OPTIMIZATION OF PRE-START FEEDING OF PIGLETS IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE TECHNOLOGY

Keywords: pre-start compound feed, prestarter, suckling piglets, weaning of piglets, average daily gains, nest weight at weaning, feed costs, safety of piglets

Abstract

The article analyzes the scientific and practical observations on finding the optimal scheme of pre-start feeding of suckling piglets before weaning. The effect of two granular prestarters on the growth energy of piglets was estimated, which is due to the beginning of their use. Suckling sows and their piglets were transferred to rearing. The experiment investigated the growth energy of mammals bred according to different schemes of application of two brands of prestarters, their viability, and also determined the economic feasibility of use in the existing technology of commercial reproducer. The experiment was performed by the method of analogous groups and took place in duplicate. The peculiarity of the experiment is that the piglets of the control group, from the sev-enth day of life, were fed Diamante Premium Prestart compound feed (Fidline recipe and technology), which was used at that time at Globinsky Pig Complex for feeding piglets. The technological and economic expediency of using the Koudijs D-Mix superprestarter from the age of two days and gradually replacing it with Diamante Premium Prestart compound feed from the 14th day has been empirically proven. Innovative for the company feeding scheme helped to increase the average weight of sows' nests when weaned at 21 days by 10.5, the safety of piglets improved by 5.2 and reduced the cost of pre-start feed by 5%.

References

1. Волощук В. М., Іванов В. О. Біологія свиней: навч. посіб. К., 2009. 304 с.
2. Засуха Ю.В. Поведінка, споживання кормів, ріст та розміри шлунку поросят у залежності від режиму їх підсису. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2004. № 2. С. 18-21.
3. Жижка С. В., Повод М. Г. Вплив систем вентиляції негативного та рівномірного тиску в свинарниках для підсисних свиноматок ірландського походження на їх відтворювальні якості. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2020. Вип. 1. С. 49-58.
4. Морару И. Кормление свиней : практ. пособ. К. : АграрМедиенУкраина, 2011. 333 с.
5. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / [Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук та ін.]. Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. 488
6. Оглобля В. В., Повод М. Г. Відтворювальні якості свиноматок ірландського походження за чистопородного розведення та схрещування в умовах промислового комплексу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2020. Вип. 1, С. 103-107. 7. Подобед, Л.И. Интенсивное выращивание поросят (Технологические основы кормления и содержания, профілактика продукционных нарушений). Киев: ПолиграфИнко, 2010. 288 с.
8. Поліщук А. А., Булавкіна Т. П. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці. Сільське господарство. Тваринництво. 2010. № 12. С. 63-67.
9. Попсуй В. В., Салогуб А. М., Опара В. О., Буднік В. М. Ефективність запровадження в технологію вирощування поросят-сисунів кормових засобів фірми Шауманн. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Тваринництво" : науково-методичний журнал. 2008. №6, С. 104-110.
10. Попсуй В., Опара В. Генетичні задатки свиней та умови для їхньої реалізації. AGROEXPERT : практичний посібник аграрія. 2016. №8, С. 74-76.
11. Проваторов Г.В., Проваторов В.О.. Годівля сільськогосподарських тварин: Підручник. Суми ВТД «Університетська книга», 2004. 510 с.
12. Рекомендації. Сучасні технології годівлі свиней / А.А. Гетя, В.Ф. Петриченко, В.Н. Тимченко, та ін. Полтава: Інститут свинарства НААНУ. 2010. 84 с
13. Седіло Г. М., Вовк С. О., Пундик В. П., Тесак Г. В. Особливості підгодівлі поросят перед відлученням від свиноматок. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2014. Вип. 56(2), С. 175-181.
14. Скварук В. С., Лівак І. І., Равлик О. М. Вирощування поросят на промислових комплексах. Львів : [Б. в.], 1990. 34 с.
15. Сурай П. Ф., Фотина Т. И. Отъем поросят и престартерно екормление: от теории к практике. Корма и кормление. 2014. № 1, С. 2 - 10
16. Церенюк О.М., Акімов О.В., Тимофієнко І.М. Підвищення стресостійкості свиней http://agro-business.com.ua/agro/suchasnetvarynnytstvo/item/8054-pidvyshchennia-stresostiikosti-svynei.html/(дата звернення: 20.04.2017).
17. Шпетний М. Б., Повод М. Г. Вплив паратипових факторів на продуктивність поросят після відлучення в умовах промислової технології виробництва свинини. Вісник Сумського НАУ. Серія «Тваринництво». 2018. № 7 (35), С. 166-171. 18. Юлевич О. І., Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів. Науково-технічний бюлетень. 2016. № 115. С. 258-263.
Published
2022-01-06
How to Cite
Popsui, V. V., Korzh, O. V., Opara, V. O., Verbelchuk, T. V., & Shcherbyna, O. V. (2022). OPTIMIZATION OF PRE-START FEEDING OF PIGLETS IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE TECHNOLOGY. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4 (47), 144-148. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.4.24