychni parametry molochnoi produktyvnosti koriv novostvoriuvanoi chervonoi molochnoi porody [Selection-genetic parameters of milk productivity of cows of newly formed red dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 39, pp. 140-145.
6. Panasiuk, I. M., 1999. Produktyvnist i vidtvorni yakosti holshtynskykh koriv kanadskoi selektsii v umovakh stepovoi zony Ukrainy [Productivity and reproductive qualities of Holstein cows of Canadian selection in the steppe zone of Ukraine]. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S. Z. Hzhytskoho, issue 3, pp. 224-225.
7. Pidpala, T. V., Vojnalovych, S. A., Nazarenko, V. G., Gerasymenko, V. V., Strixa, L. O. and Czxvitava, O. K., 2012. Selekciya molochnoyi xudoby i svynej [Breeding of dairy cattle and pigs]. Mykolaiv.
8. Effa K., 2013. Analysis of longevity traits and productivity of crossbred dairy cows in the Tropical Highlands of Ethiopia. J. of Cell and Animal Biology, Vol. 7, no. 11, pp. 138-143.
9. Archer, S. C., 2014. Association between somatic cell count during the first lactation and the cumulative milk yield of cows in Irish dairy herds. DairySci, issue 9, no. 4, pp. 2135-2144.
10. Jenko, J., Gorjanc, G. and Kovac M., 2013. Comparison between sire-maternal grandsire and animal for genetic evaluation of longevity in a dairy cattle population with small herds. Dairy Sci., issue 96, no. 12, pp. 8002-8013.
11. DuToit, J., VanWyk, J. B. and Maiwashe, A., 2012. Correlated response in longevity from direct selection for production in the South African Jersey breed. Animal Sci., issue 42, no. 1, pp. 38-46.
12. Miglior, F., Muir, B. L. and Van Doormaal, B. G., 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Dairy Sci., issue 89, pp. 1255-1263.
13. Kozyr, V. S., Kovalenko, V. P. and Hekkiiev, A. D. 2017. Produktyvnist holshtyniv riznoi ekoloho-henetychnoi heneratsii i ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v umovakh stepovoi zony Ukrainy [Productivity of Holsteins of different ecological and genetic generation and Ukrainian black-and-white dairy breed in the steppe zone of Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 53, pp. 131-139.
14. Ferents, L. V., Polulikh, M. I. and Ilnytska H. V., 2018. Vplyv zhyvoi masy telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody u rizni vikovi periody na yikhniu podalshu molochnu produktyvnist [Influence of live weight of heifers of Ukrainian black-spotted dairy breed in different age periods on their further milk productivity]. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S. Z. Hzhytskoho, issue 20, no. 84, pp. 104-108. doi: 10.15421/nvlvet8420.
15. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V., Bondarchuk, V. M., Samokhina, Ye. A., 2016. Adaptatsiina zdatnist koriv riznoho henetyko-ekolohichnoho pokhodzhennia [Adaptation ability of cows of different genetic and ecological origin]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 7(30). pp. 121-125.
16. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V., 2015. Spoluchena minlyvist promiriv ta indeksiv budovy tila z nadoiem koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Combined variability of measurements and body structure indices with milking of cows of Ukrainian black-spotted dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 96-102.
17. Tsup, V. I., Yashchuk, T. S. and Vasyliv, A. P., 2015. Selektsiina sytuatsiia u pleminnykh hospodarstvakh z rozvedennia velykoi rohatoi khudoby Ternopilskoi oblasti ta shliakhy yii pokrashchennia [Selection situation in breeding farms of Ternopil region and ways to improve it]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 112-117.
18. Yasevin, S., 2017. Molochna ferma : upravlinnia informatsiieiu [Dairy farm: information management]. Tvarynnytstvo sohodni, no. 5, pp. 24-25.
19. Polkovnykova, O. P., 1997. Pat. 15061 A Ukraina, MKV A 01 K 67/00 Sposib otsinky yakosti henotypu buhaia. Instytut tvarynnytstva Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk. № 9405074; zaiavl. 11.05.94 ; opubl. 30.06.97. Biul. № 3. 5 p.
Published
2021-05-31
How to Cite
Pidpala , T., Strikha , L., Strikha , L., & Zaycev , I. (2021). Features of regression dependence of signs in cows of holstein breed of different selection. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 121-126. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.18