GROWTH INTENSITY OF THE MEAT AND EGG CHICKENS OF DIFFERENT GENETIC ORIGIN

Keywords: meat and egg hens, crossing, generation, growth intensity parameters, formation intensity, growth uniformity, growth stress

Abstract

The article presents the results of determining the parameters of growth intensity in chickens of different genotypes obtained during the experiment to study the effectiveness of crossing roosters of imported meat crosses with meat-egg females of domestic selection. Among the studied groups of chickens, the maximum intensity of formation is characteristic of chickens of the created synthetic population (Δt=0.4600). This is due to the fact that the bird of this heterogeneous group in live weight had a significant advantage over other birds at 4- and 6-weeks of age (respectively by 46.29-93.33% and 17.50-62.75%). That is, individuals of the created population can be carried to those which are quickly formed. "Kobb" hens F2 groups "K-11" and "K-51" were characterized by higher energy of formation than "Ross": Δt in the former is 0.1305-0.2106, in the latter - 0.1099-0.1172 . The intensity of the for-mation shows a positive relationship with the live weight of chickens at 17 weeks of age - r=0.4795. The highest values of the index of uniformity of growth (Ir=16,9459-19,5039) were hybrids F1 and chickens of the synthetic population "K-5", which indicates a better gradual uniform development of internal organs and systems compared to birds of other studied groups. Meat and egg hens of the created synthetic population "K-5" (26.0961) were characterized by the largest value of average daily gains of live weight up to 6 weeks of age, which was the result of its high values at this age in comparison with poultry of other groups. High values of average daily and relative gains were found in F1 hybrids, which corresponds well with their high live weight at 17 weeks of age. The average daily and relative gains show a positive correlation with the intensity of formation - the correlation coefficient is at the level of 0.5275-0.8156. Increasing the amount of growth and the index of uniformity of growth will contribute to the formation of high live weight in chickens. The growth of average daily and relative gains in poultry of the studied genotypes will increase the index of uniformity of growth: r between SP and Ir is 0.9286, between VP and Ir - 0.8729. The highest value of the growth stress index was found in chick-ens of the created synthetic population "K-5" (In=9.2007), which indicates a high intense growth of systems and organs of their body. The growth stress index can be used to identify groups of birds with more uniform intense growth. These include meat and egg chickens F10 subpopulation "K", hybrids F1 and "Kobb" group "K-51".

References

1. Акімов О. В. Інтенсивність росту чистопорідного і породно-лінійного молодняку свиней. Вісник аграрної науки При-чорномор’я. 2010. Вип. 1. Т. 2. С. 131-135.
2. Баркарь Є. В., Шевченко Д. М. Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. №2(17). С. 68-71.
3. Бондаренко Ю. В., Хвостик В. П. Покращення продуктивності м'ясо-яєчних курей вітчизняної селекції. Вісник СНАУ. Серія „Тваринництво”. 2020. Вип. 2(41). С. 29-32.
4. Задорожний В.В. Порівняльна оцінка ліній бройлерних кросів за енергією росту. Таврійський науковий вісник. 2000. Вип. 14. С. 79-81.
5. Каратєєва О. І. Математичне моделювання росту корів різних типів формування організму та їх наступна молочна проду-ктивність. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. 2016. Т.4. №1. С. 98-101.
6. Коваленко В. П., Болелая С. Ю. Бородай В. П. Прогнозирование племенной ценности птицы по интенсивности процессов роста в раннем онтогенезе. Цитология и генетика. 1998. Т. 32. №3. С. 88-92.
7. Коваленко В. П., Болелая С. Ю. Принципы отбора мясной птицы по напряженности роста в раннем онтогенезе. Те-зисы ІІ Украинской конференции по птицеводству. Борки, 1996. С. 62.
8. Коваленко В. П., Краснощок В. Г. Зв'язок типологічних особливостей гусей з їх відгодівельними та м’ясними якос-тями. Вісник Сумського ДАУ. 2001. Вип. 5. С. 100-103.
9. Коваленко В. П., Нежлукченко Т. І., Плоткін С. Я. Сучасні методи оцінки і прогнозування закономірностей онтогене-зу тварин і птиці. Вісник аграрної науки. 2008. №2. С. 40-47.
10. Ковальов Д. В. Удосконалення прийомів підвищення продуктивності ярок асканійської тонкорунної породи : авто-реф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.01. Херсон, 2000. 17 с.
11. Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й. Особливості росту молодняку овець асканійської м'яcо-вовнової породи в період підсису. Вівчарство та козівництво. 2017. Вип. 2. С. 90-100.
12. Мина М.В., Клевезаль Г. А. Рост животных. М.: Наука, 1976. 291 с.
13. Остапенко В.І. Визначення закономірностей росту птиці з використанням алометричних функцій. Таврійський нау-ковий вісник. 2009. Вип. 64. Ч. 2. С. 47-53.
14. Патрєва Л.С. Оцінка закономірностей росту качок в ранньому онтогенезі. Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.Г. Гжицького. 2005. Т. 7 (№2). Ч. 3. С. 214-217.
15. Свечин Ю.К. Прогнозирование продуктивности животных в раннем возрасте. Вестник сельскохозяйственной на-уки. 1985. №4. С. 103-105.
16. Хвостик В. П. Обґрунтування та практична реалізація методичних підходів до створення нових і удосконалення іс-нуючих популяцій сільськогосподарської птиці : автореф. дис. … докт. с.-г. наук : 06.02.01. с. Чубинське Київської області, 2015. 40 с.
Published
2021-10-12
How to Cite
Khvostik, V. P., & Bondarenko, Y. V. (2021). GROWTH INTENSITY OF THE MEAT AND EGG CHICKENS OF DIFFERENT GENETIC ORIGIN. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (46), 91-94. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.3.12