INDICATORS OF PROTEIN METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH FATTENING AND MEAT QUALITIES IN YOUNG PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES

Keywords: pigs, breed, genotype, gene, fattening and meat qualities, index, variability, correlation, economic efficiency

Abstract

The article presents the results of studies of some biochemical parameters of blood serum, as well as fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of different genotypes by the gene of the melanocortin receptor MC4R. The research was conducted in «Druzhba-Kaznacheyivka» LLC of Dnipropetrovsk region, «Jazz» meat-packing plant, research center of biosafety and ecological control of agro-industrial resources of Dniprov’sk State Agrarian Economic University, genetics laboratory of the Institute of Pig Breeding and Agroindustrial Production of NAAS and of Animal Husbandry of the State Institution Institute of Grain Crops of NAAS. Evaluation of young pigs of large white breed for fattening and meat qualities was carried out taking into account the following indica-tors: the average daily increase in live weight during the period of control fattening, g; age of live weight 100 kg, days; fat thickness at the level of 6-7 thoracic vertebrae, mm, length of chilled carcass, cm; length of the bacon half of the cooled half-carcass,cm (Berezovsky, Khat’ko, 2005). DNA-typing of animals was performed in the genetics laboratory of the Institute of Pig Breeding and APV NAAS (Kim, Lee, Shin et al., 2006). The content of total protein (g/l) and the level of urea (mmol/l) in the serum of 5-month-old animals were studied according to conventional methods (Vlizlo et al., 2012). Biometric parameters were calculated according to the methods of Lakin (1990). It was found that the biochemical parameters of blood serum of young pigs of experimental groups correspond to the physiological norm of clini-cally healthy animals, and young pigs of genotype MC4RAG significantly outperform peers of genotype MS4RAA at the age of 100 kg, thickness of fathead minnow on average by 4.47 %. The number of significant correlations between biochemical parameters of blood serum, fattening and meat qualities of young pigs of large white breed of genotype MC4RAA is 40.00 %, MC4RAG - 50.00 %. This indicates the possibility of using interior indicators for early prediction of fattening and meat qualities in young pigs of large white breed. The maximum increase in additional products was obtained from young pigs of large white breed of the MC4RAG genotype by the melanocortin receptor gene. It is +2.02 %.

References

Tserenyuk O. M. (2014). Vidhodivel’ni yakosti molodnyaku svyney z riznoyu stresostiykistyu v period «kryzy vidluchennya» [Feeding qualities of young pigs with different stress resistance during the «weaning crisis»] Ahrarnyy visnyk Prychornomor’ya. Issue 71-2. P. 75-78. [in Ukrainian].

Ban`kovs`ka I.B. (2016) Analiz yakosti tush i mʺyasa svyney riznykh komertsiynykh henotypiv [Quality analysis of carcasses and meat of pigs of different commercial genotypes]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomor’ya. Mykolaiv, Issue 3 (91), рр. 135-145 . [In Ukrainian]

Khalak V.I. (2019) Biokhimichni pokaznyky syrovatky krovi ta yikh zv'yazok z vidhodivelnymy i m’yasnymy yakostyamy ta fizyko-khimichnymy vlastyvostyamy naydovshoho myaza spyny molodnyaku svyney velykoyi biloyi porody [Biochemical parameters of blood serum and their relationship with fattening and meat qualities and physicochemical properties of the longest back muscle of young pigs of large white breed]. Zernovi kultury. Dnipro: “New Ideology”, Volume 3, No. 2, рр. 361–368. [In Ukrainian]

Berezovsky N.D., Onishchenko A.A. (2007). Inter'yernyye pokazateli produktivnosti chistoporodnykh i gibridnykh sviney [Interior performance indicators of purebred and hybrid pigs]. Sovremennyye problemy intensifikatsii proizvodstva svininy : sb. nauch. tr. Ul'yanovskaya gosudarstvennaya s.-kh. akademiya. Ul'yanovsk. T.1: Razvedeniye, selektsiya, genetika i vosproizvodstvo sviney. Р. 313–315 [in Russian].

Furata S., Hashimoto T/ Partification and properties of 3 – hydroxyacyl coenzyme a dehydrohenese – binding protein from rat liver mitochondria // L. Of biochemistry/ - 1995. - T. 118-№4. – P. 810-818.

Khalak V.I. (2014). Fermenty syrovatky krovi molodnyaku svyney ta yikh zv'yazok z yakisnymy pokaznykamy svynyny [Serum enzymes of young pigs and their relationship with quality indicators of pork]. Stratehichni napryamky staloho vyrobnytstva sil’s’kohospodars’koyi produktsiyi na suchasnomu etapi rozvytku ahrarnoho kompleksu Ukrayiny. Tezy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh i spetsialistiv 22-23 travnya 2014 roku. Dnipropetrovs’k: Aktsent PP, P. 83- 86. [in Ukrainian].

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, O., Il’chenko, M., Horchanok, A. (2020a). Effect of blood serum enzymes on meat qualities of piglet productivity. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 158–161. (doi: 10.15421/2020_25).

Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., Lytvyshchenko, L. (2020b). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356–360. (doi: 10.15421/2020_109).

Tserenyuk O.M. (2010). Efekt heterozysu pry retsyproknomu skhreshchuvanni porid velyka bila ta landras [Тhe effect of heterosis in reciprocal crossing of large white and landrace breeds]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya. Mykolayiv, Issue 1. T 2. Р. 66–70 [in Ukrainian].

Pelykh V.G., Ushakova S.V. (2015). Pidvyshchennya produktyvnosti svyney shlyakhom poyednanosti batʹkivsʹkykh par u dvoporodnomu skhreshchuvanni Increasing the productivity of pigs by combining parent pairs in two-breed crossing. Ahrarnyy visnyk Prychornomorʺya. Mykolayiv, Issue 4. Р.145–152. [in Ukrainian].

12. Shul’ga Yu.I., Dudka O. I., Maslyuk A. M. (2012). Henotypy svyney askaniyskoyi selektsiyi: mynule ta s’ohodennya. [Genotypes of pigs of Askanian selection: past and present]. Tvarynnytstvo Ukrayiny. № 8. P. 76–79. [in Ukrainian].

Susol R.L. (2013). Vidhodivel’ni ta m’yasni yakosti molodnyaku svyney porody p’yetren z urakhuvannyam DNK-markeriv. [Feeding and meat qualities of young pigs of the Pietren breed, taking into account DNA markers]. Ahrarnyy visnyk Prychornomor’ya: zb. nauk. pr. – Odes’kyy DAU, Issue 70. P. 91-97. [in Ukrainian].

Lugovoy S.I., Kramarenko S.S. (2010). Otsenivaniye effektivnoy chislennosti populyatsii sviney krupnoy beloy porody na osnove molekulyarno-geneticheskikh markerov [Estimation of the effective population size of large white pigs based on molecular genetic markers] Sovremennyye problemy intensifikatsii proizvodstva svininy v stranakh SNG: sb. nauch. trudov po materialam XVÍÍ mezhdunarodnoy nauch. – prakt. konf. po svinovodstvu, Ul'yanovsk, P. 210-216. [in Russian].

Hugo A., Osthoff G., Jooste P.J. Effect ofslaughterweight on the intramuscularfat composition of pigs. Proceedings of t he 45th international congress of meat science and technology. (Yokohama, Japan, 1–6 August 1999). Р. 496–497.

Berezovs’kyy M.D., Khat’ko I.V. (2005). Metodyky otsinky knuriv i svynomatok za yakistyu potomstva v umovakh pleminnykh zavodiv i pleminnykh reproduktoriv [Methods of assessment of boars and sows by the quality of offspring in the conditions of breeding plants and breeding breeders]. Suchasni metodyky doslidzhen’ u svynarstvi. Poltava, P. 32-37. [in Ukrainian].

Vlizlo, V.V. and etc. (2012). Laboratorni metody doslidzhenʹ u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni: dovidnyk / Lviv: SPOLOM,. – 767 р. [In Ukrainian].

Kim, K.S., Lee, J.J., Shin, H.Y., Choi, B.H., Lee, C. K., Kim, J.J., Cho, B.W., & Kim, T.H. (2006). Association of melanocortin 4 receptor (MC4R) and high mobility group AT-hook 1 (HMGA1) polymorphisms with pig growth and fat deposition traits. Animal Genetics, 37 (4), 419–421. doi: 10.1111/j.1365-2052.2006.01482.x

Kim, K.S., Larsen, N.J., & Rothschild, M.F. (2000). Rapid communication: linkage and physical mapping of the porcine melanocortin-4 receptor (MC4R) gene. Journal of Animal Science, 78 (3), 791. doi: 10.2527/2000.783791x

Bazhov G.M., Komlackij V.I. (1989). Biotehnologija intensivnogo svinovodstva [Intensive pig farming biotechnology]. M.: Rosagropromizdat, 269 p. [in Russian].

Metodika opredelenija jekonomicheskoj jeffektivnosti ispolzovanija v selskom hozjajstve rezultatov nauchno-issledovatelskih rabot, novoj tehnologii, izobretenij i racionalizatorskih predlozhenij [Methodology for determining the economic efficiency of the use in agriculture of the results of scientific research, new technology, inventions and rationalization proposals]. M.: VAIIPI, 1983, 149 р. [in Russian].

Lakin, G.F. (1990). Biometrija [Biometrics]. M.: Vysshaja shkola, 352 р. [in Russian].

Published
2022-01-05
How to Cite
Khalak, V. I. (2022). INDICATORS OF PROTEIN METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH FATTENING AND MEAT QUALITIES IN YOUNG PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4 (47), 18-23. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.4