AGE PARAMETERS OF LINEAR GROWTH OF HEIFERS OF SUMY INTRABREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED

Keywords: growth, measurements, body structure, heifers, Sumy intrabreed type, Ukrainian Black-and-White dairy

Abstract

The results of research on the assessment of repair heifers of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed on the indicators of growth and development using linear measurements body parts of the conformation and live weight gain have been presented. The assessment of repair heifers by the main conformation measurements and live weight within the formed age groups from birth to 18 months of age was carried out in the herd of the private enterprise "Burynske" Pidlisnivska branch of Sumy district. 11 main measurements of the body parts were determined: withers and sacrum height, chest depth and width (with a measuring stick); width in hook bones, in hip joints and ischial humps; lateral rear length (measuring compass); oblique body length, chest and pastern girth (measuring tape). The animals were weighed on the day of the measurements. Heifers were characterized by the most intensive growth in the milk period of their development, later this process slowed down. The implementation of this feature provided a relative increase in live weight from birth to 3 months of age at the level of 97.0%, in subsequent periods - from 3 to 6 months, respectively - 50.8%, from 6 to 9 months - 29.9%, from 9 to 12 months - 20.9%, from 12 to 15 months - 13.7% and from 15 to 18 months - 11.9%. The development of live weight of repair heifers of Sumy intrabreed type ensured its increase at the time of mating age at the level of 425 kg, providing the requirements of the desired type. Based on the age dynamics of growth, the parameters of linear growth standards from birth to 18 months of age have been developed, the use of which allows to control the process of intensity growing repair heifers.

References

1. Burkat, V.P., 2001. Kontseptualni zasady selektsii u skotarstvi [Conceptual foundations of breeding in livestock]. Visnyk Sumskoho DAU. Seriia “Tvarynnytstvo”. Sumy, 16–17.
2. Vdovychenko, Yu.V., Podoba, B.Ye. and Diedova, L.O., 2005. Metodyka z vyvchennia rostu i rozvytku molodniaku velykoi rohatoi khudoby riznykh napriamiv produktyvnosti [Methods for studying the growth and development of young cattle in different areas of productivity]. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky i biotekhnolohii u tvarynnytstvi. Kyiv: Ahrarna nauka, 34–52.
3. Honcharova, I.I., 2010. Otsinka hospodarsko-korysnykh oznak remontnykh telyts riznoi intensyvnosti vyroshchuvannia [Assessment of economically useful traits of replacement heifers of different rearing intensities]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny. Zb. nauk. prats Kharkivskoi DZVA, issue 21, pp. 92–95.
4. Yefimenko, M.Ya., Ruban, S.Yu., Biriukova, O.D., Bratushka, R.V., Kovalenko, H.S., Cherniak, N.H., Sharan, P.I., Kuzebnyi, S.V., Havrylenko, M.S., Pryima, S.V., Shvets, N.V. and Holosa, H.O., 2013. In: M.Ya. Yefimenko, ed. Prohrama selektsii ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody velykoi rohatoi khudoby na 2013-2020 roky [Breeding program of the Ukrainian Black-and-White dairy breed of cattle for 2013-2020]. Chubynske, 56.
5. Zubets, M.V., Karasik, Yu.M., Bliznichenko, V.B. [i dr.]. 1988. Rekomendatsii po vyrashchivaniyu pomesnykh golshtinskikh korov [Recommendations for raising crossbreed Holstein cows]. Kiev, 17.
6. Zubets, M.V. and Burkat, V.P., 2002. Osnovni kontseptualni zasady novitnoi vitchyznianoi teorii porodoutvorennia [Basic conceptual principles of the latest domestic theory of breed formation]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Kyiv: Naukovyi svit, issue 36, pp. 3–10.
7. Ivashkov, A., I. and Ryzhkova, L. Yu., 2006. Osobennosti rosta vysokoproduktivnykh korov [Growth features of highly productive cows]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta, no. 1(6), pp. 121–122.
8. Lytvynenko, T.V., 2010. Vikovi zminy intensyvnosti rostu remontnykh telyts holshtynskoi porody [Age-related changes in the intensity of growth of replacement heifers of the Holstein breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia “Tvarynnytstvo”. Sumy, no. 12(18), pp. 73–75.
9. Merkur'eva, E.K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in the animal husbandry]. Moskva: Kolos.
10. Pidpala, T.V. and Popenko, A.A., 2009. Liniinyi rist telyts ukrainskoi chervonoi molochnoi porody [Linear growth of heifers of the Ukrainian Red dairy breed]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Kherson, issue 64, pp. 12–17.
11. Polupan, Yu. P., 2016. Ontohenetychni osoblyvosti formuvannia eksterieru molodniaku [Ontogenetic features of the exterior formation of young animals]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 52, pp. 63–81.
12. Romanenko, O.A., Shcherbatiuk, N.V. and Dorofieiev, D.Yu., 2010. Vplyv vyroshchuvannia telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody na nastupnu molochnu produktyvnist [Influence of raising heifers of the Ukrainian Black-and-White dairy breed on subsequent milk productivity]. Zb. nauk. Prats Podilskoho DAT universytetu. Kamianets-Podilskyi, issue 18, pp. 178–180.
13. Tulinova, O.V., Vasil'eva, E.N., Egiazaryan, A.V. and Solovey, V.B., 2011. Molochnaya produktivnost' ayrshirskikh pervotelok v zavisimosti ot intensivnosti ikh rosta v raznye periody vyrashchivaniya [Milk productivity of Ayrshire first-calf heifers depending on the intensity of their growth in different periods of rearing]. Zootekhniya, no. 8, pp. 2–4. 14. Khmelnychyi, L.M., 2012. Otsinka rostu ta rozvytku telyts ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za vykorystannia vahovykh ta liniinykh parametriv [Assessment of the growth and development of heifers of the Ukrainian Red-and-White dairy breed using weight and linear parameters]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no. 12, pp. 18–21.
15. Heinrichs, A.G. and Losinger, W.S., 1998. Growth of Holstein dairy heifers in the United States. J. Animal Science, issue 76, pp. 1254–1260.
16. Hofman, P.C., Brehm, N.M., Price, S.G. and Adams, A., 1996. Effect of accelerated postpubertal growth and early on lactation performance of primiparous Holstein heifers. J. Animal Science, issue 79, pp. 2024–2031.
17. Markusfeld, O. and Ezra, E., 1993. Body measurements, metritis and postpartum performance of first lactation cows. J. Animal Science, issue 76, pp. 3771–3778.
Published
2022-01-05
How to Cite
Ladyka, V. I., & Khmelnychyi, S. L. (2022). AGE PARAMETERS OF LINEAR GROWTH OF HEIFERS OF SUMY INTRABREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4 (47), 3-6. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.1

Most read articles by the same author(s)