FATTENING AND MEAT QUALITIES OF PIGS USING DIFFERENT HYBRIDIZATION SCHEMES

Keywords: breed, genotype, hybridization, specialized lines, terminal boars, fattening young, slaughter and meat qualities

Abstract

The results of researches on establishment of the most effective variants of combinations of specialized lines of pigs for re-ception of commodity hybrids in the conditions of a pig complex are highlighted. The best fattening and slaughter performance showed hybrid young in comparison with two pedigree crossbreeds. The best performance was found in fattening young, whose parents belonged to specialized terminal lines created on the basis of the Pietren breed. These animals had the best slaughter yield, carcass length, muscle eye area and ham weight.

References

1. Баньковська І.Б. Обґрунтування та розробка системи оцінки, прогнозування і оптимізації виробництва якісної продукції свинарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук: спец. 06.02.04 “Технологія виробництва продуктів тваринництва” / І.Б. Баньковська. Миколаїв, 2017. 43 с. 2. Березовский Н. Д. Влияние материнских форм на урівень продуктивности гібридного поголовья свиней / Н. Д. Березовский // Свинарство. 2014. Вип. 65. С. 48-53. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svun_2014_65_11.
3. Вовк В. О., Ващенко П. А., Скрипка С. М. Вплив комбінаційної здатності на репродуктивні якості свиней при чистопородному розведенні та схрещуванні // Свинарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Полтава, 2012. Вип. 60. С. 46-49.
4. Нарижна О.Л. Забійні якості чистопорідного та помісного молодняку, одержаного при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів / О.Л. Нарижна // Свинарство: міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. 2014. Вип. 65. С. 303‒307.
5. Волощук О.В., Гришина Л.П. Вплив генотипу кнурів на відгодівельні та м’ясні ознаки отриманого від них молодняку. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. Суми, 2017. Вип. 7 (33). С. 58-62. 6. Гришина Л. П. М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту / Л. П. Гришина, О. О. Краснощок // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2019. Вип. 3 (103). С. 98-106.
7. Кодак Т, Вовк В. Забійні якості відгодівельного молодняку, одержаного від різних поєднань.// Тваринництво України. 2014.№1. С19-20 Режим доступу :https://www.researchgate.net/publication/309242428_Zabijni_akosti_vidgodivelnogo_molodnaku_oderzanogo_vid_riznih_poednan 8. Мороз О. Г. Забійні та м’ясні якості високопродуктивних гібридів свиней в умовах промислового свинокомплексу / О. Г. Мороз, А. М. Шостя, С. О. Усенко, В. Г. Цибенко, О. С. Невідничий, Р. М. Кір’ян // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2017. № 4. С. 39-45. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2017_4_9.
9. Морфологический состав туш чистопородного и помесного молодняка свиней / Р. И. Шейко, А. А. Бальников, А. В. Мальчевский [и др.] // Актуальные проблемы інтенсивного развития животноводства. 2013. Вып. 16 (2). С. 105-111
10. Повод М. Г., Храмкова О. М. Відгодівельна продуктивність гібридного молодняку свиней вітчизняного та зарубіжного походження. Вісник Сумського національного аграрного університету: Серія «Тваринництво». Суми, 2017. Вип. 7 (33). С. 226-232.
11. Погодаев В.А. Пелинов Ю.В. Качество мяса свиней, полученных от породно-линейных гибридов // Актуальные вопросы зоотехнической и ветеринарной науки и практики АПК: мастер. научн.-практич. конф. Ставрополь, 2005. С. 124-125. 12. Попсуй В. В. Ефективність використання кнурів термінальних ліній в умовах господарства, що використовує власні кормові ресурси [Електронний ресурс] / В. В. Попсуй, В. О. Опара, О. В. Корж, О. В. Буднік // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. Сер. "Тваринництво"/ Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. Вип. 6 (28). С.133-138.
13. Топіха В. С. Вивчення м’ясних якостей свиней вітчизняного та імпортного генофонду в умовах промислової технології. Свинарство. Полтава, 2014. № 65. С.59-64. 14. Халак В. І. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різних поєднань / В.І. Халак, Л. Ференц, О. Стадницька // Агробізнес сьогодні. –2016. № 14. С. 14‒15.
15. Храмкова О. М., Повод М. Г. Забійні якості свиней ірландського походження за різної предзабійної живої маси. Вісник Сумського національного аграрного університету : Серія «Тваринництво». Суми, 2018. Вип. 2 (34). С. 247-250
Published
2022-01-06
How to Cite
Popsui, V. V., Opara, V. O., Korzh, O. V., & Myronenko, O. I. (2022). FATTENING AND MEAT QUALITIES OF PIGS USING DIFFERENT HYBRIDIZATION SCHEMES. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4 (47), 138-143. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.23