(1)
Popsui, V. V.; Opara, V. O.; Korzh, O. V.; Myronenko, O. I. FATTENING AND MEAT QUALITIES OF PIGS USING DIFFERENT HYBRIDIZATION SCHEMES. ls 2022, 138-143.