FEATURES OF THE CONFORMATION COWS OF BLACK-AND-WHITE CATTLE OF VARIOUS ORIGINS BY MEASUREMENTS AND BODY STRUCTURE INDICES

Keywords: Holstein, Ukrainian Black-and-White dairy, cows, conformation, measurements, body structure, udder

Abstract

Studies on the assessment of cows of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breeds by measurements of body structure and udder were conducted in the herd of the farm PE "Burynske", Pidlisniv branch of Sumy region. The variability of meas-urements cows of different origins in the age of lactations dynamics confirmed the intrabreed variability with varying reliability degree of the difference between the indicators of evaluated body structure types. According to the assessment of measurements at the age of the first, second, third and older lactation, by the best indicators were distinguished Holstein cows. The variability and level of body structure indices at the present stage of selection in the age dynamics of lactations of cows of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breed testified about the positive formation dynamic of the conformation of animals this cattle in the direction of dairy type with the best indicators in Holsteins of domestic selection. A comparative analysis of the cows-firstborn of Holstein and Ukrainian Black-and-White dairy breeds by measurments of the udder morphological traits revealed an obvious advantage of Holstein cows. Among the evaluated livestock of Holstein breed, 86% of cows-firstborn have the desired bath-like udder shape and 92% have a cylindrical teat shape, which is 5 and 6% more compared to Ukrainian Black-and-White dairy breed, respectively. Only 3% of cows have a stepped udder among Holsteins, or 4% less than among cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed. The obtained re-search results indicate about positive selection effect on the application of further crossing of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed by Holstein sires, which will lead to improved development of body structure and udder in their offspring.

References

Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1967. 463 с.

Буркат В. П., Полупан Ю. П., Йовенко І. В. Лінійна оцінка корів за типом. К.: Аграрна наука, 2004. 88 с.

Гладій М. В., Єфіменко М. Я., Полупан Ю. П., Коваленко Г. С., Черняк Н. Г., Прийма С. В. Українська чорно-ряба молочна порода. У кн.: Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин. М. В. Гладій, Ю. П. Полупан [та ін.]; за ред.: М. В. Гладія і Ю. П. Полупана; ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН. Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. С. 253-267.

Даньків В. Я. Створення високопродуктивних стад комбінованого напряму продуктивності в умовах Прикарпаття. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 58 (ІІ). С. 109-113.

Ефименко М. Я. Методические рекомендации по созданию нового внутрипородного типа черно-пестрого скота с использованием голштино-фризских быков. Методические рекомендации по селекции и воспроизводству крупного рогатого скота. К., 1980. С. 36-40.

Ефименко, М. Я. Украинская черно-пестрая молочная порода: генезис, состояние и перспективы селекции. Розведення і генетика тварин. К.: Аграрна наука. 2010. Вип. 44. С. 17-20.

Єфіменко М. Я., Рубан С. Ю., Бірюкова О. Д., Братушка Р. В., Коваленко Г. С., Черняк Н. Г., Шаран П. І., Кузебний С. В., Гавриленко М. С., Прийма С. В., Швець Н. В., Гольоса Г. О. Програма селекції української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби на 2013-2020 роки; за ред. М. Я. Єфіменка. Чубинське, 2013. 56 с.

Каратєєва О. І., Лесік І.М. Оцінка екстер'єру основних промірів будови тіла телиць залежно від їх походження. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2020. Вип. 4. С. 79-87.

Козир В. С., Мовчан Т. В. Екстер’єрна оцінка та її зв'язок з продуктивністю корів різних порід. Вісник аграрної науки. 2003. № 2. С. 36-38.

Кравченко Н. А. Разведение сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1973. 486 с.

Красота В. Ф., Лобанов В. Т., Джапаридзе Т. Г. Разведение сельскохозяйственных животных. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 1983. 413 с.

Кузів М. І. Екстер’єрні особливості корів-первісток української чорно-рябої молочної породи. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. Т. 3, № 2 (44). С. 270–274.

Кузнецов В. М. Сахалинская популяция голштинской породы : монография. Чебоксары: ИД «Среда», 2020. 248 с.

Ладика В. І., Хмельничий Л. М. Особливості фенотипової різноманітності корів за екстер’єрним типом в аспекті збереження генофонду бурої худоби. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Тваринництво». 2018. Вип. 2 (34). С. 3–10.

Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. М.: Колос, 1977. 240 с.

Полупан Ю. П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формування господарськи корисних ознак молочної худоби : дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01 с. Чубинське Київської обл., 2013. 694 с.

Полупан Ю. П., Коваль Т. П. Зв'язок морфологічних особливостей вим’я корів червоної молочної худоби з їхньою молочною продуктивністю. Вісн. аграр. науки. 2006. № 11. С. 49–52.

Прохоренко П. Н., Логинов Ж. Г. Голштино-фризская порода скота. Л. : Агропромиздат, 1985. 237 с.

Солдатов А. П. Голштинская порода. Полный каталог пород домашних животных. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 128 с.

Ставецька Р., Клопенко Н. Характеристика вим’я корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування. Тваринництво України. 2015. №12 (72). С. 15-20.

Федорович В. В., Бабік Н. П. Ваговий та лінійний ріст корів червоної польської породи в умовах західного регіону України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Львів, 2012. Т. 16, № 3 (60), ч. 3. С. 199–205.

Хмельничий Л. М. Екстер’єрний тип та продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН. Харків. 2003. №. 84. С. 142-146.

Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції молочної худоби : монографія. Суми : ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2007. 260 с.

Хмельничий Л. М., Бардаш Д. О. Показники довголіття корів української червоно-рябої молочної породи залежно від частки спадковості голштинської породи. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2019. Вип. 4(39). С.13-19. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.2

Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Вікова мінливість кореляцій між надоєм та лінійною оцінкою типу корів-первісток українських чорно- та червоно-рябої молочних порід. Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. Збірник наукових праць БНАУ. Біла Церква. 2014. № 1 (116). С. 84-87.

Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід. Розведення і генетика тварин. К.: Аграрна наука. 2008. Вип. 42. С. 318 326.

Published
2022-01-05
How to Cite
KhmelnychyiіL. M., & Karpenko, B. M. (2022). FEATURES OF THE CONFORMATION COWS OF BLACK-AND-WHITE CATTLE OF VARIOUS ORIGINS BY MEASUREMENTS AND BODY STRUCTURE INDICES. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4 (47), 24-32. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.5