HOLSTEIN BREEDS DEPENDING ON THE ESTIMATION OF THE UDDER-MASS-METRIC INDEX

Keywords: Holstein, Ukrainian Black-and-White dairy, index, udder, milk yield, cow first-born

Abstract

The study on the evaluation of cows first-born of Holstein and Ukrainian Black-and-White dairy breeds by udder-mass-metric index (UMMI) was conducted in the herd of the company "Ukrlandfarming" PE "Burynske" Pidlisnivsky branch of Sumy region. The distribution of groups evaluated by the udder-mass-metric index of cows first-born of experimental breeds, depending on the value of index within the gradations of three conventional units into five classes, revealed a clear pattern of the correlative influence of its level on cows milk productivity. With each subsequent increase in the value of UMMI by three conventional units, the average yield of cows of each group gradually increased in both cows of Holstein and Ukrainian Black-and-White dairy breed. The difference be-tween adjacent classes in Holstein cows first-born ranged from 222 kg (between classes 7.1-9.0 and 9.1-12.0 conv. units) to 503 kg (between classes 15.1-18.0 and 18.1 or more conv. units. Between the extreme classes, the difference in the milk yield for 305 days of the first lactation was significant and amounted to 1283 kg (P <0,001). In the cows first-born of Ukrainian Black-and-White dairy breed, the significant difference between adjacent classes by milk yield ranged from 127 kg (between classes 9.1-12.0 and 12.1-15.0 conv. units) to 568 kg (between classes 15.1-18.0 and 18.1 or more conv. units; P <0.001). In animals of the Holstein breed UMMI averaged 15.0, and in the Ukrainian Black-and-White dairy - 13.1 conv. units with an intrabreed difference of 1.9 conv. units with a reliability of P <0.001 in favor of Holstein cows. The established reliable correlative relationship between the udder-mass-metric in-dex and indicators of milk productivity testified about the possibility of its effective use in mass selection of cows according to the conformation type.

References

Вінничук Д. Т. Вирощування і відбір корів для машинного доїння. К.: Урожай, 1970. 68 с.

Денисюк О. В. Морфологічні та функціональні ознаки вимені корів отриманих від бугаїв-плідників різного екогенезу. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2012. №3. С. 152-154.

Клопенко Н., Буштрук М. Оцінка корів-первісток за вимя-масо-метричним індексом. Аграрна наука та освіта Поділля. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. 2017. Ч.1. С. 241-243.

Любинський О. І., Шуплик В. В., Каспров Р. В. Селекційно-генетична оцінка вимені у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. Таврійський науковий вісник. 2012. №78. Ч.2. Т.1. С. 125-129.

Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве. М. : Колос, 1977. 240 с.

Палій А., Луценко М. Промислове використання високопродуктивних корів на сучасних молочних комплексах. Тваринництво України. 2017. №3-4. С. 14-16.

Петренко І. П., Гавриленко М. С., Мохначова О. І. Удосконалений індекс будови тіла молочних корів. Розведення і генетика тварин. К.: Науковий світ. 2002. Вип. 36. С. 133-134.

Петренко І. П., Полупан Ю. П., Гавриленко М. С., Мохначова О. І. Методика прогнозування молочної продуктивності корів-первісток за екстер’єрним індексом. Методики наукових досліджень із селекції, генетики і біотехнології у тваринництві. К. : Аграрна наука, 2005. С. 96-97.

Радченко Н. П., Скляренко Ю. І., Дорошенко Н. О., Несін І. В. Визначення вим'я-масо-метричного індексу у корів-первісток сумського внутріпорідного типу української чорно-рябої молочної породи. Збірник наукових праць Луганського на-ціонального аграрного університету. Серія "Сільськогосподарські науки". Луганськ. 2007. № 77 (100). С. 220-223.

Самыкбаев А. К. Взаимосвязь формы вымени с молочной продуктивностью коров. Аграрная наука. 2004. №9. С. 20–21.

Столяр Ж. В. Екстер’єрні типи і продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи. Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 4 (62). С. 112-117.

Хмельничий Л. М. Ефективність використання індексу будови тіла в селекції молочної худоби. Вісник Сумського НАУ / Наук.-метод. журнал. – Суми. 2007. Вип. 9 (13). С.92-94.

Хмельничий Л. М. Особливості екстер’єрного типу корів української червоно-рябої молочної породи черкаського регіону оцінених за методикою лінійної класифікації. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». 2018. Вип. 7(35). С.3-12.

Хмельничий Л. М. Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції молочної худоби : монографія. Суми: ВВП “Мрія-1” ТОВ, 2007. 260 с.

Хмельничий Л. М., Вечёрка В.В. Продолжительность жизни коров украинских красно-пёстрой и чёрно-пёстрой молочных пород в зависимости от линейной оценки вымени. Зоотехническая наука Беларуси. Сборник научных трудов. Жодино. 2020. Том 55. Ч.1. С. 201-208.

Хмельничий Л. М., Вечорка В. В. Тривалість життя корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід залежно від оцінки лінійних ознак вимені. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». 2018. Вип. 7(35). С.12-18.

Хмельничий Л. М., Вечорка В. В., Хмельничий С. Л. Особливості екстер’єрного типу молочної худоби різного походження та співвідносна мінливість лінійних ознак з надоєм корів голштинської породи. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. К. 2018. Вип. 56. С.77-83.

Хмельничий Л. М., Вечорка В.В., Хмельничий С. Л. Тривалість життя корів української бурої молочної породи в залежності від лінійної оцінки морфологічних ознак вимені. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Збірник наукових праць Білоцерківського ДАУ. 2020. Вип. 1(156). С. 29-37.

Akinsola O. M., Atang I. B., Atanda A. O., Ugwu L., Bunjah D. S., Jirgi D. J. and Bello M.O. Genetic Parameter Estimates for Milk and Conformation Traits of Multi-genotype Cattle. Asian Journal of Advances in Agricultural Research. 5(3): 1-8, 2018; Article no.AJAAR.39805. DOI: 10.9734/AJAAR/2018/39805

Alphonsus, C., Akpa G.N., Oni O.O., Rekwot P.I., Barje P.P., and Yashim S.M., 2010. Relationship of Linear Conformation Traits with Bodyweight, Body Condition Score and Milk yield in Friesian × Bunaji Cows, Journal of Applied Animal Research, 38(1): 97100. https://doi.org/10.1080/09712119.2010.9707164

Ladyka V. I., Khmelnychyi L. M. Khmelnychyi S. L., Salohub A. M., Vechorka V. V. Association between linear traits of legs and longevity of Ukrainian brown dairy cows. The Journal of Animal & Plant Sciences, 30(2): 2020, Page: 312-318. https://doi.org/10.36899/JAPS.2020.2.0046

Yeman, G., Kassa, T. and Getu, A. (2015). The role of conformational traits on dairy cattle production in Gondar town, Ethiopia. Point J. Agric. Biotechnol. Res. 1(2): 064-069.

Published
2022-01-05
How to Cite
Karpenko, B. M. (2022). HOLSTEIN BREEDS DEPENDING ON THE ESTIMATION OF THE UDDER-MASS-METRIC INDEX. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4 (47), 77-81. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.13