INFLUENCE OF LACTATION DURATION, SEASON, AGE, BREED COMBINATIONS OF SOWS ON REPRODUCTIVE INDICATORS OF THEIR PRODUC-TIVITY

Keywords: sow, piglets, suckling period, weaning period of piglets, fertility, safety, breed combination

Abstract

In the article, by conducting a four-factor analysis of variance, the strength of the influence of lactation duration, age of sows, their breed combinations at different times of the year, and the interaction of these factors on the change of individual indicators of reproductive productivity of sows. It was found that the duration of the suckling period most significantly affects the nest weight of piglets at weaning – 73,0%, - the average weight of one piglet at weaning – 64,4%, - the absolute growth of piglets in the weaning period – 63,0%, the average daily gain in this period – 8,4%, relative gains in the suckling period – 1,2%, the safety of piglets before weaning – 0,7% and the weight of the nest at birth – 1,9% and the number of piglets at weaning – 0,4% and not had an effect on the total number of piglets at birth and the fertility of sows. The season had an impact on the safety of piglets before weaning – 2,1%, their number at weaning and the average daily gain in the suckling period of 1,6%, relative gains in this period – 1,2%, the absolute growth of piglets in the suckling period - 0,6%, the weight of one piglet and the weight of the nest at weaning - respectively 0,5% and 0,4% and did not affect the total number of piglets at birth, fertility and nest weight of piglets at birth. The age of the sow had a prob-able effect on all studied indicators. He had the greatest impact on the number of weaned piglets – 8,3%, their safety before weaning – 6,7%, the average daily gain in the suckling period – 4,5%, the weight of the nest of piglets at birth – 2,3% and the fertility of sows – 2,2%, the absolute growth of piglets in the suckling period 2,0%, the weight of one piglet and the weight of the nest at weaning -1.9%, the total number of piglets at birth – 1,7%, the relative growth of piglets in the suckling period - 1,2%, the weight of the nest of piglets at weaning – 0,6%. Breed combinations of L♀×VB♂ and VB♀×L♂ sows did not have a probable effect on the reproductive performance indicators studied.

References

1.Антоненко П. П., Свежицев Д. Н. Масляк и др. Нормированое кормление свиней. Д. : Арт-Пресс, 2009. 360 с.
2.Баньковська І. Б., Волощук В. М., Подобєд Л. І., Смислов, С. Ю. Модель оптимізації виробництва якісної свинини в сучасних умовах товарного свинарства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. Вип. 250, С. 114-124.
3.Близнецов А. В. Результативность скрещивания свиней при разных типах кормления. Зоотехния. 2002. № 8, С. 23–25.
4. Виноградський А. І. Раннє відлучення поросят. К. : Урожай, 1975. 64 с.
5.Власов В. І., Ткач Г. В. Глобалізація і мальтузіанство. Економіка АПК. 2005. №9 (131), С. 9-15.
6.Волощук В. М. Особливості селекційно-технологічних рішень та організаційних форм у сучасному свинарстві. Сви-нарство. 2012. №. 61, С. 3-8.
7.Волощук В. М., Рибалко В. П., Березовський М. Д. та ін. Свинарство : монографія. К. : Аграрна наука, 2014. 587 с.
8.Гераніна Л. А. Взаємозв’язок між багатоплідністю свиноматок і ростом поросят у різні сезони року. Свинарство. 2016. Вип. 68. С. 59–63.
9.Гетя А. А. Організація селекційного прогресу в сучасному свинарстві: Монографія. Полтава: Полтавський літератор, 2009. 192 c.
10.Жирников Н. И. Влияние различных сроков отъема поросят на репродуктивные качества маток, рост и ра-звитие приплода. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2008. № 1(17), С. 84–86.
11.Козина Е. А., Жемер Ю. А. Рост и сохранность поросят при разных сроках отъема. Актуальные направления фу-ндаментальных и прикладных исследований. 2019, С. 18-21.
12.Кузьменко М. В. Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової маси. Вісник аграрної науки. 2012. №. 12, С. 77-78
13.Ленина В. И. Повышение эффективности использования маточного стада свиней. Всесоюзн. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. М: Колос, 1983. 179 с.
14.Луговий С. І., Лихач В. Я. Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества. Тех-нологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць Білоцерк. національний аграр. ун-т. Біла церк-ва. 2015. Вип. 1(116), С. 45-49.
15.Морару И., Фогльмайр Т., Грисслер А. и др. Энциклопедия воспроизводства. К. : Рема-Принт, 2012. 225 с.
16.Немченко В. В. Продовольча безпека України. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Т. 2. №. 4, С. 70.
17.Перевойко Ж, А., Косилов В. И. Воспроизводительная способность свиноматок крупной белой породы и её двух-трёхпородных помесей. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. Вып. 6, С. 161 – 163.
18.Піотрович Н. А. Формування відтворювальних якостей свиноматок та оцінка їх комбінаційної здатності. Авторефе-рат дисертації. Миколаїв, 2017. с. 14
19.Плохинский H. A. Биометрия. М. : Моск. ун-т, 1970. 366 с.
20.Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М. : Колос, 1969. 256 c.
21.Повод М. Г., Корж О. В., Нестеров А. М. Вплив пори року на відтворні якості свиноматок данської селекції. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво.2017. Вип. 5 (2), С. 111-113.
22.Повод М. Г. Поведінка та продуктивність підсисних свиноматок впродовж року за різних умов утримання. Техноло-гія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2015 Вип. 2, С. 35 – 41.
23.Польовий Л. В., Кульчицька А. П. Формування м’ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду. Вісник аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип. 4 (98), С. 190-191.
24.Походня Г. С., Корниенко П. П., Малахова Т. А. Кренева Т. В., Маменко А. М. Эффективность выращивания поро-сят при различных сроках их отъёма. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2017. Вып. 33. Ч. 1, С. 129-134.
25.Руковицан О. В. Вплив порядкового номеру опоросу на продуктивність свиноматок великої білої породи. Студе-нтський науковий вісник МНАУ. 2018. С. 243-249.
26.Седіло Г. М., Пундик В. П., Каплінський В. В., Тесак Г. В. Раннє відлучення поросят: переваги та проблеми. Збірник наукових праць Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55 (II), С. 176-177.
27.Стародубець О. О., Стародубець А. А. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2015. Вип. 2 (84). Т. 2, С. 100 – 104.
28.Стрельцов В. А., Лавров В .В. Естественная резистентность у поросят при различных сроках отъема.Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения и 50-летию трудовой дея-тельности Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного ученого Брянской области, Почетного профессора Брянско-го ГАУ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Гамко Леонида Никифоровича. 2016, с. 280-283. 29.Творогова Е. В. Экономические предпосылки внедрения технологии сверхраннего отъема поросят. Вестник Чува-шского государственного педагогического университета им. И. Я Яковлева. 2013. № 2 (78). С. 159-162
30.Христофор Л. Х. Влияние срока отъема поросят на продуктивность и воспроизводительные качества сви-номаток в условиях Якутии: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.02.04 "Ветеринарная хирургия. Якут. гос. с.-х. акад., 2006. 19 с.
31.Черненко А. В. Вплив способу утримання свиноматок на продуктивні якості свиней різних генотипів : дис. кандида-та с.-г. наук : 06.02.04. Херсон, 2008. 166 с.
32.Campbell J. M., Crenshaw J. D., Polo J. The biological stress of early weaned piglets. Journal of animal science and bio-technology. 2013. issue 1, Р. 19.
33.Jarvis S., et al. Effects of weaning age on the behavioural and neuroendocrine development of piglets. Applied Animal Behaviour Science. 2008. Issue 1, P. 166-181.
34.Knecht D., Srodon S., and Duzinski K. The impact of season, parity and breed on selected reproductive performance pa-rameters of sows. Arch. Anim. Breed. 2015. issue 58, РР. 49-56
35.Lazarevich A.N., Efimova L.V., Ivanova O.V. Effectiveness analysis of crossbreding the hybrid sows with thoroughbred and terminal sires. In the World of Scientific Discoveries, Series B. 2017. issue 2, Р. 16-32.
36.Leibbrandt V. D., Ewan J. R.C., Zimmerman D.R. Effect of weaning and age at weaning on baby pig performance. Anim. Sci. 1975. issue 40, рр. 1077–1080.
37.Marin D. Nursing management and its impact on weaned piglet weight. Porcine Research. 2012. vol. 2, issue 1, pp. 23–26.
38.Peet B. Is it time to re-assess your weaning age? [electronic resource] Western Hog Journal.-Sheffield: Benchmark House, February, 2003. Access mode: www.thepigsite.com/articles/807/is-it-timeto-reassess-your-weaning-age
39.Turpin D. L, Langendijk P, Chen T. Y, Pluske J. R. Intermittent Suckling in Combination with an Older Weaning Age Im-proves Growth, Feed Intake and Aspects of Gastrointestinal Tract Carbohydrate Absorption in Pigs after Weaning. Animals (Basel). 2016;6(11):66. Published 2016 Oct 25. doi:10.3390/ani6110066.
40.Ushakova S. Influence of boars of different breeds on reproductive qualities of sows in multipedigree crossbreeding. Visnyk Agrarnoi Nauky. 2016. issue. 94 (2), Р. 68-69. 41.Whiting T., Pasma T. Isolated weaning technology: humane benefits and concerns in the production of pork. The Canadi-an veterinary journal. 2008. issue 49, рр. 293-301.
Published
2021-10-12
How to Cite
Shvachka, R. P. (2021). INFLUENCE OF LACTATION DURATION, SEASON, AGE, BREED COMBINATIONS OF SOWS ON REPRODUCTIVE INDICATORS OF THEIR PRODUC-TIVITY. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (46), 107-120. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.3.15