THE ROLE OF BULL-SIRES EVALUATED BY THE TYPE OF THEIR DAUGHTERS IN THE FORMATION OF BREEDING HERD FOR THE CONFORMATION AND MILK PRODUCTIVITY

Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, bull-sires, linear type assessment, conformation, correlation

Abstract

By using the method of linear classification, breeding sires were evaluated by the type of their daughters in the herd of enter-prise of the company "Ukrlandfarming" PE "Burynske" Pidlisnivskyi branch in Sumy region for breeding Ukrainian Black-and-White dairy breed. Differentiation of the offspring according to daughter’s assessment by 100-score scale showed significant variability, which depended on their origin. The daughters obtained from Holstein sires were better in terms of estimation in comparison with their peers, whose parents were bull-sires of the created aboriginal Ukrainian Black-and-White dairy breed. In general, according to the generally accepted international scale, assessment indicators of all evaluated groups of sires daughters, regardless of breed, corresponded to the class "good with plus" (80-84 scores). Daughters of bull-sires of the Holstein breed, which were characterized by the best development of the dairy type group traits (82.9-84.3 scores), body (83.2-84.6 scores), limbs (82.8-83.5 scores), udder (83.7-84.5 scores) and the final score for the conformation type (83.7-84.2 scores), similarly differed by higher milk yield of the first (6782-7244 kg) and full-age (8645 - 8931 kg) lactation. The correlation was established between the milk yield per lactation and the group of conformation traits of daughters assessed by the type of sires, thatch characterize the severity of dairy type (r = 0.215-0.478), body (r = 0.286-0.484) and limbs development (r = 0.122-0.422), morphological udder qualities (r = 0.264-0.461) and from the final score of type (r = 0.231-0.468) with a reliability of P <0.05-0.001. Results of estimation the daughters of the herd bull-sires by descriptive body parts of the conformation showed a significant variability by the assessed traits, which varied within 3.2-7.5 scores with variability in the coefficients of variation within 11.2-33.8% and indicated about the need for their improvement.

References

1. Басовський М. З., Рудик І. А., Буркат В. П. Вирощування, оцінка і використання плідників. К.: Урожай, 1992. 216 с.
2. Буркат В. П., Полупан Ю. П., Йовенко І. О. Лінійна оцінка корів за типом. К.: Аграрна наука, 2004. 88 с.
3. Ефимова Л. В., Кулакова Т. В., Иванова О. В., Иванов Е. А. Взаимосвязь между признаками линейной оценки экс-терьера и молочной продуктивностью коров. Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2017. (3):115-124.
4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про племінне тваринництво”. “Голос України”. 25 січня 2000 р. № 13 (2260). С. 4-5. 17
5. Клопенко Н. І., Рудик І. А. Використання селекційно-генетичних параметрів у селекції стада молочної худоби. Тех-нологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква. 2010. Вип. 3 (72). С. 180-182.
6. Когут М. І. Оцінка бугаїв-плідників за типом будови тіла їх дочок. Предгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. № 56 (2). С. 144-149.
7. Контэ А. Ф., Ермилов А. Н., Сермягин А. А. Оценка динамики генетической изменчивости для показателей типа те-лосложения коров-первотелок голштинизированной черно-пестрой породы. Вестник КрасГАУ. 2020. № 8 (161). С. 69-78.
8. Контэ А. Ф., Ермилов А. Н., Янчуков И. Н., Сермягин А. А. Параметры генетической взаимосвязи недостатков экс-терьера с оценкой типа телосложения голштинизированных коров черно-пестрой породы. Генетика и разведение животных. 2018. №3. С. 32-38.
9. Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Буркат В. П., Рубан С. Ю. Реєстрація ICAR. Довідник.Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010. 457 с.
10. Ладика В. І., Хмельничий Л. М., Салогуб А. М. Сполучна мінливість статей екстер’єру корів з молочною продукти-вністю. Збірник наукових праць Білоцерківського НАУ Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква. 2010. Вип. 3 (72). С. 9-11.
11. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. М.: Колос, 1977. 240 с.
12. Полупан Ю. П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формування господарськи корисних ознак молочної худоби : дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Ін-т розведення і генетики тварин НААН. Чубинське, 2013. 694 с.
13. Полупан Ю. П. Оцінка бугаїв за типом дочок. Вісник аграрної науки. 2000. № 5. С. 45-49.
14. Полупан Ю. П. Суб’єктивні акценти з деяких питань основ селекції та породоутворення. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний збірник. К.: Аграрна наука. 2007. Вип.41. С. 194-208.
15. Полупан Ю. П. Удосконалення методики бонітування корів молочних порід за екстер’єром. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвя-ченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката (Чубинське, 25 лютого 2010 року). К. : Аграрна наука, 2010. С. 95-98.
16. Прохоренко П., Сакса Е., Тулинова О. Влияние предков на повышение генетического потенциала коров. Молоч-ное и мясное скотоводство. 2006. №7. С.11-12.
17. Фураева Н. С. Особенности экстерьера молочного скота ярославской породы. Вестник АПК Верхневолжья. 2014. № 4 (28). С. 44-49.
18. Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції молочної худоби : монографія. Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2007. 260 с.
19. Хмельничий Л. М. Реалізація спадковості бугаїв-плідників у співвідносній мінливості лінійної оцінки з молочною продуктивністю корів у віковій динаміці лактацій. Розведення і генетика тварин. К.: Аграрна наука. 2009. Вип. 43. С. 329-339.
20. Хмельничий Л. М., Ладика В. І., Полупан Ю. П., Салогуб А. М. Методика лінійної класифікації корів молочних і мо-лочно-м’ясних порід за типом. Суми: ВВП “Мрія–1” ТОВ, 2008. 28 с.
21. Хмельничий Л. М., Лобода В. П. Ступінь успадковуваності лінійних ознак екстер’єру корів-первісток української червоно-рябої молочної породи. Науковий вісник Луганського НАУ, серія: «Сільськогосподарські науки». Луганськ: Елтон-2. 2013. № 54. С. 147-149.
22. Хмельничий Л. М., Лобода В. П., Шевченко А. П. Фенотипова та сполучена мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід Сумщини. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К.: 2015. Вип. 50. С.103-111.
23. Хмельничий Л. М., Салогуб А. М. Екстер’єрний тип та продуктивність корів-первісток бурої худоби. Проблеми зоо-інженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. пр. Харківської зооветакад. Харків. 2009. Вип. 18. Ч. 1. С. 311-316.
24. Черняк Н., Гончарук О. Екстер’єр корів чорно-рябої молочної породи різних ліній. Тваринництво України. 2011. № 1-2 (21). С. 22-25.
25. Atkins, G., Shannon, J., Muir, B. Using Conformational Anatomy to Identify Functionality and Economics of Dairy Cows. WCDS Advances in Dairy Technology. 2008. 20: 279-295.
26. ICAR Guidelines for Conformation Recording of Dairy Cattle, Beef Cattle and Dairy Goats, 1/76. Section – 5, Conforma -ion Recording, version June, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording.pdf
27. Ladyka V. I., Khmelnychyi L. M., Khmelnychyi S. L. Conformation types of brown cattle of Sumy region of Ukraine (Monograph). Lublin, 2019. 133 р.
28. Madrid S., Echeverri J. Association between conformation traits and productive performance in Holstein cows in the department of Antioquia, Colombia. Veterinaria y Zootecnía. 2014. 8 (1). Р. 35-47.
29. Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Jagusiak W. Genetic relationship between lactation persistency and conformation traits in Polish Holstein-Friesian cow population. Czech J. Anim. Sci. 2016. 61 (2). Р. 75–81.
Published
2021-10-12
How to Cite
Khmelnychyi, L. M., & Karpenko, B. M. (2021). THE ROLE OF BULL-SIRES EVALUATED BY THE TYPE OF THEIR DAUGHTERS IN THE FORMATION OF BREEDING HERD FOR THE CONFORMATION AND MILK PRODUCTIVITY. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (46), 19-27. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.3.4