(1)
Kovalchuk, I. I.; Kovalchuk, I. V.; Muronyk, L. V.; Sauk, R. V. UDDER HEALTH CONTROL DURING THE DRY PERIOD IN COWS. ls 2022, 87-91.