POPULATION AND GENETIC PARAMETERS OF LINEAR CONFORMATION TRAITS COWS FIRSTBORN UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED

Keywords: breed, Ukrainian Black-and-White dairy, conformation type, heritability, correlation

Abstract

Researches on the study of population-genetic parameters of linear type traits of cow’s firstborn of the Ukrainian Black-and-White dairy breed were conducted in the herd of a private enterprise of the Pidlisnivs’ka branch of PE "Buryns’ke" in Sumy district. Conformation type assessment of cows firstborn was performed according to the method by linear classification by the latest ICAR recommendations at the age of 2-4 months after calving according to two systems - 9-score scale, with a linear description of 18 conformation body parts and 100-score classification system taking into account four sets of selection traits that characterize: the severity of dairy type, body development, limbs condition and udder morphological qualities. The highest level of reliable positive relationship with the milk yield per lactation of cows firstborn was found according to the conformation group traits, characterizing the severity of the dairy type of cows (r = 0.451), body development (r = 0.434), qualitative indicators of udder morphological traits (r = 0.468) and by the final type score (r = 0.488). A positive relationship with milk yield was observed by a number of individual descrip-tive conformation traits: height at sacrum (r = 0.358), body depth (r = 0.413), angularity (r = 0.469), rump width (r = 0.431), pelvic limbs posture (r = 0.374), fore (r = 0.466) and rear (r = 0.347) udder attachment, central ligament (r = 0.258) and locomotion (r = 0.334). Body condition score negatively correlated with milk yield (r = 0.338). Sufficient for effective selection the level of heritability coefficients of cows linear traits was found in the vast majority of group traits that characterize the dairy type (0.356), body develop-ment (0.312), udder (0.415) and overall type assessment (0.487), and by descriptive traits : height at sacrum (0.284), chest width (0.144), body depth (0.347), angularity (0.436), rump width (0.274), pelvic limbs posture (0.322), fore (0.357) and rear (0.258) udder attachment and central ligament (0.233). The established significant and reliable correlation variability of group and descriptive con-formation body parts with milk yield during the first lactation confirmed the possibility and expediency of simultaneous selection by productivity and type.

References

1. Adushinov, D., Lazarev, N., Istomin, A., and Mitrenga, V., 2011. Tip teloslozheniya i khozyaystvenno-poleznye priznaki golshtinizirovannogo cherno-pestrogo skota [Body type and economically useful traits of Holsteinized Black-and-White cattle]. Mo-lochnoe i myasnoe skotovodstvo, issue 5, pp. 16–17.
2. Basovskiy, N.Z., 1983. Populyatsionnaya genetika v selektsii molochnogo skota [Population genetics in selective breeding of dairy cattle]. Moskva: Kolos.
3. Basovskiy, N.Z., Burkat, V.P., Vlasov, V.I., and Kovalenko, V.P., 1994. Krupnomasshtabnaya selektsiya v zhivotnovodstve [Large-scale breeding in animal husbandry]. K. : Asotsіatsіya “Ukraїne”.
4. Burkat, V.P., Yefimenko, M.Ya., Podoba, B.Ye. and Dzitsiuk, V.V., 2003. Naukovi i prykladni aspekty henetychnoho moni-torynhu u tvarynnytstvi [Scientific and applied aspects of genetic monitoring in animal husbandry]. Visnyk ahrarnoi nauky, no. 5, pp. 32–39.
5. Burkat, V.P., Polupan, Iu.P. and Yovenko, I.V., 2004. Liniina otsinka koriv za typom [Linear estimation of cows by type]. Kyiv: Ahrarna nauka.
6. Delyan, A., Shcheglov, E., Usova, T., Zabudskiy, Yu., Kamalov, R. and Efimov, I., 2012. Primenenie populyatsionno-geneticheskikh parametrov v selektsii molochnogo skota [Use of population genetic parameters in breeding dairy cattle]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no. 1, pp. 17–18.
7. Ladyka, V.I., Khmelnychyi, L.M. and Salohub, A. M., 2010. Spoluchna minlyvist statei eksterieru koriv z molochnoiu produktyvnistiu [Correlative variability of the conformation body parts cows with milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Bi-lotserkivskoho NAU, issue 3(72), pp. 9–11.
8. Ladyka, V.I., Khmelnychyi, L.M., and Shevchenko, A.P., 2015. Liniina otsinka buhaiv-plidnykiv holshtynskoi ta ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porid za eksteriernym typom yikhnikh dochok [Linear estimation sires of Holstein and Ukrainian Black-and-White dairy breeds by conformation type of their daughters]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(27), pp. 3–8.
9. Lesli, Dzh. F., 1982. Geneticheskie osnovy selektsii sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Genetic basis of farm animals breeding]. Moskva: Kolos.
10. Merkur'eva, E.K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in animal husbandry]. Moskva: Kolos.
11. Polupan, Yu.P., 2007. Subiektyvni aktsenty z deiakykh pytan osnov selektsii ta porodoutvorennia [Subjective accents on some questions about genetic basis of selection and breed formation]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 41, pp. 194–208.
12. Telezhenko, E.V., 2014. Mirovye tendentsii v selektsii golshtinskogo skota [Global trends in the breeding of Holstein cat-tle]. Genetika i razvedenie zhivotnykh. SPb., Pushkin, issue 2, pp. 38–39.
13. Khmelnychyi, L.M., 2007 Otsinka eksterieru tvaryn v systemi selektsii molochnoi khudoby : monohrafiia [Estimation con-formation animals in dairy cattle breeding system: monograph]. Sumy : Mriia.
14. Khmel'nichiy, L.M., 2012. Realizatsiya nasledstvennosti lineynykh priznakov ekster'era bykov-proizvoditeley [Implementa-tion of linear traits heritability of sire’s conformation]. Zootekhniya, no 2, pp. 2–3.
15. Khmelnychyi, L.M., 2009. Realizatsiia spadkovosti buhaiv-plidnykiv u spivvidnosnii minlyvosti liniinoi otsinky z mo-lochnoiu produktyvnistiu koriv u vikovii dynamitsi laktatsii [Implementation inheritance of sires in comparable variability of linear estimation with milk productivity of cows in lactations age dynamics]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka, no. 43, pp. 329–339.
16. Khmelnychyi, L.M. and Vechorka, V.V., 2014. Vikova minlyvist koreliatsii mizh nadoiem ta liniinoiu otsinkoiu typu koriv-pervistok ukrainskykh chorno- ta chervono-riaboi molochnykh porid [Age variability of correlations between milk yield and linear assessment of type cows firstborn of Ukrainian Black- Red-and-White dairy breeds]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats BNAU. Bila Tserkva, no. 1(116), pp. 84–87.
17. Khmelnychyi, L.M. and Vechorka, V.V., 2015. Osoblyvosti eksteriernoho typu koriv ukrainskykh chervono- ta chorno-riaboi molochnykh porid [Features of cows conformation type of Ukrainian Red- and Black-and-White dairy breeds]. Tavriiskyi nau-kovyi visnyk. Kherson, issue 90, pp. 161–166.
18. Khmelnychyi, L.M., Loboda, V.P. and Shevchenko, A.P., 2015. Fenotypova ta spoluchena minlyvist liniinykh oznak ek-sterieru koriv molochnykh porid Sumshchyny [Phenotypic and correlated variability of conformation linear traits of dairy cows in Sumy region]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 103–111.
19. Khmelnychyi, L.M. and Salohub, A.M., 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoi minlyvosti oznak eksterieru koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Features of heritability and connective variability of conformation traits of Ukraini-an Red-and-White dairy breed cows]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU. Vinnytsia, issue 8(48), pp. 59–62.
20. Khmelnychyi, L.M. and Salohub, A.M., 2009. Uspadkovuvanist ta minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv molochnykh pored [Heritability and variability of linear conformation traits cow's dairy breeds]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 43, pp. 339–347.
21. Khmelnychyi, L.M. and Salohub, A.M., 2010. Faktychnyi proiav pleminnoi tsinnosti buhaiv-plidnykiv v realnykh umovakh [The actual manifestation of the breeding value of sires in the real conditions]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 9, pp. 28–30.
22. Khmelnychyi, L.M., Salohub, A.M. and Shevchenko, A.P., 2011. Selektsiino-henetychni parametry oznak eksterieru koriv otsinenykh za metodykoiu liniinoi klasyfikatsii [Selection and genetic parameters of cows conformation traits estimated by the method of linear classification]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny. Kharkiv, issue 22(1), pp. 77–80.
23. Khmelnychyi, L.M., Ladyka, V.I., Polupan, Yu.P. and Salohub, A.M., 2008. Metodyka liniinoi klasyfikatsii koriv mo-lochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [The method of linear classification cows of dairy and dairy-meat breeds by type]. Sumy: VVP “Mriia–1” TOV.
24. Shuklina, A.Yu. and Mel'nikova, N.L., 2015. Otsenka korov-pervotelok cherno-pestroy i ayrshirskoy porod po mor-fofunktsional'nym svoystvam vymeni [Assessment of firstborn cows of Black-and-White and Ayrshire breeds by morphofunctional udder properties]. Vestnik NovGU, issue 86(1), pp. 88–92.
25. Battagin, M., Sartori, C., Biffani, S., Penasa M. and Cassandro, M., 2013. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science, no. 8, pp. 5344–5351.
26. Campos, R.V., Cobuci, J.A., Costa, C.N. and Braccini, N.J., 2012. Genetic parameters for type traits in Holstein cows in Brazil. R. Bras. Zootec., no. 10, pp. 2150–2161.
27. ICAR Guidelines for Conformation Recording of Dairy Cattle, Beef Cattle and Dairy Goats, 1/76. Section – 5, Confor-mation Recording, version June, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording.pdf
28. Kadarmideen, H.N. and Wegmann, S., 2003. Genetic parameters for body condition score and its relationship with type and production traits in Swiss Holsteins. J. Dairy Science, no. 11, рр. 3685–3693.
29. Mulder, H. and Jansen, G., 1999. Derivation of economic values using lifetime profitability of canadian holstein cows. In-terbull Bulletin, no. 21, рр. 1–10.
30. Nemcova, E., Stipkova, M. and Zavadilova, L., 2011. Genetic parameters for linear type traits in Czech Holstein cattle. Czech J. Anim. Science, vol. 56(4), рр. 157–162.
31. Van Raden, P.M., 2004. Selection on Net Merit to improve lifetime profit. Journal of Dairy Science, no. 87, рр. 3125–3131.
32. Zink, V., Stipkova, M. and Lassen, J., Genetic parameters for female fertility, locomotion, body condition score, and linear type traits in Czech Holstein cattle. Journal of Dairy Science, no. 10, рр. 5176–5182.
Published
2021-10-12
How to Cite
Khmelnychyi, L. M., & Khmelnychyi, S. L. (2021). POPULATION AND GENETIC PARAMETERS OF LINEAR CONFORMATION TRAITS COWS FIRSTBORN UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (46), 7-12. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.3.2